Δήμος Ν.Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνας: Έκτακτο Συμβούλιο για τα LED

|||

|||

          Μετά από τη συλλογή των απαραίτητων υπογραφών από τους συμβούλους της αντιπολίτευσης του Δήμου – Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022 στις 7.00′ μ.μ. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν.Φιλαδέλφειας “Μίλτος Κουντουράς”.Ανακοίνωση του γραφείου του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου

 

         Από το γραφείο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ν.Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνας εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

 

         Μετά την υποβολή του αριθ. εισ. πρωτ. 19612/26-8-2022 αιτήματος των Δημ. Συμβούλων κ.κ. Αρ.Βασιλόπουλου, Ν.Ανανιάδη, Γ.Ανεμογιάννη, Κ.Ντάτση, Ι.Καλαμπόκη, Δ.Εμμανουήλ, Π.Γρετζελιά, Χρ.Γρετζελιά, Γ.Αναγνώστου, Π.Λαζαρίδη, Χ.Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλου, Κ.Τομπούλογλου, Π.Αθανασόπουλου, Ν.Σερετάκη, Δ.Ε.Γκούμα, Ι.Ζαχαριάδη, Ε.Παπαλουκά, Ι.Ουσταμπασίδη και Αλ.Γούλα, ήτοι του 1/3 και πλέον του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ., σας καλούμε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), όπως αντικαταστάθηκαν από αυτές του άρθρου 74 παρ. 2 του Ν. 4555/18 («Κλεισθένης Ι») και συμπληρώθηκαν από αυτές του άρθρου 10 παρ. 2 του Ν. 4674/20 και της αριθ. 375/39167/2-6-2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. την 6η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 7 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά-Ν.Φ.) σε έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), όπως ισχύει, για συζήτηση στο κατωτέρω αναφερόμενο από τους αιτούντες μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

           ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Συζήτηση-ενημέρωση και λήψη απόφασης δημοσιοποίησης του θέματος σχετικά με την υπ΄αριθ. 312/2022 Απόφαση του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά την υπ΄ αριθ. πρωτ. 13522/29-06-2021 σχετική διακήρυξη για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ”.