Δημοσιεύτηκε η απόφαση του ΣτΕ που ακυρώνει τη συγκρότηση της Β΄βάθμιας σχολικής επιτροπής στη Ν. Ιωνία

|||

|||

..

..

..

Η Έκφραση δημοσιεύει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία δικαιώνονται οι δυο διευθυντές Μ. Καναβός και Δ. Πανταγιάς και ακυρώνεται η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς παραβιάστηκε ο νόμος στη σύνθεσή της. Ο προφανής λόγος ήταν ότι οι δυο αρχαιότεροι διευθυντές είναι στελέχη της παράταξης του Παναγιώτη Μανούρη “¨Δημιουργία Αλληλεγγύη”

 

Ο Δήμος, εκτός των άλλων συνεπειών θα πληρώσει και μερικές εκατοντάδες ευρώ ως “τζερεμέδες” της δημοτικής αρχής!

 

Να σημειωθεί ότι για τη συγκεκριμένη υπόθεση εκκρεμεί ποινικό δικαστήριο   

 

 

Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας:  

 

 

Αριθμός 1680/2022

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 21 Οκτωβρίου 2021, με την εξής σύνθεση: Γεώργιος Τσιμέκας, Aντιπρόεδρος, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Ιφιγένεια Αργυράκη, Σταυρούλα Κτιστάκη, Σύμβουλοι, Ελευθέριος Μελισσαρίδης, Σοφία Παπακωνσταντίνου, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Αντώνιος Γεωργακόπουλος.

Για να δικάσει την από 9 Σεπτεμβρίου 2020 αίτηση:

των: 1. Μιλτιάδη Καναβού του Κωνσταντίνου, κατοίκου Νέας Ιωνίας Αττικής (Ελευθερίας 19) και 2. Δημητρίου Πανταγιά του Ανδρέα, κατοίκου Νέας Ιωνίας Αττικής (Αναγεννήσεως 44), οι οποίοι παρέστησαν με τη δικηγόρο Ζωή Μπακογιάνη (Α.Μ. 21872), που τη διόρισαν στο ακροατήριο,

κατά των: 1. Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής, ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Χρήστο Μαυρομάτη (Α.Μ. 23925), που τον διόρισε με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του και ο οποίος κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς του και 2. Υπουργού Εσωτερικών, ο οποίος παρέστη με τη Βασιλική Παπαλόη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς της.

Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθούν: α. η υπ’ αριθμ. 299/21.10.2019 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Ιωνίας, β. το υπ’ αριθμ. 6470/1584/22.1.2020 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, γ. η σιωπηρή απόρριψη της από 7.2.2019 προσφυγής τους ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Συμβούλου Ιφιγένειας Αργυράκη.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε την πληρεξούσια των αιτούντων, η οποία ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Α φ ο ύ  μ ε λ έ τ η σ ε  τ α  σ χ ε τ ι κ ά  έ γ γ ρ α φ α

Σ κ έ φ θ η κ ε  κ α τ ά  τ ο ν  Ν ό μ ο

1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό πληρωμής 352698036950 1127 0009).

2. Επειδή, με την αίτηση αυτή, οι αιτούντες Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Ιωνίας ζητούν την ακύρωση α) της 299/21.10.2019 (θέμα 4ο) πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Ιωνίας κατά το μέρος που με αυτήν ορίστηκαν ως τακτικά μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» νεώτεροι αυτών κατά σειρά αρχαιότητας εκπαιδευτικοί κατά παράλειψη των ιδίων, β) του 6470/ 1584/22.1.2020 εγγράφου του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με το οποίο γνωστοποιήθηκε στους αιτούντες η σιωπηρή απόρριψη της από 15.11.2019 προσφυγής τους κατά της πρώτης προσβαλλόμενης πράξης, λόγου απράκτου παρόδου της τασσόμενης κατά νόμο προθεσμίας γ) της σιωπηρής απόρριψης της από 7.2.2020 προσφυγής τους από την Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και δ) κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της διοίκησης.

3. Επειδή, στο άρθρο 239 του ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114) ορίζεται ότι: «1. Τα δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου συνιστώνται με απόφαση των οικείων δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων. Σκοπός τους είναι η οργάνωση και η λειτουργία ορισμένης δημοτικής ή κοινοτικής υπηρεσίας με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων, όπως η σύσταση κέντρων κοινωνικής προστασίας, πνευματικών ή αθλητικών κέντρων, βιβλιοθηκών, μουσείων κ.ά.. 2. …» και στο άρθρο 243 του ιδίου Κώδικα ότι: «1. Σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, που βρίσκονται στα διοικητικά τους όρια, συνιστώνται νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με την επωνυμία “Σχολικές Επιτροπές”, οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος και τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει. 2. Στη Διοίκηση των σχολικών επιτροπών μετέχουν υποχρεωτικά οι διευθυντές των αντίστοιχων σχολικών μονάδων, ένας εκπρόσωπος των οικείων συλλόγων γονέων, εφόσον λειτουργούν αντίστοιχοι σύλλογοι και εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 3. Κάθε σχολική επιτροπή καλύπτει ένα ή περισσότερα δημόσια σχολεία της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες, όπως αυτές εκτιμώνται από τον αντίστοιχο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

4. Έργο κάθε σχολικής επιτροπής είναι η Διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

 

5. …». Εξάλλου, στο άρθρο 103 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) ορίζεται ότι: «1. Κάθε δήμος μπορεί να συνιστά ή να έχει: α) Έως δύο (2) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ένα για τους τομείς αρμοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας και ένα για τους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος, όπως αυτοί προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει. Εάν ο δήμος διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση τότε μπορεί να έχει έως ένα (1) νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Στους δήμους με πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων, μπορεί να λειτουργούν έως δύο (2) νομικά πρόσωπα για καθέναν από τους τομείς αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. β) … 2. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που περιέρχονται στο νέο δήμο σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο, συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε ένα νομικό πρόσωπο για καθέναν από τους τομείς αρμοδιότητας που προβλέπονται στην περίπτωση α΄ της προηγούμενης παραγράφου. Ειδικά για τις σχολικές επιτροπές, αυτές συγχωνεύονται σε δύο νομικά πρόσωπα, ένα για τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και ένα για τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στους δήμους με πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων μπορεί να συσταθούν αντίστοιχες σχολικές επιτροπές για καθεμία δημοτική κοινότητα. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών, την κατανομή των πιστώσεων, τον τρόπο και τη διαδικασία πραγματοποίησης, δικαιολόγησης και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 3.[…]». Περαιτέρω, στην απόφαση 8440/2011 του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (Β΄ 318), που εκδόθηκε κατ’ επίκληση της ανωτέρω διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 63967/2019 του Υφυπουργού Εσωτερικών (Β΄ 3537/20.9.2019), ορίζεται στο άρθρο 1, ότι: «1. α. Οι σχολικές επιτροπές είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο μετέχουν έως δεκαπέντε (15) μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 240 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Μεταξύ των μελών, τακτικών και αναπληρωματικών, ορίζονται υποχρεωτικά: – Δύο (2) διευθυντές/διευθύντριες, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα. – Μία/ένας (1) εκ των αρχαιοτέρων νηπιαγωγών για την σχολική επιτροπή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. – Μία/ένας (1) εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας (1) εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό σχολικής μονάδας. – Μία/ένας (1) εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό σχολικής μονάδας. β. Τα υπόλοιπα μέλη ορίζονται με την αναλογία που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134). γ. Κατά τις συνεδριάσεις των σχολικών επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου. 2. …». Τέλος, στην απόφαση 55/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Ιωνίας (Β΄ 636) με θέμα «Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», η οποία τροποποιήθηκε με την απόφαση 198/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Ιωνίας (Β΄ 3214), ορίζονται τα εξής: «Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Ιωνίας έχοντας υπόψη … 1. Συστήνει Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης” στο οποίο περιλαμβάνονται τα εξής νομικά πρόσωπα με τις επωνυμίες: “4η Σχολική Επιτροπή Δήμου Νέας Ιωνίας”, (…) 2. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι • Η διαχείριση των πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες καθαριότητας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αναλωσίμων υλικών κλπ. • Η εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή και συντήρηση των διδακτηρίων • Η αποκατάσταση φθορών και ζημιών των επίπλων, εξοπλισμού και γενικά των διδακτηριακών εγκαταστάσεων. • Ο ανεφοδιασμός των σχολικών μονάδων με έπιπλα και σκεύη, με βιβλία για τη σχολική βιβλιοθήκη και γενικά με όλα τα μέσα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους και γενικότερα η λήψη όλων των μέτρων που κρίνονται αναγκαία για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων. 3. Έδρα: Έδρα του Νομικού Προσώπου είναι ο Δήμος Ν. Ιωνίας. 4. Διοίκηση: Το νομικό πρόσωπο διοικείται από δεκαπενταμελές (15) διοικητικό συμβούλιο, μαζί με τους αναπληρωτές, αποτελούμενο από: • Ένα (1) δημοτικό σύμβουλο, ως μέλος • Δύο (2) μέλη, οριζόμενα από τη μειοψηφία, είτε δημοτικοί σύμβουλοι, είτε δημότες, είτε κάτοικοι. • Δύο (2) Διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης • Ένα (1) εκπρόσωπο της αντίστοιχης ένωσης γονέων και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας • Ένα (1) εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων, για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας • Ένα (1) δημότη, εκπρόσωπο των συνδικαλιστικών οργάνων Καθηγητών της Δ΄ ΕΛΜΕ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ” • Επτά (7) δημότες, ή κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις. Λοιπά θέματα διοίκησης καθορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 239, 240 και 243 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/8-6-2006), τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 16 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23-12-2008 τ. Α΄) καθώς επίσης και την υπ’ αριθμ. 8440/24.2.2011 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 5. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Νομικού Προσώπου ορίζεται να είναι διετής, και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου. 6. […]”.

4. Επειδή, στο άρθρο 1 παρ. 1 περ. ια’ του ν. 702/1977 (Α΄ 268), όπως η περίπτωση ια’ προστέθηκε με το άρθρο 47 παρ. 1 του ν. 3900/2010 (Α΄ 213), ορίζεται ότι: «1. Στην αρμοδιότητα του τριμελούς διοικητικού εφετείου υπάγεται η εκδίκαση αιτήσεων ακυρώσεως ατομικών πράξεων διοικητικών αρχών που αφορούν: α) … ια) την εφαρμογή της νομοθεσίας περί Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πλην εκείνων που ανάγονται στην οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών τους, οι οποίες παραμένουν στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν θίγονται οι διατάξεις, με τις οποίες διαφορές από την εφαρμογή της νομοθεσίας περί Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν ήδη υπαχθεί στην αρμοδιότητα του διοικητικού πρωτοδικείου ως διαφορές ουσίας, ιβ) …». Στην προκειμένη περίπτωση, με την προσβαλλόμενη πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Ιωνίας, με την οποία ορίστηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του δημοτικού νομικού προσώπου “Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσής”, ρυθμίζεται η λειτουργία των υπηρεσιών Ο.Τ.Α Δήμου Νέας Ιωνίας. Συνεπώς, η κρινόμενη αίτηση, στρεφόμενη κατά της πράξης αυτής που αφορά τη συγκρότηση συλλογικού οργάνου διοίκησης δημοτικού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου παραμένει κατά τα ανωτέρω στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 93/2021) και ασκείται κατά τούτο παραδεκτώς. Παραδεκτώς δε συμπροσβάλλονται οι σιωπηρές απορρίψεις από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και την Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του ν. 3463/2006, αντιστοίχως, των διοικητικών προσφυγών των αιτούντων (ΣτΕ 2087/2020, 1399/2017).

5. Επειδή, οι αιτούντες ως αρχαιότεροι των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Ιωνίας [βλ. το Φ.6.2/16839/1.10.2019 [αρ. πρωτ. 27974/3.10.2019 Δήμου Νέας Ιωνίας) έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας] δεν αποδέχθηκαν να οριστούν ως αναπληρωματικά μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» αλλά, αντιθέτως, διεκδίκησαν το δικαίωμα να οριστούν ως τακτικά μέλη (βλ. κατωτέρω σκέψη 8). Επομένως, με έννομο συμφέρον ασκούν την κρινόμενη αίτηση και τα προβαλλόμενα από τον Δήμο ότι οι αιτούντες ασκούν την κρινόμενη αίτηση καταχρηστικά, διότι αποδέχθηκαν σιωπηρώς την προσβαλλόμενη πράξη, είναι απορριπτέα ως αβάσιμα.

6. Επειδή, στα άρθρα 215 και 216 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87) προβλέπεται ότι στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης ιδρύεται Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., της οποίας προΐσταται ο Επόπτης Ο.Τ.Α.. Στο δε άρθρο 227 («Ειδική διοικητική προσφυγή – Αιτήσεις θεραπείας») του ως άνω νόμου ορίζεται ότι: «1. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ’ αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. 2. […]. 5. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί. 6. […]». Περαιτέρω, στο άρθρο 238 («Εποπτεία των Ο.Τ.Α. μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ΑΥΕ Ο.Τ.Α. – Μετάταξη στην ΑΥΕ Ο.Τ.Α. προσωπικού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων – Έναρξη λειτουργίας ΑΥΕ Ο.Τ.Α.») του ιδίου ως άνω νόμου ορίζεται ότι: «1. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ΑΥΕ Ο.Τ.Α. ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων, κατά τα άρθρα 225 έως 227, ασκείται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114), οι οποίες βρίσκονται στις έδρες των περιφερειών που ανήκουν στην ανωτέρω Αποκεντρωμένη Διοίκηση […]. 2. Όπου στα ανωτέρω άρθρα αναφέρεται Επόπτης Ο.Τ.Α., κατά το μεταβατικό διάστημα, νοείται ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης […]. 4. Η έναρξη λειτουργίας κάθε Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών […]” και στο άρθρο 285 του ιδίου νόμου ορίζεται ότι: «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κάθε γενική ή ειδική διάταξη η οποία είναι αντίθετη προς τις ρυθμίσεις του καταργείται». Περαιτέρω, στο άρθρο 150 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/ 2006, Α΄ 114) ορίζεται ότι: “1. α. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των Δήμων, των Κοινοτήτων […] για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. β. […]», στο άρθρο 151 ότι: «Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 149 και 150, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του επόμενου άρθρου, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής», στο άρθρο 152 ότι: «1. […] 2. Η Ειδική επιτροπή ασκεί έλεγχο νομιμότητας, και εκδίδει απόφαση επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της […]. 4. Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται μόνο στα αρμόδια δικαστήρια. 5. […]» και στο άρθρο 153 ότι: «Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, κοινοποιούνται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και στο Δήμο ή στην Κοινότητα ή στο νομικό πρόσωπο αυτών, καθώς και σε αυτόν που έχει ασκήσει την προσφυγή […]». Εξάλλου,με το άρθρο 4 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 112), όπως ίσχυε πριν από την κατάργησή του με το άρθρο 108 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) και μετά την αντικατάσταση της παραγράφου 2 αυτού με το άρθρο 23 παρ. 4 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254), ορίζεται ότι: «Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, όταν είναι κατά νόμο δημοσιευτέες, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη δημοσίευση τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. 2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2 αναρτώνται στο διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και ισχύουν από την ανάρτηση τους. 3. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 2 του παρόντος δεν θίγουν τις σχετικές δικονομικές ρυθμίσεις ως προς την άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων ούτε τις ρυθμίσεις που ισχύουν για τις διοικητικές προσφυγές. 4. …» και με το άρθρο 2 του ιδίου νόμου, επίσης όπως ίσχυε πριν την κατάργησή του με το άρθρο 108 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), ότι: «1. Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται σε νόμους, προεδρικά διατάγματα, αποφάσεις και πράξεις που εκδίδουν ο Πρωθυπουργός, το Υπουργικό Συμβούλιο και τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα, οι Υπουργοί, (…) καθώς και τα όργανα των φορέων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. … 2. … 3. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ως φορείς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού νοούνται τα αιρετά όργανα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.. 4. …». Τέλος, το άρθρο 46 του  
π. δ/τος 18/1989 περί του Συμβουλίου της Επικρατείας (Α΄ 8) ορίζει ότι: «1. Η αίτηση ακυρώσεως ασκείται […] μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών που αρχίζει από την επομένη της κοινοποίησης της προσβαλλόμενης πράξης ή της δημοσίευσής της, αν την τελευταία επιβάλλει ο νόμος ή, διαφορετικά, από τότε που ο αιτών έλαβε πλήρη γνώση της πράξης […]. 2. Κάθε διοικητική προσφυγή, εκτός από εκείνη που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 45 του παρόντος, καθώς και η απλή αίτηση θεραπείας […], διακόπτει την προθεσμία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου για το χρονικό διάστημα που ορίζεται για την έκδοση σχετικής πράξεως ή, αν τέτοιο χρονικό διάστημα δεν ορίζεται, για 30 ημέρες ή έως την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απάντησης της Διοικήσεως εφόσον αυτές πραγματοποιήθηκαν πριν παρέλθουν οι προθεσμίες αυτές […]».

7. Επειδή, με τις ως άνω διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων θεσπίζεται ειδική διοικητική διαδικασία για τον, εκ μέρους του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης -ο οποίος ασκεί, κατά το προαναφερθέν άρθρο 238 του ν. 3852/2010 την αρμοδιότητα του Επόπτη Ο.Τ.Α.- αρχικώς, και της προβλεπόμενης στο άρθρο 152 του Κώδικα Ειδικής Επιτροπής, εν συνεχεία, έλεγχο των αποφάσεων των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων από απόψεως νομιμότητας και μόνον, κατόπιν ασκήσεως αντίστοιχων προσφυγών από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Η εμπρόθεσμη άσκηση των εν λόγω προσφυγών διακόπτει, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του π. δ/τος 18/1989, την προθεσμία ασκήσεως αιτήσεως ακυρώσεως (ΣτΕ 1078/2021, 242/2019, 2966/2016 κ.ά.).

8. Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νέας Ιωνίας με την πρώτη προσβαλλόμενη 299/21.10.2019 πράξη (22η συνεδρίαση) όρισε τα μέλη του δεκαπενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού. Στην συνεδρίαση αυτή μετείχε ως μέλος, με την ιδιότητα του δημοτικού συμβούλου του Δήμου Νέας Ιωνίας, ο πρώτος των αιτούντων. Για τον ορισμό ως μελών του ανωτέρω Δ.Σ. των δύο (2) Διευθυντών, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προτάθηκαν ως τακτικά μέλη οι αιτούντες, σύμφωνα με το υπ’ αρ. Φ.6.2/16839/1.10.2019 (αρ. πρωτ. 27974/3.10.2019 Δήμου Νέας Ιωνίας) έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας. Στην προσβαλλόμενη πράξη αναφέρεται ότι ο πρώτος των αιτούντων δήλωσε ότι δεν αποδέχεται την προτεινόμενη θέση, ενώ και ο δεύτερος των αιτούντων -ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου- ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν αποδέχεται την προτεινόμενη θέση. Η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Σχολικών Επιτροπών πρότεινε, κατόπιν αυτών, την Κωνσταντίνα Κοεμτζίδου, Διευθύντρια του 5ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας να αντικαταστήσει τον πρώτο των αιτούντων, και την Ναθαλία Κουρεμένου, Διευθύντρια του 1ου ΓΕΛ Νέας Ιωνίας, να αντικαταστήσει τον δεύτερο των αιτούντων. Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νέας Ιωνίας συγκρότησε το δεκαπενταμελές (15) Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ωστόσο, από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης αυτής προκύπτει ότι η Δήμαρχος, αφού ανέφερε ότι η εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης περί της σειράς αρχαιότητας των Διευθυντών των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα, πρότεινε την Ναθαλία Κουρεμένου, Διευθύντρια του 1ου ΓΕΛ Νέας Ιωνίας, δέκατη πέμπτη στην ως άνω σειρά αρχαιότητας, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή της τον δεύτερο τον αιτούντων, Δημήτριο Πανταγιά, και την Κωνσταντίνα Κοεμτζίδου, Διευθύντρια του 5ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας, δέκατη έβδομη στην εν λόγω σειρά αρχαιότητας, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή της τον πρώτο των αιτούντων, Μιλτιάδη Καναβό. Κατόπιν αυτού, ο πρώτος των αιτούντων δήλωσε ότι δεν αποδέχεται τον ως άνω ορισμό του ως αναπληρωματικό μέλος και ο δεύτερος των αιτούντων, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωάννη Λαζαρίδη, δήλωσε επίσης ότι δεν αποδέχεται την προτεινόμενη θέση ως αναπληρωματικό μέλος της Ναθαλίας Κουρεμένου. Η προσβαλλόμενη πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Ιωνίας, με την οποία κατόπιν των ανωτέρω ως τακτικά μέλη ορίσθηκαν η Ναθαλία Κουρεμένου και η Κωνσταντίνα Κοεμτζίδου και ως αναπληρωματικά αυτών, αντιστοίχως, οι Κωνσταντίνος Καλδάνης, Διευθυντής του 2ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας και Χριστόδουλος Κουσουλής, Διευθυντής 1ου ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας, αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στις 22.10.2019. Κατά της πράξης αυτής οι αιτούντες άσκησαν την υπ’ αρ. 119122/30335/15.11.2019 προσφυγή ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία απορρίφθηκε σιωπηρώς με την άπρακτη πάροδο της τασσομένης κατά νόμο δίμηνης αποκλειστικής προθεσμίας (βλ. το υπ’ αρ. οικ.6470/1584/22.1.2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης). Κατά της σιωπηρής απόρριψης της προσφυγής τους οι αιτούντες άσκησαν την από υπ’ αρ. 19/10.2.2020 προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία απορρίφθηκε σιωπηρώς λόγω παρόδου της τασσομένης κατά νόμο τριακονθήμερης προθεσμίας. Ακολούθως, οι αιτούντες άσκησαν στις 29.9.2020 την κρινόμενη αίτηση ακυρώσεως.

9. Επειδή, η πρώτη προσβαλλόμενη 299/21.10.2019 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Ιωνίας αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «Διαύγεια» (ΑΔΑ: 7837ΩΚΥ-ΨΩΡ) στις 22.10.2019 και οι αιτούντες άσκησαν αρχικώς την 119122/30335/15.11.2019 προσφυγή ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η προσφυγή αυτή των αιτούντων δεν ασκήθηκε εκπρόθεσμα, όπως αβάσιμα ισχυρίζεται ο Δήμος, διότι ούτε από το γεγονός ότι ο πρώτος των αιτούντων ήταν παρών στην κρίσιμη συνεδρίαση, και ο δεύτερος είχε σχετική τηλεφωνική ενημέρωση, ούτε από την ανάρτηση την επομένη ημέρα της εκδοθείσας πράξης στη “Διαύγεια” αποδεικνύεται, όπως απαιτείται, κατά νόμον, ότι οι ανωτέρω έλαβαν πλήρη γνώση του κειμένου της πράξης αυτής σε χρόνο προγενέστερο των δέκα πέντε ημερών από την άσκηση της προσφυγής τους.

10. Επειδή, κατά τα ανωτέρω η ασκηθείσα προσφυγή των αιτούντων ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης ήταν εμπρόθεσμη και, επομένως, διέκοψε την εξηκονθήμερη προθεσμία της αιτήσεως ακυρώσεως, η οποία άρχισε να κινείται στις 12.3.2020, δηλαδή την επομένη της λήξης της τριακονθήμερης αποκλειστικής προθεσμίας αποφάνσεως της Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 επί της από 19/10.2.2020 προσφυγής τους. Η κρινόμενη αίτηση, η οποία κατατέθηκε στο Δικαστήριο στις 29.9.2020, ασκήθηκε εντός των ορίων της εξηκονθήμερης προθεσμίας, διότι για μεν το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως 31.5.2020 είχαν ανασταλεί οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης ΦΕΚ Β΄ 864/15.3.2020, 1074/27.3.2020, 1301/11.4.2020, 1588/25.4.2020 και 1857/15.5.2020), ενώ από 1.7.2020 έως 15.9.2020 είχαν ανασταλεί οι δικαστικές προθεσμίες λόγω των δικαστικών διακοπών [άρθρο11 του ν. 1756/1988 (Α΄ 35) και άρθρο 11 του κανονιστικού διατάγματος “Περί Κώδικος των νόμων περί δικών του Δημοσίου» (Α΄ 139), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3514/2006 (Α΄ 266)]. Και ναι μεν, με τη διάταξη του άρθρου 18 του ν. 4684/2020 «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. “Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (Α΄ 75)» (Α΄ 86) ορίστηκε ότι «Οι δικαστικές διακοπές για το τρέχον δικαστικό έτος που λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου 2020, αρχίζουν τη 16η Ιουλίου 2020 και λήγουν την 31η Αυγούστου 2020», όμως η διάταξη αυτή που, ειδικώς για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο του έτους 2020, καθόρισε τις δικαστικές διακοπές σε μικρότερο του παγίως ισχύοντος χρονικού διαστήματος, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι δυσμενείς για τη λειτουργία των δικαστηρίων συνέπειες της πανδημίας, ερμηνευόμενη υπό το φως του άρθρου 20 παρ. 1 του Συντάγματος, που κατοχυρώνει το δικαίωμα της δικαστικής προστασίας, καθώς και υπό το φως της απορρέουσας από την αρχή του κράτους δικαίου και, ιδίως, από τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 και 25 παρ. 1 εδ. α΄ του Συντάγματος αρχής της ασφάλειας δικαίου (ΣτΕ 691/2019 Ολομ., 2649, 1738/2017 Ολομ. κ.ά.), δεν επηρέασε την ισχύ των πάγιων διατάξεων των άρθρων 11 του ν. 1756/1988 και 11 του  
κ. δ/τος της 26/6-10/7/1944, οι οποίες εξακολούθησαν και για το έτος 2020 να διέπουν το ζήτημα της αναστολής των δικαστικών προθεσμιών λόγω των δικαστικών διακοπών, από την 1η Ιουλίου έως και την 15η Σεπτεμβρίου.

11. Επειδή, σύμφωνα με την προπαρατεθείσα διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1α. της απόφασης 8440/2011 του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 63967/2019 του Υφυπουργού Εσωτερικών, μεταξύ των μελών, τακτικών και αναπληρωματικών, του διοικητικού συμβουλίου της σχολικής επιτροπής ορίζονται υποχρεωτικά δύο (2) διευθυντές/διευθύντριες, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα. Εξάλλου, στο άρθρο 4 της υπ’ αρ. 55/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Ιωνίας (Β΄ 636) με θέμα «Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», ορίζεται ότι το ως άνω νομικό πρόσωπο διοικείται από δεκαπενταμελές (15) διοικητικό συμβούλιο, μαζί με τους αναπληρωτές, το οποίο αποτελείται, μεταξύ άλλων, από δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιότερων, των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επομένως, η προσβαλλόμενη πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Ιωνίας, με την οποία από τα υποχρεωτικώς οριζόμενα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν ορίστηκαν δύο διευθυντές εκ των πέντε αρχαιότερων των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά οι διευθύντριες σχολικών μονάδων Ναθαλία Κουρεμένου και Κωνσταντίνα Κοεμτζίδου, οι οποίες καταλαμβάνουν την 15η και 17η θέση στη σειρά αρχαιότητας των διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Ιωνίας, δεν είναι νόμιμη και για το λόγο αυτό που βάσιμα προβάλλεται πρέπει να ακυρωθεί, τα δε προβαλλόμενα από τον καθ’ ου Δήμο ότι η γνωστοποίηση του καταλόγου των Διευθυντών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Ιωνίας δεν είναι δεσμευτική για το Δημοτικό Συμβούλιο είναι αβάσιμα και απορριπτέα.

12. Επειδή, κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη 299/21.10.2019 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Ιωνίας καθώς και οι συμπροσβαλλόμενες σιωπηρές απορρίψεις από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης και την Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του ν. 3463/2006, αντιστοίχως, των διοικητικών προσφυγών που είχαν ασκήσει οι αιτούντες. Πρέπει δε η υπόθεση να αναπεμφθεί στη Διοίκηση για νέα νόμιμη κρίση, ενώ παρέλκει κατόπιν αυτών, ως αλυσιτελής, η εξέταση του άλλου λόγου ακυρώσεως.

Δ ι ά τ α ύ τ α

Δέχεται την αίτηση.

Ακυρώνει την 299/21.10.2019 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Ιωνίας, καθώς και την σιωπηρή απόρριψη τόσο από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όσο και από την Επιτροπή του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 των προσφυγών νομιμότητας των αιτούντων κατά της ανωτέρω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αναπέμπει την υπόθεση στο Δήμο Νέας Ιωνίας, κατά το αιτιολογικό.

Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου.

Επιβάλλει στο Δημόσιο και στον Δήμο Νέας Ιωνίας συμμέτρως, τη δικαστική δαπάνη των αιτούντων, η οποία ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων είκοσι (920) ευρώ.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 23 Νοεμβρίου 2021

Ο Προεδρεύων ΑντιπρόεδροςΟ Γραμματέας

Γεώργιος Τσιμέκας Αντώνιος Γεωργακόπουλος

και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 30ής Αυγούστου 2022.

1 Comment

Comments are closed.