Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου την Τετάρτη 25 Απριλίου 2024, στις 7.30′ μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση – πρόσκληση του προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου έχει ως εξής:

18η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους

Έχοντας υπόψη:

τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 5056/06.10.2023, ΦΕΚ τεύχος Α΄163. Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 39167/02.06.2022 έγγραφο του με αριθμό εγκυκλίου 375 θέμα «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ» ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ, Υπουργείου Εσωτερικών. Σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου όπου θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ στις 24/04/2024 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:30′, (σε κάθε περίπτωση, η συνεδρίαση θα ξεκινήσει μετά την λήξη της προηγούμενης συνεδρίασης) στην αίθουσα των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7181 / 19-04-2024 έγγραφη πρόσκληση (18η) του Προέδρου η οποία εστάλη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/07.01.2024 απόφαση Δ.Σ. εκλογής μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου – Δημαιρεσίες καθώς επίσης και της υπ’ αριθ. πρωτ. 4639/12.01.2024 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί ελέγχου νομιμότητας αυτής, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:


1.«Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ. αριθμ. 310/2024 απόφασης του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) σχετικά με τις διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.» (Εισηγ. Δήμαρχος)
2.Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2024.(Εισηγ. Δ/ντής Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Ι.Πέτσας)
3.«Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2025-2028 Δήμου Ηρακλείου Αττικής». (Εισηγ. κ. Π. Μπατσακούτσα – Αντ/χος κ. Χ. Αγγγελοπούλου)
4.«Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) Δήμου Ηρακλείου Αττικής Οικονομικού έτους 2024 (συμπεριλαμβάνονται οι πίνακες στοχοθεσίας του Δήμου και της Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας Αττικής)». (Εισηγ. κ. Π. Μπατσακούτσα – Αντ/χος κ. Χ. Αγγγελοπούλου)
5.Απευθείας εκμίσθωση του Δημοτικού χώρου – Δημοτικός Κινηματογράφος, «ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ» σύμφωνα με το άρθρο 192 παρ. 2 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 196 παρ.2γ του Ν.4555/2018 και ισχύει. (Εισηγ. κ. Ε.Χιώτη – Αντ/χος κ. Χ. Αγγγελοπούλου)
6.«Λήψη απόφασης για εκμίσθωση από τον Δήμο Ηρακλείου Αττικής ακινήτου εντός του Πολιτιστικού κέντρου Ο.Τ.216 για χρήση ΚΑΦΕ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ». (Εισηγ. κ. Ε.Χιώτη – Αντ/χος κ. Χ. Αγγγελοπούλου)
7.¨Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της υπ’ αριθμόν 111/16-04-2024 με (Α.Δ.Α. ΨΩΑΦΩΡ3-ΧΗΓ) Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής, σχετικά με την εγκατάσταση γωνιών ανακύκλωσης σε επιλεγμένες θέσεις στο πλαίσιο της ένταξη του έργου του Δήμου Ηρακλείου Αττικής με τίτλο «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης και προμήθειας Κινητού Εξοπλισμού Ανακύκλωσης για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου Αττικής» – Τμήμα Γ «Προμήθεια εξοπλισμού για την δημιουργία δικτύου Γωνιών Ανακύκλωσης»¨. (Εισηγ. κ. Α. Σκουντζής – Αντ/χος κ. Δ. Δημητρόπουλος)
8.«Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της υπ’ αριθμόν 113/16-04-2024 με (Α.Δ.Α. ΨΤ5ΖΩΡ3-ΔΘΨ) Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής, σχετικά με την Αποδοχή ή μη της υπ’ αριθμ. πρωτ.6459/09-04-2024 αίτησης των Μαρίας συζ. Δημητρίου Αγγελακοπούλου, Γεωργίας-Ελισσάβετ Αγγελακοπούλου του Δημητρίου, Ευάγγελου-Νικήτα Αγγελακόπουλου του Δημητρίου, Ελισσαίου-Θωμά Αγγελακόπουλου του Δημητρίου και Χαράλαμπου Αγγελακόπουλου του Δημητρίου για εξωδικαστικό συμβιβασμό σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 10154/2023 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και σχετική εισήγηση για λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο». (Εισηγ. κ. Α.Αγρίου Ν. Υπηρεσία)
9.Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και αξιολόγησης προσφορών για μίσθωση, εκμίσθωση και εκποίηση ακινήτων, για τα έτη 2024 και 2025». (Εισηγ. κ. Α.Αντωνοπούλου – Αντ/χος κ. Ν.Σπυρόπουλος)
10.«Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Δημοτικής Επιτροπής της με αρ. αποφ. 87/02-04-2024 (Α.Δ.Α. 9ΠΕΛΩΡ3-6ΟΗ), σχετικά με Απαγόρευση στάθμευσης». (Εισηγ. κ. Σ.Μαγλαρά – Αντ/χος κ. Η.Μπάρμπας)
11.Έγκριση διοργάνωσης μουσικοθεατρικής παράστασης – Παρουσίασης βιβλίου «Άγγελος Σικελιανός, Ένας Ονειροπόλος ποιητής» σε βάρος του Κ.Α. 00-6443.018 με τίτλο ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ του προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2024. (Εισηγ. κ. Μ.Παρακατσελάκη – Αντ/χος κ. κ. Μ.Ιγγλέζη)