Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στο Ηράκλειο Αττικής

|||

|||

        Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022 στις 6.00′ μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων – Ανακοίνωση του γραφείου του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου

 

       Από το γραφείο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου Αττικής εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

 

10η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Προς τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους

 

      Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

-Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 69472/24.9.2021 έγγραφο του ΥΠΕΣ αρ. εγκυκλίου 643 με (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ παράγραφος Α.3, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169)2, με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ.1 του άρθρου 10 της από της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76),τα συλλογικά όργανα των Δήμων, κατά το χρονικό διάστημα ισχύος των μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 μπορεί να συγκαλούνται α) δια ζώσης β) μέσω τηλεδιάσκεψης γ) για ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), δ) δια περιφοράς

-Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8823/03.05.2022 ΦΕΚ Νέων Μέτρων Κοινή Υπουργική Απόφαση του ΦΕΚ 2137/Β΄/2022

 

Καλείσθε σε Τακτική MEIKTH Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, στις 08/06/2022 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00,

 

ύστερα από την υπ’ αριθμόν πρωτ.: 11557 / 03-06-2022 έγγραφη πρόσκληση (10η ) του Προέδρου η οποία εστάλη ηλεκτρονικά σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169)2, με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ.1 του άρθρου 10 της από της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76), παράγραφος Α.3, και της υπ’ αριθμ. 1ης / 09.01.2022 απόφασης Δ.Σ. εκλογής μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου – Δημαιρεσίες καθώς την υπ’ αριθμ.πρωτ. 8620/21.01.2022 απόφασης της αποκεντρωμένης διοίκησης αττικής περί ελέγχου νομιμότητας αυτής, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

 

EΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. 2021: Από το 18ο πρακτικό έως το 22ο 2022: Από το 4ο πρακτικό έως το 7ο

 

1. Διαβίβαση της υπ’ αριθμόν 112/30-05-2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την «Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των όρων της δανειακής σύμβασης του Δήμου Ηρακλείου Αττικής με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα OPTIMA ΒΑΝΚ ΑΕ, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 120/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε συμμόρφωση με τις υποδείξεις της υπ’ αριθμ. 737/2022 Απόφασης του Έβδομου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (κατόπιν ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 102/2022 Πράξης του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου) και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της σύναψης αυτής και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της». (Εισηγ. κ. Κ.Παπατζίκου – Αντ/χος κ. Κ.Γεωργοπούλου)

2. «Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για το έργο με τίτλο «ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 13/10/2020» με κωδικό ενάριθμου έργου 2003ΣΕ05500005 της ΣΑΕ 055 του Π.Δ.Ε. (Εισηγ. κ. Μ.Σαραφίδου- Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)

3. «Παραχώρηση & Οριοθέτηση Θέσης Στάθμευσης ΑΜΕΑ» Σχετ: 1. Το υπ΄αρ. Πρωτ. 22879/30-11- 2022 αίτημα της κας ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ Ειρήνη – Χρυσοβαλάντου Σχετ:2 Η υπ. αριθμ.17/16-05-2022 Απόφαση ΕΠΖ (Εισηγ. κ. Στ.Μαγλαρά- Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)

4. Έγκριση εκμίσθωσης κυλικείου που βρίσκεται εντός του κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου στη συμβολή των οδών Ζεφύρου και Θησέως. (Εισηγ. κ. Ε.Χιώτη – Αντ/χος κ. Κ.Γεωργοπούλου)

5. Παράταση μίσθωσης ακινήτου το οποίο βρίσκεται έμπροσθεν (στην είσοδο) του Δημοτικού Γηπέδου επί της οδού Πρ.Λόφου – Στάση Γέφυρα. (Εισηγ. κ. Ε.Χιώτη – Αντ/χος κ. Κ.Γεωργοπούλου)

6. «Έγκριση αιτήματος για πίστωση χρηματικού ποσού 200.000,00 ευρώ που αφορά στην επιχορήγηση (χρηματοδότηση) της Δ.Ε.Ρ.Η.Α. ¨ΡΑΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 94 FM¨, εις βάρος του ΚΑ 00-6738.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, για το έτος 2022». (Εισηγ. κ. Α.Αντωνοπούλου)

7. «Λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των αθλητικών σωματείων: «ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ», «ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ», «ΤΥΦΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ» ΚΑΙ «Γ.Σ ΦΕΡΕΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» (Εισηγ. κ. Ι.Φωκά- Αντ/χος κ. Μ.Ζούρου)

8. Λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση της εκμισθώτριας του κυλικείου του 1ου ΓΕΛ για μείωση μισθώματος βάσει του άρθρου 44 του Ν.4735/2020. (Εισηγ. κ. Ι.Παντελάκης – Εντ/νος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ε.Κουτσογιαννάκης)

9. «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ποσού ύψους 1.000,00€ σε αιτούμενη προς τούτο, οικονομικά αδύναμη οικογένεια αναφορικά με την απόκτηση του πρώτου παιδιού Α-Π.Κ-Σ του Ν.». (Εισηγ. κ. Α.Φωτοπούλου- Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου)

10. «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ποσού ύψους 1.000,00€ σε αιτούμενη προς τούτο, οικονομικά αδύναμη οικογένεια αναφορικά με την απόκτηση του πρώτου παιδιού Δ.Δ του Ε.». (Εισηγ. κ. Α.Φωτοπούλου- Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου)

11. «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ποσού ύψους 1.000,00€ σε αιτούμενη προς τούτο, οικονομικά αδύναμη οικογένεια αναφορικά με την απόκτηση του πρώτου παιδιού Δ.Π του Γ. ». (Εισηγ. κ. Α.Φωτοπούλου- Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου)

12. «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ποσού ύψους 1.000,00€ σε αιτούμενη προς τούτο, οικονομικά αδύναμη οικογένεια αναφορικά με την απόκτηση του πρώτου παιδιού Κ.Α του Δ.». (Εισηγ. κ. Α.Φωτοπούλου- Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου)

13. «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ποσού ύψους 1.000,00€ σε αιτούμενη προς τούτο, οικονομικά αδύναμη οικογένεια αναφορικά με την απόκτηση του πρώτου παιδιού Κ.Β του Α.». (Εισηγ. κ. Α.Φωτοπούλου- Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου)

14. «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ποσού ύψους 1.000,00€ σε αιτούμενη προς τούτο, οικονομικά αδύναμη οικογένεια αναφορικά με την απόκτηση του πρώτου παιδιού Κ.Μ του Γ.». (Εισηγ. κ. Α.Φωτοπούλου- Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου)

15. «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ποσού ύψους 1.000,00€ σε αιτούμενη προς τούτο, οικονομικά αδύναμη οικογένεια αναφορικά με την απόκτηση του πρώτου παιδιού Λ.Α του Ι.». (Εισηγ. κ. Α.Φωτοπούλου- Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου)

16. «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ποσού ύψους 1.000,00€ σε αιτούμενη προς τούτο, οικονομικά αδύναμη οικογένεια αναφορικά με την απόκτηση του πρώτου παιδιού Λ.Μ του Χ.». (Εισηγ. κ. Α.Φωτοπούλου- Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου)

17. «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ποσού ύψους 1.000,00€ σε αιτούμενη προς τούτο, οικονομικά αδύναμη οικογένεια αναφορικά με την απόκτηση του πρώτου παιδιού M.A του M με πρωτ.10408.». (Εισηγ. κ. Α.Φωτοπούλου- Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου)

18. «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ποσού ύψους 1.000,00€ σε αιτούμενη προς τούτο, οικονομικά αδύναμη οικογένεια αναφορικά με την απόκτηση του πρώτου παιδιού M.A του Μ. με πρωτ.10409». (Εισηγ. κ. Α.Φωτοπούλου- Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου)

19. «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ποσού ύψους 1.000,00€ σε αιτούμενη προς τούτο, οικονομικά αδύναμη οικογένεια αναφορικά με την απόκτηση του πρώτου παιδιού M.Δ του Π.». (Εισηγ. κ. Α.Φωτοπούλου- Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου)

20. «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ποσού ύψους 1.000,00€ σε αιτούμενη προς τούτο, οικονομικά αδύναμη οικογένεια αναφορικά με την απόκτηση του πρώτου παιδιού Μ.Ε του Α.». (Εισηγ. κ. Α.Φωτοπούλου- Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου)

21. «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ποσού ύψους 1.000,00€ σε αιτούμενη προς τούτο, οικονομικά αδύναμη οικογένεια αναφορικά με την απόκτηση του πρώτου παιδιού Μ.Ε του Δ.». (Εισηγ. κ. Α.Φωτοπούλου- Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου)

22. «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ποσού ύψους 1.000,00€ σε αιτούμενη προς τούτο, οικονομικά αδύναμη οικογένεια αναφορικά με την απόκτηση του πρώτου παιδιού Χ.Φ του Σ.». (Εισηγ. κ. Α.Φωτοπούλου- Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου)