Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λυκόβρυσης – Πεύκης

Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 6.00′ μ.μ. – Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με μεικτό τρόπο,δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων και με τηλεδιάσκεψη.Ανακοίνωση της προέδρου του Σώματος

Από το γραφείο της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Λυκόβρυσης – Πεύκης εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/09-07-2022 (ΦΕΚ Α’136) κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου COVID – 19, και τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 καλείστε σε Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, με την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης www.epresence.gov.gr στις 23/01/2023 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00′, με τα παρακάτω θέματα:

1 Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης.


2 Τροποποίηση της Απόφασης ένταξης του υποέργου με τίτλο: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003700 ως προς το χρονοδιάγραμμα, τον προϋπολογισμό και την υλοποίηση με ίδια μέσα.


3 Έγκριση ή μη της με αριθμό 30/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Έγκριση υψομετρικής μελέτης οδού».


4 Έγκριση ή μη της με αριθμό 31/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.»


5 Έγκριση ή μη της με αριθμό 32/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Λήψη Απόφασης Συναίνεσης του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης για Διόρθωση Σφάλματος Κτηματολογικής Εγγραφής (γεωμετρικών μεταβολών στο Εθνικό Κτηματολόγιο) – Γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 050830316014, Ο.Τ. 251, Λυκόβρυση, Γρηγορίου Λαμπράκη 45, Στρατηγού Μακρυγιάννη 13.»


6 Αποδοχή ή μη παραίτησης και ορισμός νέου τακτικού μέλους του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕΑΠ.


7 Έγκριση σύναψης σύμβασης με τις «Αττικές Διαδρομές» για τη διέλευση των απορριμματοφόρων του Δήμου από την Αττική Οδό για το έτος 2023.


8 Παραχώρηση χρήση σχολικού χώρου του 1ου Γυμνασίου Πεύκης στο σύλλογο «Αριστοτέλη» για τις προπονητικές και αγωνιστικές ανάγκες του.


9 Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια δημοπρασιών για την αγορά-εκποίηση-μίσθωση-εκμίσθωση κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου.


10 Συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών / εξοπλισμού και εργασιών για τη Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ.