Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηρακλείου

|||

|||

        Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 6.00′ μ.μ. – Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με το μεικτό σύστημα,δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων και με τηλεδιάσκεψη.Ανακοίνωση του γραφείου του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου

 

       Από το γραφείο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου Αττικής εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση – πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος:

 

      22η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

      Προς τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους

 

      Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

– Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.

-Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 46731/13-07-2022 έγγραφο του Υπ. Εσωτ. το οποίο γνωστοποιεί τις διατάξεις του άρθρου 41 περί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α’ 136) με το οποίο καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4940/2022 (Α’ 112) στο οποίο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αναφορικά με τον τρόπο σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ, κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, μπορεί να λαμβάνει χώρα: α) είτε διά περιφοράς, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) είτε δια ζώσης και δ) είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων της περ. γ’, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.

 

      Καλείσθε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στις 30/11/2022 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00, ύστερα από την υπ’ αριθμ.πρωτ. 24634/25-11-2022 έγγραφη πρόσκληση (22η ) του Προέδρου η οποία εστάλη ηλεκτρονικά σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/09.01.2022 απόφαση Δ.Σ. εκλογής μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου – Δημαιρεσίες καθώς την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8620/21.01.2022 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί ελέγχου νομιμότητας αυτής, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

 

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. 2019: Το 8ο

 

1. «Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής, της με αρ. αποφ. 275/24-11-2022 (Α.Δ.Α. ΩΣΞΘΩΡ3-ΗΨΦ), σχετικά με τον καθορισμό συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2023 (Ανταποδοτικά τέλη)». (Εισηγ. κ. E. Xιώτη – Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)

2. «Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής, της με αρ. αποφ. 276/24-11-2022 (Α.Δ.Α. ΨΡ0ΜΩΡ3-Κ24), σχετικά με τον καθορισμό του συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και της αξίας των ακινήτων και της ακάλυπτης έκτασης που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου περιοχές για το έτος 2023». (Εισηγ. κ. E. Xιώτη – Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)

3. «Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής, της με αρ. αποφ. 277/24-11-2022 (Α.Δ.Α. Ω26ΛΩΡ3-ΣΞΙ), σχετικά με τον καθορισμό συντελεστή του φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, για το έτος 2023». (Εισηγ. κ. E. Xιώτη – Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)

4. «Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής, της με αρ. αποφ. 278/24-11-2022 (Α.Δ.Α. 64ΔΟΩΡ3-ΣΚΜ ), σχετικά με τον καθορισμό συντελεστών τελών Διαφήμισης για το έτος 2023». (Εισηγ. κ. Π. Λάμπρου – Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)

5. «Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής, της με αρ. αποφ. 279/24-11-2022 (Α.Δ.Α. 9ΝΠΡΩΡ3-ΝΧΧ), σχετικά με τον καθορισμό συντελεστών τελών χρήσεως πεζοδρομίων και πλατειών και γενικά κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2023». (Εισηγ. κ. E. Xιώτη – Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)

6. «Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής, της με αρ. αποφ. 280/24-11-2022 (Α.Δ.Α. 6ΘΩΓΩΡ3-98Ψ), σχετικά με τον καθορισμό». (Εισηγ. κ. E. Xιώτη – Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)

7. «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ποσού ύψους 1.000,00€ σε αιτούμενη προς τούτο, οικονομικά αδύναμη οικογένεια αναφορικά με την απόκτηση του πρώτου παιδιού». M.Δ του Σ. (Εισηγ. κ. Αν. Φωτοπούλου – Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου)

8. «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ποσού ύψους 1.000,00€ σε αιτούμενη προς τούτο, οικονομικά αδύναμη οικογένεια αναφορικά με την απόκτηση του πρώτου παιδιού». M.Ι του Θ. (Εισηγ. κ. Αν. Φωτοπούλου – Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου)

9. «Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους κατοίκους » Κ. Θ. του Ν. (Εισηγ. κ. Α. Μελαδάκη – Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου)

10. «Λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του Αθλητικού Σωματείου «ΤΥΦΩΝ Α.Σ.» με το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€) για τη διοργάνωση τουρνουά mini basket» (Εισηγ. κ. Ι. Φωκά – Αντ/χος κ. Μ. Ζούρου)

11. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης για την παγκόσμια ημέρα αναπηρίας. (Εισηγ. κ. H.Παπαδημητρίου – Αντ/χος κ. Μ. Ιγγλέζη)

12. Λήψη απόφασης περί προαγωγής του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου από 6/θέσιο σε 7/θέσιο. (Εισηγ. κ. Σ. Δρόσος – Eντεταλμένος Δ.Σ. κ. Ν. Σπυρόπουλος)

13. «Έγκριση διοργάνωσης βράβευσης επιτυχόντων μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για τα σχολικά έτη 2020-2021». (Εισηγ. κ. Σ. Δρόσος – Eντεταλμένος Δ.Σ. κ. Ν. Σπυρόπουλος)

14. «Έγκριση διοργάνωσης βράβευσης επιτυχόντων μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2022». (Εισηγ. κ. Σ. Δρόσος – Eντεταλμένος Δ.Σ. κ. Ν. Σπυρόπουλος)

15. «Λήψη απόφασης για οριστική διαγραφή και απόσυρση τεσσάρων Οχημάτων». (Εισηγ. κ. Μ. Καπετανάκης – Αντ/χος κ. Δ. Δημητρόπουλος)

16. «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 148/02.08.2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας». ( Εισηγ. κ. Γ. Κοκκόλης- Γενικός Γραμματέας)