Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεταμόρφωσης

Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 8.30′ μ.μ. – Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί τόσο με φυσική παρουσία στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μεταμόρφωσης (Κύμης και Λητούς) όσο και με τηλεδιάσκεψη.Ανακοίνωση του γραφείου της προέδρου του Σώματος

Από το γραφείο της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/18, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.5043/23, που θα λάβει χώρα δια ζώσης στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μεταμόρφωσης (διεύθυνση Λητούς & Κύμης) και με τηλεδιάσκεψη, την Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.


Α/Α ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ


1 Προσδιορισμός οριστικού τιμήματος για την απευθείας αγορά των ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών Δήμητρας Μπίτση, Δημητρίου Μπίτση και Βασίλειου Σακελλαρόπουλου που βρίσκονται μεταξύ των Ο.Τ. 261-228 του Δήμου Μεταμόρφωσης και ολοκλήρωση της διαδικασίας
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
2 Διαγραφή ή μη οφειλής για τον Αθλητικό Ναυτικό Όμιλο Μεταμόρφωσης ‘’ΣΚΑΘΑΡΙΑ’
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
3 Έγκριση καταβολής παροχής γάλακτος σε χρήμα για τα έτη 2021, 2022 & 2023 στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
4 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Μεταμόρφωσης Οικονομικού Έτους 2023
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Μεταμόρφωσης
5 Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση εποχικών & πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
6 Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας για το τμήμα Προάσπισης & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου Μεταμόρφωσης
Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
7 Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική, στον Στόχο Πολιτικής 4Β για τη «Συνέχιση Δράσης του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Μεταμόρφωσης», με κωδ. ΟΠΣ ΜΙS 5002522, στα πλαίσια του Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027
Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
8 Επικαιροποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Μεταμόρφωσης κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.:2557/02.08.2023 (με κωδικό πρόσκλησης αττ024-Α/Α/ Πρόσκλησης ΟΠΣ 2406) Πρόσκλησης με τίτλο «Συνέχιση Κέντρων Κοινότητας» της Περιφέρειας Αττικής-Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος ‘’ΑΤΤΙΚΗ’’ της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027
Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
9 Έγκριση σύστασης, στελέχωσης & λειτουργίας του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης «Συνέχιση του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Μεταμόρφωσης», στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027
Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
10 Οικονομική ενίσχυση εξυπηρετούμενων των Κοινωνικών Δομών
Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
11 Έγκριση αποτελεσμάτων αιτήσεων εγγραφής, επανεγγραφής και διαγραφής στους Βρεφικούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Μεταμόρφωσης για το σχολικό έτος 2023-24
Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
12 Παραχώρηση άδειας για την πραγματοποίηση της αθλητικής εκδήλωσης «Αρβανίτεια 2023»
Διεύθυνση Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού
13 Κατανομή Γ΄ δόσης Οικονομικού Έτους 2023, στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μεταμόρφωσης, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών
Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
14 Χρονική παράταση της σύμβασης του Δήμου με την επιχείρηση “ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ” για την προμήθεια τροφίμων & ειδικότερα ειδών παντοπωλείου, ελαιόλαδου & κατεψυγμένων λαχανικών
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
15 Χρονική παράταση της σύμβασης του Δήμου με την επιχείρηση “ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ” για την προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
16 Χρονική παράταση της σύμβασης του Δήμου με την επιχείρηση “Ε. & Κ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.” για την προμήθεια ειδών αρτοποιίας και ειδών ζαχαροπλαστικής
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
17 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου “Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού Οδών”
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας
18 Έγκριση 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακας Εργασιών, 4ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και Αιτιολογικής Έκθεσης του έργου “Επεμβάσεις σε Σχολικά Κτίρια του Δήμου Μεταμόρφωσης”
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας
19 Χορήγηση τρίτης παράτασης ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου “Επεμβάσεις σε Σχολικά κτίρια του Δήμου Μεταμόρφωσης”
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας
20 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Συντήρηση Οδών 1/17”
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας
21 Αίτημα για κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ με σκοπό την εξυπηρέτηση επιχείρησης επί της οδού Γ. Παπανδρέου 82