Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

|||

|||

       Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022 και ώρα 6.00′ μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων – Ανακοίνωση του γραφείου του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου

 

       Από το γραφείο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου Αττικής εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

 

       12η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

       Προς τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους

 

       Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

-Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018

– Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 39456/15.06.2022 έγγραφο του Υπ.Εσωτ. με αριθμό εγκυκλίου 380 το οποίο αναφέρει την κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 67 του 4830/2021 (Α΄169) και την δημοσίευση του ν.4940/2022 (Α’ 112) άρθρο 48 του οποίου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αναφορικά με τον τρόπο σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ (αρ.πρωτ Δήμου 12390/16.06.2022) σχετική η υπ’αριθμ. εγκυκλίου 375 του Υπ. Εσωτερικών ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ που αφορά «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου» (αρ.πρωτ Δήμου: 12370/15.06.2022)

 

Καλείσθε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ στις 06/7/2022 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00, ύστερα από την υπ’ αριθμόν πρωτ.: 13736/01-07-2022 έγγραφη πρόσκληση (12η ) του Προέδρου η οποία εστάλη ηλεκτρονικά σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/09.01.2022 απόφαση Δ.Σ. εκλογής μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου – Δημαιρεσίες καθώς την υπ’ αριθμ.πρωτ. 8620/21.01.2022 απόφασης της αποκεντρωμένης διοίκησης αττικής περί ελέγχου νομιμότητας αυτής, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

 

1. «4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Έτους 2022». (Εισηγ. κ. Μ.Καραμπάτσου – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)

2. «4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δήμου Ηρακλείου Αττικής». (Εισηγ. κ. Κ.Παπατζίκου – Αντ/χος κ. Κ.Γεωργοπούλου)

3. «Διαμόρφωση οδού Σπύρου Μελά και καθορισμός θέσεων επιτρεπόμενης στάθμευσης από την οδό Γράμμου έως την οδό Παπανικολή στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου Αττικής». (Εισηγ. κ. Ι.Γουλής – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)

4. «Επανεπιβολή της ρυμοτομίας, σε συμμόρφωση προς τις υπ’ αριθ. 3290/2005 και 19052/2009 αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας σε ακίνητα που ρυμοτομούνται για τη δημιουργία κοινοχρήστου χώρου – πρασίνου (Ο.Τ. 445) φερόμενων ιδιοκτησιών, στη συμβολή των οδών Πρασ. Λόφου, Διστόμου και Μαινάλου στην περιοχή ρέμα Πλάτωνος της Π.Ε. 2 Πράσινος Λόφος». (Εισηγ. κ. Ι.Γουλής – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)

5. «Προσκύρωση οικοπεδικής λωρίδας 4,32 τ.μ. στην ιδιοκτησία με ΚΑΕΚ 050550533010, φερόμενου ιδιοκτήτη Δημ. Σκέμπα, κείμενη στη συμβολή των οδών Λ. Ηρακλείου και Δωδεκανήσου, στο Ο.Τ. 236α του Δήμου μας». (Εισηγ. κ. Ι.Γουλής – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)

6. «Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους κατοίκους». (Κ.Κ. του Σ. αρ.πρωτ. 12574/ 17.06.2022) (Εισηγ. κ. Χ.Δρέττα – Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου)