Δημοτικό Συμβούλιο στο Ηράκλειο Αττικής

|||

|||

         Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 στις 6.00′ μ.μ. – Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με το μεικτό σύστημα,δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων και με τηλεδιάσκεψη.Ανακοίνωση του γραφείου του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου

 

        Από το γραφείο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου Αττικής εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

 

21η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Προς τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

– Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.

-Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 46731/13-07-2022 έγγραφο του Υπ. Εσωτ. το οποίο γνωστοποιεί τις διατάξεις του άρθρου 41 περί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α’ 136) με το οποίο καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4940/2022 (Α’ 112) στο οποίο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αναφορικά με τον τρόπο σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ, κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, μπορεί να λαμβάνει χώρα: α) είτε διά περιφοράς, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) είτε δια ζώσης και δ) είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων της περ. γ’, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.

 

        Καλείσθε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στις 16/11/2022 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00′, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 23375/11-11-2022 έγγραφη πρόσκληση (21η ) του Προέδρου η οποία εστάλη ηλεκτρονικά σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/09.01.2022 απόφαση Δ.Σ. εκλογής μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου – Δημαιρεσίες καθώς την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8620/21.01.2022 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί ελέγχου νομιμότητας αυτής,

 

        με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

 

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. 2019: Το 20ο 2021: Τα 9 ο ,17ο ,23ο ,24ο 2022: Το 12ο , 20ο

 

1. «6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Έτους 2022». (Εισηγ. κ. Μ. Καραμπάτσου – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)

2. «Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής, της με αρ. αποφ. 244/31-10-2022 (Α.Δ.Α. ΨΛΓΞΩΡ3-2Γ9), σχετικά με την 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δήμου Ηρακλείου Αττικής». (Εισηγ. κ. Ε. Κλινάκη – Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)

3. Απευθείας εκμίσθωση χώρων στα πλαίσια του άρθρου 192 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 196 του Ν.4555/2018, στην Κ.Ε.Α.Ε.Δ.Η.Α. Α.Ε.- Ο.Τ.Α – (Τεχνοχώρος) (Εισηγ. κ. E.Xιώτη – Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)

4. «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού λόγω αδυναμίας προσκόμισης παραστατικών για τον απολογισμό επιχορήγησης πολιτιστικού συλλόγου» (Εισηγ. κ. Α.Λαζαράτου – Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)

5. «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού λόγω αδυναμίας προσκόμισης παραστατικών για απολογισμό επιχορήγησης αθλητικού συλλόγου» (Εισηγ. κ. Α.Λαζαράτου – Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)

6. Έγκριση τακτικής επιχορήγησης στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Ηρακλείου Αττικής», χρηματικού ποσού 1.800.000,00 € για το οικονομικό έτος 2023.(Εισηγ. κ. Α.Αντωνοπούλου- Αντ/χος κ. Μ. Ζούρου)

7. «Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους κατοίκους » (Εισηγ. κ. Α.Μελαδάκη – Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου)

8. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων Χριστουγέννων 2022 – Πρωτοχρονιάς 2023. (Εισηγ. κ. H.Παπαδημητρίου – Αντ/χος κ. Μ.Ιγγλέζη)