Την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής των Αρχαιρεσιών για τα υπηρεσιακά συμβούλια ζητά από τον ΥΠ.ΕΣ. η Π.Ο.Ε.- Ο.Τ.Α.

|||

|||

          Από το γραφείο τύπου της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

 

Προς:

  1. Υπουργό Εσωτερικών

     κ. Μάκη Βορίδη

     Βασ. Σοφίας 15

     106 74 – Αθήνα

  1. Υπουργείο Εσωτερικών

     Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου

     Δυναμικού Δημόσιου Τομέα

     Διεύθυνση Προσωπικού Τ.Α.

     Σταδίου 27

     101 83 – Αθήνα

 

        Σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ.1, της υπ΄ αριθμ.: 24405/20-5-2011 Υπουργικής Απόφασης, «Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των δυο αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κατάργηση της αριθμ.: οικ.21845/1998 (ΦΕΚ 667 Β΄) Υπουργικής Απόφασης» (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 1271/16-6-2011), προβλέπεται:

 

       «1. Τα Μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του άρθρου 5, παρ.1β του Ν.3584/2007, τα οποία εκπροσωπούν τους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται ημέρα Τρίτη του τρέχοντος έτους.

 

      Η ημερομηνία εκλογής ορίζεται με προκήρυξη που εκδίδει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή για τους Δήμους Αθηναίων, Πειραιά και Θεσσαλονίκης ο οικείος Δήμαρχος, το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. Η ημέρα εκλογής δεν μπορεί να ορισθεί νωρίτερα από τρεις μήνες από την έκδοση της προκήρυξης».

 

      Σύμφωνα με τα παραπάνω και την ερμηνεία της Υπουργικής Απόφασης, η ημερομηνία που πρέπει να ορισθούν οι Αρχαιρεσίες είναι η ΤΡΙΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022.

 

      Επειδή, πολλές Αποκεντρωμένες Διοικήσεις δεν τηρούν με ακρίβεια το άρθρο 1, παρ.1 της Υπουργικής Απόφασης ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής των Αρχαιρεσιών για την εκλογή των δυο (2) αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού, ζητούμε όπως με έγγραφο σας τους ζητήσετε την αυστηρή εφαρμογή του.

 

     Η παρέμβαση μας αυτή ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής των Αρχαιρεσιών γίνεται και για ένα, επιπλέον λόγο. Την εβδομάδα 5, 6, 7 και 8 Δεκεμβρίου 2022 έχει προγραμματισθεί να διεξαχθεί το 38ο Τακτικό Συνέδριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στο οποίο συμμετέχει η πλειοψηφία των συνδικαλιστικών στελεχών της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και τα οποία έχουν σημαντικό ρόλο στη διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια.

 

    Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες για την αυστηρή εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής των Αρχαιρεσιών και είμαστε στη διάθεση σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία