Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεταμόρφωσης

Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 7.00′ μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου (Κύμης και Λητούς) – Ανακοίνωση του γραφείου της προέδρου του Σώματος

Από το γραφείο της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 65 παρ.5 του Ν.3852/2010 όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/23, που θα λάβει χώρα δια ζώσης στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μεταμόρφωσης (διεύθυνση Λητούς & Κύμης) και με τηλεδιάσκεψη, την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Μεταμόρφωσης Οικονομικού έτους 2023 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών


2 Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου με Τίτλο «Κατασκευή Ραμπών και Χώρων Υγιεινής για την Πρόσβαση και την Εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.Α. σε Σχολικές Μονάδες» Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

3 Έγκριση της Αιτιολογικής Έκθεσης, του 2ου Α.Π.Ε. και της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Γενικού Λυκείου Μεταμόρφωσης» Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

4 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και Αιτιολογικής
Έκθεσης του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση Κόμβου των Οδών Τατοΐου & Δροσίνης κοντά στη Συμβολή με την Αττική Οδό» Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

5 Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Δημοτικού Σχολείου και 1ου Γυμνάσιου Μεταμόρφωσης» Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

6 Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Γενικού Λυκείου Μεταμόρφωσης» Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

7 Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση Κόμβου των Οδών Τατοΐου και Δροσίνη κοντά στη Συμβολή με την Αττική Οδό» Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

8 Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο «Διανοίξεις Οδών
2020» Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

9 Κατανομή ΣΑΤΑ για το έτος 2023 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας