Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023, στις 6.00′ μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου Αττικής συγκαλεί το Σώμα σε τακτική συνεδρίαση και καλεί τα μέλη του την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 6.00′ μ.μ.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση – πρόσκληση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, καθώς και η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης έχουν ως εξής:

Διαβάστε κι αυτό

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, το υπ’ αριθ. Πρωτ. 39167/02.06.2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμό εγκυκλίου 375 θέμα «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ» ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ, και το ΦΕΚ 1954/26.03.2023 τεύχος Β΄, καθώς επίσης και με τον Ν.5043/2023 ΦΕΚ Α΄ 91/13.04.2023 άρθρο 11 «ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» με αριθμό εγκυκλίου 488 ΑΔΑ: 6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ, ο οποίος αναφέρει τα εξής: τα συλλογικά όργανα των δήμων μπορούν να συνεδριάζουν ή α) δια ζώσης στο κατάστημα της έδρας του Δήμου, ή β) μέσω τηλεδιάσκεψης, με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ή γ) με μεικτό τρόπο, δηλαδή δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη. Η
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με έναν από τους δύο τελευταίους τρόπους (είτε μέσω
τηλεδιάσκεψης είτε με μεικτό τρόπο) μπορεί να λάβει χώρα μόνο μία (1) φορά τον μήνα.
Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ στις 05/12/2023 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 18:00, στην αίθουσα των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 22996/01-12-2023 έγγραφη πρόσκληση (28η) του Προέδρου η οποία εστάλη ηλεκτρονικά σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/09.01.2022 απόφαση Δ.Σ. εκλογής μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου – Δημαιρεσίες καθώς την υπ’ αριθ. πρωτ. 8620/21.01.2022 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί ελέγχου νομιμότητας αυτής, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. 26ο/2023


1.«Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής, της με αρ. αποφ. 200/28-11-2023 (Α.Δ.Α. 9Ι1ΖΩΡ3-Π1Δ), σχετικά με τον καθορισμό συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2024 (Ανταποδοτικά τέλη)». (Εισηγ. κ. E.Χιώτη – Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)

2.«Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής, της με αρ. αποφ. 201/28-11-2023 (Α.Δ.Α. ΨΧ9ΔΩΡ3-3Θ1), σχετικά με τον καθορισμό συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (ΦΗΧ) ακινήτων, για το έτος 2024». (Εισηγ. κ. E.Χιώτη – Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)

3.«Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής, της με αρ. αποφ. 202/28-11-2023 (Α.Δ.Α. Ψ8ΜΦΩΡ3-ΒΦΖ), σχετικά με τον καθορισμό του συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και της αξίας των ακινήτων και της ακάλυπτης έκτασης που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου περιοχές για το έτος 2024». (Εισηγ. κ. E.Χιώτη – Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)

4.«Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής, της με αρ. αποφ. 203/28-11-2023 (Α.Δ.Α. 9ΞΩΦΩΡ3-ΡΨΙ), σχετικά με τον καθορισμό συντελεστών τελών χρήσεως πεζοδρομίων και πλατειών και γενικά κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2024». (Εισηγ. κ. E.Χιώτη – Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)

5.«Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής, της με αρ. αποφ. 204/28-11-2023 (Α.Δ.Α. 9Λ7ΛΩΡ3-ΛΕΣ), σχετικά με τον καθορισμό συντελεστή τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου για χρήσης υπεδάφους, για το έτος 2024». (Εισηγ. κ. E.Χιώτη – Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)

6.«Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής, της με αρ. αποφ. 205/28-11-2023 (Α.Δ.Α. 996ΦΩΡ3-1ΨΧ), σχετικά με τον καθορισμό συντελεστών τελών Διαφήμισης για το έτος 2024». (Εισηγ. κ. Π.Λάμπρου – Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)

7.«Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής, της με αρ. αποφ. 206/28-11-2023 (Α.Δ.Α. ΩΖΤΦΩΡ3-ΟΤΟ), σχετικά με τον καθορισμό τελών και δικαιωμάτων του Κοιμητηρίου Δήμου Ηρακλείου Αττικής για το έτος 2024». (Εισηγ. κ. Μ.Κωστοπούλου – Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)

8.«Μίσθωση κτιρίου για τις ανάγκες στέγασης Δημοτικών Υπηρεσιών». (Εισηγ. κ. M.Λεγάκη – Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου)

9.«Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ποσού ύψους 1.000,00€ σε αιτούμενη προς τούτο, οικονομικά αδύναμη οικογένεια αναφορικά με την απόκτηση του πρώτου παιδιού». (Εισηγ. κ. A. Δ. Φωτοπούλου – Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου)

10.Λήψη απόφασης για την καταβολή αντιτίμου χρήσης των Δημοτικών Πολιτιστικών Κέντρων «Ηλέκτρα Αποστόλου» και «Βίλλα Στέλλα». (Εισηγ. κ. H.Παπαδημητρίου – Αντ/χος κ. Μ.Ιγγλέζη)

  1. «10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 Δήμου Ηρακλείου Αττικής». (Εισηγ. κ. Ε. Kλινάκη – Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)