Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου την Τετάρτη 22 Μαΐου 2024 και ώρα 6.00′ μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Σώματος.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση – πρόσκληση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, καθώς και η ημερήσια διάταξη έχουν ως εξής:

22η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους

Έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 5056/06.10.2023, ΦΕΚ τεύχος Α΄163. Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 39167/02.06.2022 έγγραφο του με αριθμό εγκυκλίου 375 θέμα «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ» ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ, Υπουργείου Εσωτερικών.

Σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου όπου θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ στις 22/05/2024 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00,στην αίθουσα των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8817/17-05-2024 έγγραφη πρόσκληση (22η) του Προέδρου η οποία εστάλη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/07.01.2024 απόφαση Δ.Σ. εκλογής μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου – Δημαιρεσίες καθώς επίσης και της υπ’ αριθ. πρωτ. 4639/12.01.2024 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί ελέγχου νομιμότητας αυτής, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

 1. «3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 Δήμου Ηρακλείου Αττικής » (Εισηγ. κ. Ε.Κλινάκη – Αντ/χος κ. Χ.Αγγγελοπούλου)
 2. «Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου-διαμερίσματος το οποίο βρίσκεται στο Ηράκλειο Αττικής επί της οδού Ζαλοκώστα 6, για την στέγαση υπηρεσιών/προγραμμάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής
  Πολιτικής.» (Εισηγ. κ. Χ.Δρέττα – Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου)
 3. «Καταβολή σε χρήμα παροχής γάλακτος έτους 2023 για δικαιούχο υπάλληλο του Δήμου που εκ παραδρομής δεν περιελήφθη στην υπ’αρίθμ 47/3-4-2024 (ΑΔΑ:97Π1ΩΡ3-Δ6Γ) Απόφαση Δημοτικού
  Συμβουλίου ». (Εισηγ. κ. Ο.Θεοδώρου – Αντ/χος κ. Ν.Σπυρόπουλος)
 4. «Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Δημοτικής Επιτροπής της με αρ. αποφ. 108/16-04-2024 (Α.Δ.Α. 6ΤΙΚΩΡ3-ΥΙΑ), σχετικά με Παραχώρηση θέσης προσωρινής στάσης». (Εισηγ. κ. Σ.Μαγλαρά –
  Αντ/χος κ. Η.Μπάρμπας)
 5. «Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Δημοτικής Επιτροπής, της με αρ. αποφ. 115/2024 (Α.Δ.Α. 9ΖΥΓΩΡ3-Κ0Ψ), σχετικά με την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις οδούς Πέτρου Ράλλη, Βαρδουλάκη και Θεσσαλονίκης στα όρια με τον Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης» (Εισηγ. κ. Ι.Γουλής – Αντ/χος κ. Η.Μπάρμπας)