Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ν.Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνας

Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 7.30′ μ.μ. στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πρώην κτιρίου του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας “Μίλτος Κουντουράς” (Θεσσαλονίκης και Λαχανά-Ν.Φ.) – Ανακοίνωση του προέδρου του Σώματος

Από το γραφείο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ν.Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνας εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), όπως αντικαταστάθηκε από αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 («Κλεισθένης Ι»), την 22α Φεβρουαρίου 2023, ημέρα   Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πρώην κτιρίου του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά-Ν.Φ.) σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση συλλογής και αποστολής ανθρωπιστικού υλικού για τους πληγέντες από τον φονικό σεισμό λαούς της Τουρκίας και της Συρίας και σχετικού ψηφίσματος έκφρασης συλλυπητηρίων, αλληλεγγύης και συμπαράστασης, κατόπιν πρότασης των Δημ. Συμβούλων κ.κ. Π.Αθανασόπουλου, Αλ.Γούλα, Ι.Ουσταμπασίδη, Π.Λαζαρίδη, Ευτ.Παπαλουκά, Κ.Τομπούλογλου και Χ.Τομπούλογλου.

2. Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδάστριας θεματικού Δ.Ι.Ε.Κ. στο Δήμο.

3. Έγκριση διαγραφής χρεών οφειλετών Δήμου.

4. Έγκριση κατ΄εξαίρεση εγγραφή βρέφους στον 3ο Βρεφονηπιακό Σταθμό  Νέας Χαλκηδόνας.

5. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής έργου «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων» (Α.Μ. 43/2020).

7. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών, μεταφορών και λοιπών εργασιών του Δήμου  έτους 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16.

8. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δήμητρας και Αγγελικής Κουρή για την μείωση κατά 40% του μισθώματος του κυλικείου του Δημοτικού Κοιμητηρίου.

9. Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη δύο  (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών με κάλυψη της δαπάνης από ΚΑΠ, που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 2023.

10. Καθορισμός σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από ΚΑΠ, που εγκρίθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 2023.

11. Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο Δήμο, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2023.

12. Έγκριση πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού Δήμου ετών 2024-2027.

13. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος, με τίτλο «Πρόγραμμα προώθησης και υποστήριξης παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2022-2023 (πρώην «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής») με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, κατόπιν μη ανανέωσης σύμβασης εργαζομένου.

14. Σύσταση, στελέχωση και λειτουργία του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης του Υποέργου (1) «Δομή Σίτισης και Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος» της Πράξης «Δομή Σίτισης και Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνος».

15. Αναθεώρηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 1ου Βρεφονιαπιακού Σταθμού Ν.Χαλκηδόνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017.

16. Έγκριση τροποποίησης σύμβασης (χρονική παράταση) για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» (ΑΜ 30/2020) ως προς την Ομάδα Γ΄ («Ιστοί ηλεκτροφωτισμού»).

17. Έγκριση τροποποίησης σύμβασης (χρονική παράταση) για την προμήθεια με τίτλο  «Προμήθεια εξοπλισμού για την προώθηση της διαλογής στην πηγή και την ανακύκλωση» (ΑΜ 59/2021) ως προς την Ομάδα Γ΄ («Προμήθεια αυτοκινούμενου πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων»).

18. Καθορισμός νέας θέσης περιπτέρου επί των οδών Χρυσοστόμου Σμύρνης & Φωκών-Νέα Φιλαδέλφεια, βάσει της αριθ. 93/2022 απόφασης-εισήγησης της Ε.Π.Ζ. (επανεισαγωγή).