Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου την Τετάρτη 10 Απριλίου 2024 και ώρα 7.00′ μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Σώματος, σύμφωνα με την ανακοίνωση – πρόσκληση του προέδρου του που είναι η εξής:

15η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους

Έχοντας υπόψη:

τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 5056/06.10.2023, ΦΕΚ τεύχος Α΄163. Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 39167/02.06.2022 έγγραφο του με αριθμό εγκυκλίου 375 θέμα «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ» ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ, Υπουργείου Εσωτερικών.

Σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου όπου θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ στις 10/04/2024 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00, ,(σε κάθε περίπτωση, η συνεδρίαση θα ξεκινήσει μετά την λήξη της 14ης συνεδρίασης) στην αίθουσα των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6248 / 05-04-2024 έγγραφη πρόσκληση (15η) του Προέδρου η οποία εστάλη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/07.01.2024 απόφαση Δ.Σ. εκλογής μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου – Δημαιρεσίες καθώς επίσης και της υπ’ αριθ. πρωτ. 4639/12.01.2024 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί ελέγχου νομιμότητας αυτής, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:


1. «2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Έτους 2024.» (Εισηγ. κ. Μ. Kαραμπάτσου – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας).


2.«Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Δημοτικής Επιτροπής της με αρ. αποφ. 62/26-03-2024 (Α.Δ.Α. Ψ7Λ3ΩΡ3-Ρ7Ζ), σχετικά με Παραχώρηση θέσης ολιγόλεπτης στάθμευσης». (Εισηγ. κ. Σ. Μαγλαρά – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας).


3.«Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Δημοτικής Επιτροπής της με αρ. αποφ. 63/26-03-2024 (Α.Δ.Α. 6ΡΙΥΩΡ3-ΞΑΘ), σχετικά με Παραχώρηση θέσης ολιγόλεπτης στάθμευσης». (Εισηγ. κ. Σ. Μαγλαρά – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας).


4.Λήψη απόφασης για την σύναψη σύμβασης υπηρεσιών πληρωμών (διατραπεζικών εισπράξεων) με την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και παροχή εξουσιοδοτήσεων. (Εισηγ. κ. A. Πανούτσου – Αντ/χος κ. X. Aγγελοπούλου).


5.«Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών» (Εισηγ. κ. Γ. Πιπερίδου – Αντ/χος κ. X. Aγγελοπούλου ).


6.Αντικατάσταση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Ηρακλείου Αττικής. (Εισηγ. κ.Σ. Δρόσος – Εντεταλμένη Δ.Σ. κ. Α. Παναγιωτακοπούλου)