Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης σε συνεδρίαση που εξέδωσε ο πρόεδρος του Σώματος και είναι η εξής:

10η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους

Έχοντας υπόψη:

τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 5056/06.10.2023, ΦΕΚ τεύχος Α΄163. Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 39167/02.06.2022 έγγραφο του με αριθμό εγκυκλίου 375 θέμα «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ» ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ, Υπουργείου Εσωτερικών. Σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου όπου θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ στις 13/03/2024 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00′,στην αίθουσα των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4457/ 08-03-2024 έγγραφη πρόσκληση (10η) του Προέδρου η οποία εστάλη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/07.01.2024 απόφαση Δ.Σ. εκλογής μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου – Δημαιρεσίες καθώς επίσης και της υπ’ αριθ. πρωτ. 4639/12.01.2024 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί ελέγχου νομιμότητας αυτής, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:


1.Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της υπ’ αριθμόν 35/01-03-2024 με (Α.Δ.Α. ΨΠΑΣΩΡ3-ΧΦΨ), απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής, σχετικά με την έγκριση οικονομικών καταστάσεων, ισολογισμού και κατάστασης αποτελεσμάτων για τη χρήση του οικονομικού έτους 2022, προϋπολογισμού έτους 2024 και ΟΠΔ έτους 2024 της Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας Ηρακλείου Αττικής. (Εισηγ. κ. Α.Αντωνοπούλου – Αντ/χος κ. Ν.Σπυρόπουλος)


2.Στελέχωση Δημοτικών Υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό. (Εισηγ. Αντ/χος κ. Ν.Σπυρόπουλος)


3.«Παραχώρηση Οικογενειακού τάφου» (Εισηγ. κ. Γ.Μάγγα – Αντ/χος κ. X.Aγγελοπούλου)


4.Έγκριση διοργάνωσης για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης «31ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Γυμναστικής για Όλους Δήμου Ηρακλείου Αττικής» (Εισηγ. κ. Ι.Φωκά – Αντ χος Οργάνωσης & Αθλητισμού κ. Ν.Σπυρόπουλος)


5.«Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ποσού ύψους 1.000,00€ σε αιτούμενη προς τούτο, οικονομικά αδύναμη οικογένεια αναφορικά με την απόκτηση του πρώτου παιδιού». (Εισηγ. κ. Α.Φωτοπούλου – Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου)


6.«Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ποσού ύψους 1.000,00€ σε αιτούμενη προς τούτο, οικονομικά αδύναμη οικογένεια αναφορικά με την απόκτηση του πρώτου παιδιού». (Εισηγ. κ. Α.Φωτοπούλου – Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου)