Δημοτικό Συμβούλιο στο Ηράκλειο

Σάββατο, 02 Οκτωβρίου 2021 11:08 | Ηρακλείου
Δημοτικό Συμβούλιο στο Ηράκλειο
|||

    Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021 στις 6.00' μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων - Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης για όσους αιρετούς πληρούν τα υγειονομικά κριτήρια για τη μη διασπορά του covid - 19, ενώ όσοι δεν τα πληρούν θα λάβουν μέρος με τηλεδιάσκεψη. Ανακοίνωση του γραφείου του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου

 

    Από το γραφείο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου Αττικής εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

 

18η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Προς τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

  • το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) έγγραφο του ΥΠΕΣ σχετικά με την σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 για συνεδριάσεις κεκλεισμένων των θυρών για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας.

  • Το ΦΕΚ Β΄ 4206 /12.09.2021 σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 « Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους » και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 «νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο» τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός ατόμου ανά (πέντε 5) τ.μ. χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

  • Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 69472/24.9.2021 έγγραφο του ΥΠΕΣ αρ.εγκυκλίου 643 με (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ παράγραφος Α.3 ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169)2 , με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ.1 του άρθρου 10 της από της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76),τα συλλογικά όργανα των Δήμων, κατά το χρονικό διάστημα ισχύος των μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 μπορεί να συγκαλούνται α) δια ζώσης β) μέσω τηλεδιάσκεψης γ) για ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), δ) δια περιφοράς

 

    Καλείσθε σε Τακτική MEIKTH Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, στις 06/10/2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00, ύστερα από την υπ’ αριθμόν πρωτ.: 18576/01.10.2021 έγγραφη πρόσκληση (18η ) του Προέδρου, η οποία εστάλη ηλεκτρονικά σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169)2, με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ.1 του άρθρου 10 της από της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76), παράγραφος Α.3 με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

 


1. «4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Έτους 2021». (Εισηγ. κ. Μ. Καραμπάτσου - Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)

2.6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 Δήμου Ηρακλείου Αττικής». (Εισηγ. κ. Ε. Κλινάκη - Αντ/χος κ. Δ. Δημητρόπουλος)

3.Συνέχιση εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου Αττικής (ΚΕΚΟΙΠΗΑ) πέραν της τριετίας. (Εισηγ. κ. Γ. Κοκκόλης – Γενικός Γραμματέας)

4. «Αντικατάσταση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Αττικής.» (Εισηγ. κ. Ε. Πορτοκάλη – Αντ/χος κ. Ε. Κουτσογιαννάκης)

5. «Λήψη απόφασης ορισμού δύο (2) εκπροσώπων του Δήμου στα Σχολικά Συμβούλια των 9ου, 10ου , 12ου και 7ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Ηρακλείου Αττικής». (Εισηγ. κ. Ε. Πορτοκάλη – Αντ/χος κ. Ε. Κουτσογιαννάκης)

6. «Λήψη απόφασης ορισμού δύο (2) εκπροσώπων του Δήμου στα Σχολικά Συμβούλια των 6ου Γυμνάσιου & 14ου , 4 ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Ηρακλείου Αττικής». ». (Εισηγ. κ. Ε. Πορτοκάλη – Αντ/χος κ. Ε. Κουτσογιαννάκης)

7. «Λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» με το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€), το οποίο θα διατεθεί για το «ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΦΙΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021». (Εισηγ. κ. Ι. Φωκά – Αντ/χος κ. Ε. Κουτσογιαννάκης)

8. Λήψη απόφασης διάθεσης πίστωσης ποσού 2.500,00€ στον Κ.Α. 00-6736 «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την επιχορήγηση του συλλόγου ΚΡΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ. (Εισηγ. κ. Ν. Τριανταφυλλόπουλος - Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κ. Μ. Ιγγλέζη)

9. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου. (Εισηγ. κ. Η.Παπαδημητρίου - Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κ. Μ.Ιγγλέζη)

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση διοργάνωσης συναυλίας στις 22 Νοεμβρίου 2021 στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο. (Εισηγ. κ. Η. Παπαδημητρίου - Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κ. Μ. Ιγγλέζη)

11. «Έγκριση τροποποιημένου καταστατικού του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων Προαγωγής Υγείας» (Εισηγ. κ. Α. Πλάκα- Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου)

12. «Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους κατοίκους (Μ.Ε. του Γ.) ». (Εισηγ. κ. Μ. Περάκη- Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου)

13. «Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους κατοίκους (Θ.Α. του Γ.) ». (Εισηγ. κ. Θ. ΚαρκούλιαΑντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου)

14. «Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους κατοίκους (Κ.Ε. του Δ.) ». (Εισηγ. κ. Θ. Καρκούλια - Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου)

Published in Ηρακλείου

Θέλετε να λαμβάνετε τις σημαντικότερες ενημερώσεις;

Please enable the javascript to submit this form

Συνεντεύξεις

Προβλήματα δημιουργεί η μεταφορά του καταφυγίου αδέδποτων ζώων από το άλσος (βίντεο)
Προβλήματα δημιουργεί η μεταφορά του καταφυγίου αδέδποτων ζώων από το άλσος (βίντεο)
Δείτε όλες τις συνεντεύξεις

Δελτία ειδήσεων

Δελτίο Ειδήσεων 17.09.2021
Δελτίο Ειδήσεων 17.09.2021
Δείτε όλα τα δελτία ειδήσεων

Εκδηλώσεις

Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: Προκλήσεις και προοπτικές της δημόσιας διοίκησης μετά την εποχή του COVID-19
Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: Προκλήσεις και προοπτικές της δημόσιας διοίκησης μετά την εποχή του COVID-19
Δείτε όλες τις εκδηλώσεις

Παρασκήνιο

Ο ψαράς προειδοποιούσε για το μόλο,ο πρωθυπουργός γελούσε και τον καλούσε να στοιχηματίσει...ο μόλος διαλύθηκε! (βίντεο)
Ο ψαράς προειδοποιούσε για το μόλο,ο πρωθυπουργός γελούσε και τον καλούσε να στοιχηματίσει...ο μόλος διαλύθηκε! (βίντεο)
Δείτε το παρασκήνιο