Δημοτικό Συμβούλιο με Δημοτικά Τέλη,φόρους και Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων στο Ηράκλειο Αττικής

Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2021 15:23 | Ηρακλείου
Δημοτικό Συμβούλιο με Δημοτικά Τέλη,φόρους και Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων στο Ηράκλειο Αττικής
|||

     Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021 στις 6.30' μ.μ. - Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης για τους εμβολιασμένους αιρετούς και με τηλεδιάσκεψη για τους ανεμβολίαστους.Ανακοίνωση του γραφείου του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου

     

     Από το γραφείο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου Αττικής εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

 

    Προς τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

- το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) έγγραφο του ΥΠΕΣ σχετικά με την σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 για συνεδριάσεις κεκλεισμένων των θυρών για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας.

-Το ΦΕΚ Β΄ 4206 /12.09.2021 σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 « Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους » και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 «νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο» τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός ατόμου ανά (πέντε 5) τ.μ. χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

-Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 69472/24.9.2021 έγγραφο του ΥΠΕΣ αρ.εγκυκλίου 643 με (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ παράγραφος Α.3 ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169)2 , με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ.1 του άρθρου 10 της από της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76),τα συλλογικά όργανα των Δήμων, κατά το χρονικό διάστημα ισχύος των μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 μπορεί να συγκαλούνται α) δια ζώσης β) μέσω τηλεδιάσκεψης γ) για ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), δ) δια περιφοράς

 

Καλείσθε σε Τακτική MEIKTH Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, στις 01/12/2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:30, (σε κάθε περίπτωση, η συνεδρίαση θα ξεκινήσει μετά την λήξη της 22ης συνεδρίασης) ύστερα από την υπ’ αριθμόν πρωτ.: 22804/26-11-2021 έγγραφη πρόσκληση (23η ) του Προέδρου, η οποία εστάλη ηλεκτρονικά σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169)2, με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ.1 του άρθρου 10 της από της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76), παράγραφος Α.3 με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

 

1. «Έγκριση και Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Έτους 2022 του Δήμου Ηρακλείου Αττικής.» (Εισηγ. κ. Μ. Καραμπατσου - Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)

2. Διαβίβαση της υπ’ αριθμόν 234/18-11-2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τoν «Καθορισμό του συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και της αξίας των ακινήτων και της ακάλυπτης έκτασης που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου περιοχές για το έτος 2022». (Εισηγ. κ. Ε. Χιώτη - Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)

3. Διαβίβαση της υπ’ αριθμόν 235/18-11-2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον «Καθορισμό συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2022 (Ανταποδοτικά τέλη)». (Εισηγ. κ. Ε. Χιώτη - Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)

4. Διαβίβαση της υπ’ αριθμόν 236/18-11-2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον «Καθορισμό συντελεστή του φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, για το έτος 2022». (Εισηγ. κ. Ε. Χιώτη - Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)

5. Διαβίβαση της υπ’ αριθμόν 237/18-11-2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον «Καθορισμό συντελεστών τελών χρήσεως πεζοδρομίων και πλατειών και γενικά κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2022». (Εισηγ. κ. Ε. Χιώτη - Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)

6. Διαβίβαση της υπ’ αριθμόν 238/18-11-2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τoν «Καθορισμό συντελεστών τελών Διαφήμισης για το έτος 2022». (Εισηγ. κ. Π. Λάμπρου - Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)

7. Διαβίβαση της υπ’ αριθμόν 239/18-11-2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τoν «Καθορισμό συντελεστή τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου για χρήσης υπεδάφους, για το έτος 2022». (Εισηγ. κ. Ε. Χιώτη - Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)

8. ¨Καταβολή εξόδων παράστασης στην Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας Ηρακλείου Αττικής»¨. (Εισηγ. κ. Α. Αντωνοπούλου - Αντ/χος κ. Μ. Ζούρου)

9. ¨Έγκριση τακτικής επιχορήγησης στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Ηρακλείου Αττικής», χρηματικού ποσού 2.000.000,00 € για το οικονομικό έτος 2022. (Εισηγ. κ. Α. Αντωνοπούλου - Αντ/χος κ. Μ. Ζούρου)

10. «Ορισμός Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτων, για το έτος 2022». (Εισηγ. κ. Α. Αντωνοπούλου - Αντ/χος κ. Μ. Ζούρου)

11. Ανάκληση της αριθμ. 141/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας απόφασης για την έγκριση διοργάνωσης συναυλίας στις 18 Δεκεμβρίου 2021 στην Κεντρική Πλατεία. (Εισηγ. κ. Ν. Τριανταφυλλόπουλος - Αντ/χος κ. Μ. Ιγγλέζη)

Published in Ηρακλείου

Θέλετε να λαμβάνετε τις σημαντικότερες ενημερώσεις;

Please enable the javascript to submit this form

Συνεντεύξεις

Προβλήματα δημιουργεί η μεταφορά του καταφυγίου αδέδποτων ζώων από το άλσος (βίντεο)
Προβλήματα δημιουργεί η μεταφορά του καταφυγίου αδέδποτων ζώων από το άλσος (βίντεο)
Δείτε όλες τις συνεντεύξεις

Δελτία ειδήσεων

Δελτίο Ειδήσεων 17.09.2021
Δελτίο Ειδήσεων 17.09.2021
Δείτε όλα τα δελτία ειδήσεων

Εκδηλώσεις

Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: Προκλήσεις και προοπτικές της δημόσιας διοίκησης μετά την εποχή του COVID-19
Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: Προκλήσεις και προοπτικές της δημόσιας διοίκησης μετά την εποχή του COVID-19
Δείτε όλες τις εκδηλώσεις

Παρασκήνιο

Ο ψαράς προειδοποιούσε για το μόλο,ο πρωθυπουργός γελούσε και τον καλούσε να στοιχηματίσει...ο μόλος διαλύθηκε! (βίντεο)
Ο ψαράς προειδοποιούσε για το μόλο,ο πρωθυπουργός γελούσε και τον καλούσε να στοιχηματίσει...ο μόλος διαλύθηκε! (βίντεο)
Δείτε το παρασκήνιο