Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2024, στις 7.00′ μ.μ. στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πρώην κτιρίου του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά-Ν.Φ.).

Αναλυτικά, η ανακοίνωση – πρόσκληση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας έχει ως εξής:

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), όπως τροποποιήθηκε από αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/23, την 22α Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7 μ.μ. στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πρώην κτιρίου του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά-Ν.Φ.) σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση κατ΄εξαίρεση ταφής Μιχαήλ Δερμανούτσου στη διακεκριμένη ζώνη του Δημοτικού Κοιμητηρίου.
 1. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίας δικηγόρου κ. Ζωής Σπυροπούλου για την νομική στήριξη του αιρετού του Δήμου κ. Μ.Κουτσάκη σε ποινική υπόθεση (σχετ. η αριθ. 93/2024 απόφαση Δημ. Επιτροπής).
 2. Έγκριση πρακτικού διακομματικής επιτροπής για τον καθορισμό τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των Εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης/6/2024 στα πολιτικά κόμματα και στους συνασπισμούς κομμάτων.
 1. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2022 της πρώην ΚΕΔΝΦΝΧ  – Ενημέρωση επί της έκθεσης ορκωτών ελεγκτών για την χρήση 2022.
 1. Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους   2024.
 1. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2024, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής.
 2. Έγκριση κατάργησης θέσεων περιπτέρων στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, βάσει της αριθ. 108/2024 απόφασης-εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής.
 1. Λήψη απόφασης για τον χαρακτηρισμό ως διατηρητέου  του εργοστασίου «Μπριτάννια» (2η επανεισαγωγή).
 2. Έγκριση παράτασης χρόνου της σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και του Δήμου Νέας Ιωνίας περί παροχής διοικητικής υποστήριξης προς τον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας από τον Δήμο Νέας Ιωνίας, με σκοπό την άσκηση των αρμοδιοτήτων Υπηρεσίας Δόμησης ως προς τη Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας.
 3. Τροποποίηση της σύμβασης για την υπηρεσία «Ευφυείς Εφαρμογές, Συστήματα και Πλατφόρμες για την πολιτική προστασία-ασφάλεια, υγεία-πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση-πολιτισμό-τουρισμό και περιβάλλον στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας» (ΑΜ 3/2023) ως προς την χρονική παράταση της ημερομηνίας τμηματικής παράδοσης των παραδοτέων.
 4. Επικύρωση πινάκων ωφελουμένων της Πράξης «Συλλειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου-Δομής Παροχής Συσσιτίου Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας» με κωδικό ΟΠΣ6001986 οικ. έτους 2024 (Α΄ΦΑΣΗ).
 1. Έγκριση κριτηρίων επιλογής αιτήσεων εγγραφής στους Παιδικούς και  Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου περιόδου 2024-2025.
 1. Τροποποίηση της αριθ. 65/2024 απόφασης Δ.Σ. ως προς την σύνθεση της επιτροπής μηχανισμού πιστοποίησης.
 1. Έγκριση 6ης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας (Φάση Α’ – Εκπόνηση Μελετών)»  – Α.Μ.123/2020.
 • Παρακαλούνται οι Διευθυντές των αρμόδιων Υπηρεσιών καθώς και η Νομική Υπηρεσία του Δήμου να είναι παρόντες κατά την Συνεδρίαση προκειμένου να παράσχουν, εφόσον απαιτηθεί, τις αναγκαίες πληροφορίες και διευκρινίσεις επί των θεμάτων της Η.Δ.