Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου Αττικής

|||

|||

          Σήμερα,Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 6.00′ μ.μ. – Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με το μικτό σύστημα,δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων και με τηλεδιάσκεψη.Ανακοίνωση του γραφείου του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου

 

         Από το γραφείο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου Αττικής εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

 

         20η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

         Προς τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους

 

         Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

– Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.

-Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 46731/13-07-2022 έγγραφο του Υπ. Εσωτ. το οποίο γνωστοποιεί τις διατάξεις του άρθρου 41 περί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α’ 136) με το οποίο καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4940/2022 (Α’ 112) στο οποίο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αναφορικά με τον τρόπο σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ, κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, μπορεί να λαμβάνει χώρα: α) είτε διά περιφοράς, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) είτε δια ζώσης και δ) είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων της περ. γ’, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.

 

         Καλείσθε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στις 24/10/2022 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00, ύστερα από την υπ’ αριθμ.πρωτ. 21307/20-10-2022 έγγραφη πρόσκληση (20η ) του Προέδρου η οποία εστάλη ηλεκτρονικά σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/09.01.2022 απόφαση Δ.Σ. εκλογής μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου – Δημαιρεσίες καθώς την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8620/21.01.2022 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί ελέγχου νομιμότητας αυτής, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

 

        ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. Το 10ο /2022 και από το 13ο έως και το 17ο /2022

 

1. «Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής, της με αρ. αποφ. 223/18-10-2022 (Α.Δ.Α. ΨΓΧΞΩΡ3-Ψ2Τ), σχετικά με την 8 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δήμου Ηρακλείου Αττικής». (Εισηγ. κ. Ε. Κλινάκη – Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)

2. «Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής, της με αρ. αποφ. 212/04-10-2022 (Α.Δ.Α. ΨΧ91ΩΡ3-ΗΛΥ), σχετικά με την εισηγητική έκθεση Β’ τριμήνου έτους 2022, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022». (Εισηγ. κ. Π. Μπατσακούτσα – Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)

3. Διαβίβαση της υπ’ αριθμόν 36/06-10-2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με τη «λήψη απόφασης περί έγκρισης καθορισμού χώρου επέκτασης λειτουργίας της Αγοράς Παραγωγών Βιολογικών Προϊόντων που πραγματοποιείται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου Αττικής κάθε Τρίτη». (Εισηγ. κ. Ε. Βρέττη – Αντ/χος κ. Μ. Ζούρου)

4. «Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της με αρ. αποφ. 37/06-10-2022 (Α.Δ.Α. Ω5ΡΞΩΡ3-14Η), σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας τμήματος οικοπέδου 4,80 τ.μ. της ιδιοκτησίας με Κ.Α. 18-06, φερόμενων ιδιοκτητών Ζώτου Αναστάσιου και Παλαιοδήμου Άγγελου, κείμενη στην συμβολή των οδών Κλεισούρας και Πάργας, στο Ο.Τ. Γ469, σύμφωνα με την 1/88 Πράξη Εφαρμογής της περιοχής Ηπειρώτικα του Δήμου μας – καθορισμός συμβιβαστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης». (Εισηγ. κ. Ι. Γουλής- Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)

5. «Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της με αρ. αποφ. 38/06-10-2022 (Α.Δ.Α. ΨΡΡ6ΩΡ3-7ΓΧ), σχετικά με την ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ & ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ Σχετ: 1. Το υπ’αρ. πρωτ. 17725/02-09-2022 αίτημα της κας ΦΕΚΚΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑΣ». (Εισηγ. κ. Σ. Μαγλαρά – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)

6. «Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της με αρ. αποφ. 39/06-10-2022 (Α.Δ.Α. 9IΩ8ΩΡ3-ΞΤ9), σχετικά με την ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 53 ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ». (Εισηγ. κ. Σ. Μαγλαρά – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)

7.¨Έγκριση αιτήματος για πίστωση χρηματικού ποσού 215.000,00 € που αφορά στην επιχορήγηση (χρηματοδότηση) της Δ.Ε.Ρ.Η.Α. «ΡΑΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 94 FM», εις βάρος του ΚΑ 00-6738.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, για το έτος 2022. (Εισηγ. κ. Α. Αντωνοπούλου- Αντ/χος κ. Μ. Ζούρου)

8.¨Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 25/23-02-2022 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Ηρακλείου Αττικής, λόγω παραίτησης και λήξης θητείας»¨. (Εισηγ. κ. Α. Αντωνοπούλου- Αντ/χος κ. Μ. Ζούρου)

9. «Λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του Αθλητικού Σωματείου «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» με το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€) για τη συμμετοχή του στο Πανελλήνιας Εμβέλειας Κύπελλο Ταεκβοντο» (Εισηγ. κ. Ι. Φωκά – Αντ/χος κ. Μ. Ζούρου)

10. «Έγκριση υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου Ηρακλείου Αττικής με την Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) αναφορικά με το πρόγραμμα Ευρωπαϊκή Συμμαχία κατά της κατάθλιψης (EAAD).» (Εισηγ. κ. Ε. Πορτοκάλη – Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου)

11. «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ποσού ύψους 1.000,00€ σε αιτούμενη προς τούτο, οικονομικά αδύναμη οικογένεια αναφορικά με την απόκτηση του πρώτου παιδιού». K.M-Σ του Κ. (Εισηγ. κ. Αν. Φωτοπούλου – Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου)

12. Λήψη απόφασης διάθεσης ποσού 1.000,00€ εις βάρος του Κ.Α. 00-6736 «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την επιχορήγηση του ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, Ο ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ” για την πραγματοποίηση Εκδήλωσης αφιερωμένης στους Ήρωες της Επανάστασης του 1821 . (Εισηγ. κ. H.Παπαδημητρίου – Αντ/χος κ. Μ. Ιγγλέζη)

13. «Συμπληρωματική κατανομή ποσού 50.805,00€ από τους ΚΑΠ έτους 2022, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». (Εισηγ. κ. H.Παπαδημητρίου – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Π. κ. Κ.Μανωλάκης)