Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022 – Κύριο θέμα της δεύτερης συνεδρίασης είναι ο προϋπολογισμός έτους 2023 του Δήμου,καθώς και το σχέδιο δράσης του και της Κοινωφελούς Επιχείρησης.Ανακοίνωση του γραφείου της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου

Από το γραφείο της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης εκδόθηκαν οι παρακάτω δυο ανακοινώσεις – προσκλήσεις για τη διπλή συνεδρίαση του Σώματος που θα λάβουν χώρα την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 6.30′ μ.μ. η πρώτη και στις 7.30′ μ.μ. η δεύτερη συνεδρίαση,η οποία περιλαμβάνει τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό έτους 2023 του Δήμου,καθώς και το σχέδιο δράσης του και της Κοινωφελούς Επιχείρησης του:

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID – 19 και εφαρμόζοντας τις διατάξεις του

άρθρου 78 του Ν. 4954/22 (ΦΕΚ 136/Α΄/09-7-22), καθώς και τα οριζόμενα στο άρθρο 67 παρ. 51 του Ν. 3852/2010, όπως

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/18,

καλείστε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης που θα λάβει χώρα δια ζώσης στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μεταμόρφωσης (διεύθυνση Λητούς & Κύμης) και με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1. Έγκριση «Εγχειρίδιου Διαδικασιών Διαχείρισης και Υλοποίησης Χρηματοδοτούμενων Έργων του Δήμου Μεταμόρφωσης (Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού,Ανάπτυξης & Πληροφορικής)

2. Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου Μεταμόρφωσης (Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Προάσπισης Δημόσιας Υγείας)

3 Έγκριση Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κοινωνικής Εργασίας έτους 2023 (Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Προάσπισης Δημόσιας Υγείας)

4. Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 79/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο «Έγκριση εγκατάστασης Δικτύου Κάδων Ανακύκλωσης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων

(Α.Λ.Ε.)» (Διεύθυνση Καθαριότητας & Περιβάλλοντος)

5. Ανανέωση Έγκρισης διέλευσης απορριμματοφόρων του Δήμου από Αττική Οδό για το έτος 2023 (Διεύθυνση Καθαριότητας & Περιβάλλοντος)

6. Έγκριση υπογραφής σύμβασης συνεργασίας για τη διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικών ειδών, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και υλικού, μικροσυσκευών και συναφών ειδών. (Διεύθυνση Καθαριότητας & Περιβάλλοντος)

7. Συγκρότηση οργάνων παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2023 (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών)

8. Τροποποίηση της υπ’αριθμ.62/2022 (ΑΔΑ:9Φ68ΩΚΒ-ΛΩΟ), Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Προάσπισης Δημόσιας Υγείας)

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID – 19 και εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/22 (ΦΕΚ 136/Α΄/09-7-22), καθώς και τα οριζόμενα στο άρθρο 77 του Ν.172/13 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο από το άρθρο 189 του Ν. 4555/18 και στο άρθρο 67 παρ. 51 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18,

καλείστε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης που θα λάβει χώρα δια ζώσης στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μεταμόρφωσης (διεύθυνση Λητούς & Κύμης) και με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα

19:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Α/Α Θέματα Εισηγητής

1. Έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου Μεταμόρφωσης Έτους 2023 (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών)

2. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Μεταμόρφωσης και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεταμόρφωσης έτους 2023