Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεταμόρφωσης

Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023 και ώρα 6.30′ μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μεταμόρφωσης – Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με το μεικτό σύστημα,δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη.Ανακοίνωση του γραφείου της προέδρου

Από το γραφείο της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID – 19 και εφαρμόζοντας την 643/21(ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τα οριζόμενα στο άρθρο 67 παρ. 51 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/18, καλείστε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης που θα λάβει χώρα δια ζώσης στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μεταμόρφωσης (διεύθυνση Λητούς και Κύμης) και με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 06 Μαρτίου 2023 και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Α/Α Θέματα Εισηγητής


1. Αποδοχή ή μη συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης του Δήμου Μεταμόρφωσης από την
ιδιοκτησία Β. Στρινόπουλος & ΣΙΑ ΟΕ για τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης στο ΟΤ 69-70
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
2. Αποδοχή της παραχώρησης χρήσης χώρου εντός δημοσίου ακινήτου με ΑΒΚ 175 (Χ.Ε.Υ. 3, α/α 95372) κυριότητας ΕΤΑΔ ΑΕ, στον Δήμο Μεταμόρφωσης με σκοπό τη στάθμευση οχημάτων από τις 28 Φεβρουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και εξουσιοδότηση του Δημάρχου να υπογράψει με την ΕΤΑΔ Α.Ε. όπως αυτή εκπροσωπείται, την σχετική σύμβαση μίσθωσης
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

 1. Λήψη απόφασης περί Διοικητικής αποβολής μισθωτή του περιπτέρου που βρίσκεται
  επί της οδού Τατοΐου 55, έμπροσθεν του Δημοτικού Κοιμητηρίου Μεταμόρφωσης
  Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 2. Διαγραφή βεβαιωμένων ποσών Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 3. Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 180/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί
  καταβολής σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας προηγούμενων ετών
  Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 4. Έγκριση σχεδίου τροποποιημένης ΑΥΙΜ (Απόφαση υλοποίησης με ιδία μέσα) για την
  υλοποίηση Υποέργου (ΑΙΑ) «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Μεταμόρφωσης) της
  πράξης «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Μεταμόρφωσης» ΟΠΣ (ΜΙS) 5002522
  Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας
 5. Έγκριση παράτασης της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Μεταμόρφωσης
  Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας
 6. Οικονομική ενίσχυση άπορων δημοτών Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και Πρόνοιας
 7. Έγκριση εξόδων κηδείας & απαλλαγή των εξόδων εκταφής άπορου συμπολίτη μας
  Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας
 8. Έγκριση του 1/23 πρακτικού της Επιτροπής Διαχείρισης Δομής Παροχής Βασικών
  Αγαθών – Κοινωνικό Παντοπωλείο – Παροχή Συσσιτίων
  Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας
 9. Καθορισμός πρόσθετων προσόντων για τις εγκεκριμένες προσλήψεων τακτικού
  προσωπικού έτους 2023
  Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
 10. Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας
  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς
  Αυτοτελείς Πόρους
  Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών