Συνεδριάζει με 38 θέματα στο δημοτικό συμβούλιο Ηρακλείου

Μετά από την αναβολή της προηγούμενης δια ζώσης συνεδρίασης το δημοτικό συμβούλιο Ηρακλείου Αττικής συνέρχεται σήμερα, Τρίτη 11 Ιουλίου, στις 18.00, στο Δημαρχείο, με 38 θέματα στην ημερήσια διάταξη, τα οποία είναι τα εξής:

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. 8 , 11/2023

 1. «Κατανομή Εντολής Κάλυψης Δαπανών Για Έργα και Επενδυτικές Δραστηριότητες (πρώην ΣΑΤΑ) για το έτος 2023.» (Εισηγ. κ. Μ.Καραμπάτσου – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)
 2. «4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Έτους 2023.» (Εισηγ. κ. Μ.Καραμπάτσου – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)
 3. 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 Δήμου Ηρακλείου Αττικής. (Εισηγ. κ.
  Ε.Κλινάκη – Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)
 4. «Λήψη απόφασης αναφορικά με τον καθορισμό κοινοχρήστου χώρου για την παραχώρησης της
  χρήσης». (Εισηγ. κ. Μ.Καρδακάρη – Αντ/χος κ. Μ. Ζούρου)
 5. «Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής, της με αρ. αποφ. 104/13-06-2023 (Α.Δ.Α. 6ΝΝ1ΩΡ3-7Λ4), σχετικά με την εισηγητική έκθεση Α’ τριμήνου έτους 2023 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023». (Εισηγ. κ. Π.Μπατσακούτσα – Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)
 6. «Μεταβολές στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο174 του Ν. 3463/2006 «περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» (Εισηγ. κ. Κ.Πετράκη – Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)
 7. Καταβολή σε χρήμα γάλακτος για το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2022. (Εισηγ. κ. A.Bασιλόπουλος –
  Αντ/χος κ. Μ. Ζούρου)
 8. «Πρόσληψη Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, δίμηνης Διάρκειας, για Έκτακτες και Κατεπείγουσες Ανάγκες». (Εισηγ. κ. Ο.Θεοδώρου – Αντ/χος κ. Μ. Ζούρου)
 9. «Έγκριση του 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΞ ΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» Α.Μ. 10ΤΥ/2021. (Εισηγ. κ. M.Σαραφίδου – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)
 10. «Έγκριση του 4ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 19ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Α.Μ.26ΤΥ/20» (Εισηγ. κ. M.Σαραφίδου – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)
 11. «Έγκριση του 1ου ΑΠΕ & του έργου «Αποκατάσταση έκτακτων βλαβών σε κτίρια – κοινόχρηστους
  χώρους του Δήμου» με Α.Μ. 4ΤΥ/2023. (Εισηγ. κ. Θ.Μάστορας – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)
 12. «Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Ενεργειακή και λειτουργική Αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Δήμου Ηρακλείου Αττικής» με Α.Μ. 16ΤΥ/2020». (Εισηγ. κ. Στ.Μαγλαρά- Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)
 13. «Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου: «Διανοίξεις οδών και κατασκευή πεζοδρόμων» με Α.Μ. 21ΤΥ/2020». (Εισηγ. κ. Χ.Παπαλάμπρος – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)
 14. «Έγκριση του 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Εργασίες Ανακαίνισης ΚΕΠ» με Α.Μ. 06ΤΥ/2023». (Εισηγ. κ. Χ.Παπαλάμπρος – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)
 15. «Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ» με Α.Μ. 18ΤΥ/2021». (Εισηγ. κ. Χ.Παπαλάμπρος – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)
 16. «Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» με Α.Μ. 22ΤΥ/2019». (Εισηγ. κ. Χ.Παπαλάμπρος – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)
 17. «Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου Δημοτικού – 6ου Γυμνασίου Ηρακλείου Αττικής» με Α.Μ. 20ΤΥ/2019». (Εισηγ. κ. Στ.Μαγλαρά- Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)
 18. «Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου με τίτλο ΄΄ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
  ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 19ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΄΄ (ΑΜ:26ΤΥ_2020). (Εισηγ. κ. M.Σαραφίδου – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)
 19. «Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου με τίτλο «Ενεργειακή και λειτουργική Αναβάθμιση
  σχολικών κτιρίων Δήμου Ηρακλείου Αττικής» με Α.Μ. 16ΤΥ/2020». (Εισηγ. κ. Στ.Μαγλαρά- Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)
 20. «Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου
  Δημοτικού – 6ου Γυμνασίου Ηρακλείου Αττικής» με Α.Μ. 20ΤΥ/2019». (Εισηγ. κ. Στ.Μαγλαρά- Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)
 21. «Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου με τίτλο ΄΄ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΄΄ με ΑΜ:21ΤΥ/2020» (Εισηγ. κ. Χ.Παπαλάμπρος – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)
 22. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της Μελέτης: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ
  ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΑΠΗ)». (Εισηγ. κ. Στ.Μαγλαρά- Αντ/χος κ. Η.
  Μπάρμπας)
 23. «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 36/2021 απόφασης του Δ.Σ., ως προς τον ορισμό νέου υπευθύνου
  λογαριασμού για το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου Δημοτικού – 6ου Γυμνασίου Ηρακλείου Αττικής» με τεχνικό δελτίο έργου 2020ΕΠ08510007, ΣΑΕΠ0851 Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)» (Εισηγ. κ. M.Σαραφίδου – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)
 24. «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 149/2022 απόφασης του Δ.Σ., ως προς τον ορισμό νέου υπευθύνου λογαριασμού για την πράξη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ »με κωδικό ΟΠΣ5021742 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 2.670.000,00€ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 2.410.000,00€ με κωδικό ενάριθμου έργου 2019ΣΕ15510014 της ΣΑΕ 1551 του Π.Δ.Ε. (Εισηγ. κ. M.Σαραφίδου – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)
 25. «Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της με αρ. αποφ. 33/19-06-2023 (Α.Δ.Α. 9ΡΨΑΩΡ3-ΙΝΨ), σχετικά με την προσκύρωση οικοπεδικής λωρίδας 2,6 τ.μ. στην ιδιοκτησία με Κ.Α. 0304 (ΚΑΕΚ 050550721001), φερόμενων ιδιοκτητών Κοτσαρίδη Δημητρίου και Κοτσαρίδου Αφροδίτης, κείμενη στη συμβολή των οδών Αυγής και Ευτυχίας 79, στο Ο.Τ. Γ488 του Δήμου Ηρακλείου Αττικής». (Εισηγ. κ. Ι.Γουλής – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)
 26. «Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της με αρ. αποφ. 34/19-06-2023 (Α.Δ.Α. ΡΞΠ2ΩΡ3-Χ25), σχετικά με τον καθορισμό συμβιβαστικής τιμής μονάδος για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας τμήματος οικοπέδου 22,43 τ.μ. της ιδιοκτησίας με Κ.Α. 011611, φερόμενης ιδιοκτήτριας Κουμαριανού Ζαφειρίας, κείμενη στην συμβολή των οδών Καλαβρύτων και Φιλικής Εταιρείας, εντός του Ο.Τ. Γ608, σύμφωνα με την 2/92 Πράξη Εφαρμογής της περιοχής Άνω Ψαλίδι του Δήμου Ηρακλείου Αττικής». (Εισηγ. κ. Ι.Γουλής – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)
 27. «Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της με αρ. αποφ. 35/19-06-2023 (Α.Δ.Α. 62ΟΚΩΡ3-1Γ3), σχετικά με την Χωροθέτηση και διάθεση τεσσάρων νόμιμων θέσεων στάθμευσης». (Εισηγ. κ. Στ.Μαγλαρά- Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)
 28. Λήψη απόφασης για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως περίληψης της με αρ. 72/22
  Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου Αττικής μετά την έκδοση της με αρ. πρωτ. 24062/20-03-2023 Διαπιστωτικής Πράξης τεκμαιρόμενης έγκρισής της του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 24062/20-03-2023 Διαπιστωτική Πράξη του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. (Εισηγ. κ. Στ.Μαγλαρά- Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)
 29. «Λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του Αθλητικού
  Σωματείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» για το τουρνουά κατά της βίας στο ποδόσφαιρο Ιουλίου 2023» (Εισηγ. κ. Ι.Φωκά – Αντ/χος κ. Μ.Ζούρου)
 30. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του Πολιτιστικού συλλόγου «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» για την πραγματοποίηση εκδήλωσης η Μάχη της Κρήτης. (Εισηγ. κ. Ηλ. Παπαδημητρίου- Αντ/χος κ. Μ.Ιγγλέζη)
 31. «Λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του Αθλητικού
  Σωματείου «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΟΛΙΝ ΓΟΥ-ΚΟΥΝΓΚ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ» για τα έξοδα συμμετοχής αθλητών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ» (Εισηγ. κ. Ι.Φωκά – Αντ/χος κ. Μ.Ζούρου)
 32. «Έγκριση παράτασης ή μη της μίσθωσης ακινήτου επί της συμβολής των οδών Πλαπούτα 78 και
  Ευτυχίας, όπου στεγάζεται το Γυμναστήριο του Δήμου» (Εισηγ. κ. Ι.Φωκά – Αντ/χος κ. Μ.Ζούρου)
 33. « Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους κατοίκους » (Εισηγ. κ. Χ.Δρέττα – Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου)
 34. Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της με αρ. αποφ. 36/19-06-2023 (Α.Δ.Α. 9ΒΠ7ΩΡ3-Η9Α), για την γνωμοδότηση σχετικά με την κοπή δένδρου επί της οδού Σαρανταπόρου στον αριθμό 40 στο Δήμο Ηρακλείου. (Εισηγ. κ. Κ.. Μπαλλά – Αντ/χος κ. Δ. Δημητρόπουλος)
 35. Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της με αρ. αποφ. 37/19-06-2023 (Α.Δ.Α. ΡΚ8ΥΩΡ3-Μ7Κ), για την γνωμοδότηση σχετικά με την κοπή δένδρου επί της οδού Παπαφλέσσα στον αριθμό 10 στον Δήμο Ηρακλείου. (Εισηγ. κ. Κ.. Μπαλλά – Αντ/χος κ. Δ. Δημητρόπουλος)
 36. Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της με αρ. αποφ. 38/19-06-2023 (Α.Δ.Α. 9ΛΥΠΩΡ3-ΩΨΧ), για την γνωμοδότηση σχετικά με την κοπή δένδρου επί της οδού Ματζάρου έναντι του αριθμού 5 και δίπλα από τον αριθμό 10 στο Δήμο Ηρακλείου. (Εισηγ. κ. Κ.. Μπαλλά – Αντ/χος κ. Δ. Δημητρόπουλος)
 37. Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της με αρ. αποφ. 39/19-06-2023 (Α.Δ.Α. Ψ8ΤΟΩΡ3-ΞΗΙ), για την γνωμοδότηση σχετικά με την κοπή δένδρου κοινόχρηστο χώρο στο ύψος της οδού Κλεισούρας με αριθμό 13 του Δήμου Ηρακλείου. (Εισηγ. κ. Κ.. Μπαλλά – Αντ/χος κ. Δ. Δημητρόπουλος)
 38. Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της με αρ. αποφ. 40/19-06-2023 (Α.Δ.Α. Ψ8ΙΙΩΡ3-9ΙΘ), για την γνωμοδότηση σχετικά με την κοπή δένδρου επί της οδού Ηρακλειδών στον αριθμό 56 στο Δήμο Ηρακλείου. (Εισηγ. κ. Κ.. Μπαλλά – Αντ/χος κ. Δ. Δημητρόπουλος)