Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Συνεδριάζει, μετά από πρόσκληση του προέδρου του Σώματος, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024 και ώρα 6.00′ μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση – πρόσκληση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου έχει ως εξής:

26η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους

Έχοντας υπόψη:

τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 5056/06.10.2023, ΦΕΚ τεύχος Α΄163. Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 39167/02.06.2022 έγγραφο του με αριθμό εγκυκλίου 375 θέμα «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ» ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ, Υπουργείου Εσωτερικών. Σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου όπου θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ στις 10/07/2024 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00′,στην αίθουσα των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12840/05-07-2024 έγγραφη πρόσκληση (26η) του Προέδρου η οποία εστάλη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/07.01.2024 απόφαση Δ.Σ. εκλογής μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου – Δημαιρεσίες καθώς επίσης και της υπ’ αριθ. πρωτ. 4639/12.01.2024 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί ελέγχου νομιμότητας αυτής, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:


1.Έγκριση αιτήματος για πίστωση χρηματικού ποσού 250.000,00 € που αφορά στην τακτική επιχορήγηση (χρηματοδότηση) της Δ.Ε.Ρ.Η.Α. «ΡΑΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 94 FM», εις βάρος του ΚΑ 00-6738.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, για το έτος 2024. (Εισηγ. κ. Α.Αντωνοπούλου – Αντ/χος κ. Ν.Σπυρόπουλος)

2.«Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Δημοτικής Επιτροπής της με αρ. Αποφ. 167/18-06-2024 (Α.Δ.Α.ΨΗΜ7ΩΡ3-ΨΗΣ), σχετικά με Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Αμεα». (Εισηγ. κ. Σ.Μαγλαρά – Αντ/χος κ. Η.Μπάρμπας)

3.«Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης της μελέτης: «‘ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 9Α’’ » (Εισηγ. κ. Μ.Σαραφίδου – Αντ/χος κ. Η.Μπάρμπας)

4.Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 9126/22-05-2024 σύμβασης για την προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο της πράξης «Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής», λόγω διόρθωσης/συμπλήρωσης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης. (Εισηγ. κ. Γ.Πιπερίδου – Αντ/χος κ. X.Aγγελοπούλου )

5.Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 5330/22-03-2024 σύμβασης για την υπηρεσία καθαρισμού αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ηρακλείου, λόγω διόρθωσης/συμπλήρωσης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης. (Εισηγ. κ. Γ.Πιπερίδου – Αντ/χος κ. X.Aγγελοπούλου )

6.«Τροποποίηση των υπ΄αριθμ. 2/15-1-2021 και 131/13-7-2021 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής που αφορούν στη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και παραλαβής προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, λόγω αντικατάστασης μελών» (Εισηγ. κ. Α.Μαργιώλη – Αντ/χος κ. X.Aγγελοπούλου )

7.«Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση προγράμματος υπαίθριων κινηματογραφικών προβολών στο κτήμα ΦΙΞ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό με έναρξη από την ημέρα έκδοσης της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου έως την 30η Σεπτεμβρίου 2024». (Εισηγ. κ. Μ.Παρακατσελάκη – Αντ/χος κ. κ. Μ.Ιγγλέζη)

8.Έγκριση διοργάνωσης του Φεστιβάλ «Ηράκλεια 2024» .(Εισηγ. κ. Ε.Καραμπίνη – Αντ/χος κ. κ. Μ.Ιγγλέζη)

9.Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του Πολιτιστικού συλλόγου «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» για την πραγματοποίηση εκδήλωσης με τίτλο ¨Γιορτή Τσικουδιάς¨.(Εισηγ. κ. Ε.Καραμπίνη – Αντ/χος κ. κ. Μ.Ιγγλέζη)

10.Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του Χορευτικού Ομίλου Ηρακλείου Αττικής « Ειρήνη » για τη πραγματοποίηση χορευτικής παράστασης, πολιτιστικού χαρακτήρα στο θέατρο του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης. (Εισηγ. κ. Ε.Καραμπίνη – Αντ/χος κ. κ. Μ.Ιγγλέζη)