Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεταμόρφωσης

Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 6.00′ μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο Μεταμόρφωσης (Κύμης και Λητούς) – Ανακοίνωση του γραφείου της προέδρου του Σώματος

Από το γραφείο της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID – 19 και εφαρμόζοντας την 643/21 (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τα οριζόμενα στο άρθρο 67 παρ. 51 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/18, καλείστε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης που θα λάβει χώρα δια ζώσης στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μεταμόρφωσης (διεύθυνση Λητούς & Κύμης) και με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Α/Α Θέματα Εισηγητής

 1. 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Μεταμόρφωσης οικονομικού έτους 2023 (Οικονομική Επιτροπή)
 2. 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
  Μεταμόρφωσης οικονομικού έτους 2023 (Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση)
 3. Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Μεταμόρφωσης και της
  Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεταμόρφωσης οικ. έτους 2023 (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών)
 4. Προσδιορισμός οριστικού τιμήματος αγοράς του ακινήτου ιδιοκτησίας «Λαμπρινής
  χήρας Παναγιώτη Βαγγέλη το γένος Δημητρίου Παναγιώτου» που βρίσκεται εντός του
  εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Μεταμόρφωσης στο ΟΤ 260και συμμετέχει στη
  διάνοιξη κοινόχρηστου χώρου (της οδού Σωκράτους) στα ΟΤ 230,231,259,260 & 260Α
  του Δήμου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες αγοράς του (Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου)
 5. Έγκριση πολυετούς προγραμματισμού τακτικού προσωπικού 2024-2027 (Διεύθυνση Διοικητικών
  Υπηρεσιών)
 6. Έγκριση κριτηρίων χορήγησης δωροεπιταγών για το Πάσχα και τα Χριστούγεννα 2023,
  σε οικονομικά αδύναμους κατοίκους του Δήμου (Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και Πρόνοιας)
 7. Οικονομική ενίσχυση άπορων δημοτών (Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και Πρόνοιας)
 8. Έγκριση εξόδων κηδείας και απαλλαγή των εξόδων εκταφής άπορου συμπολίτη μας (Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας)
 9. Χρονική παράταση της σύμβασης του Δήμου με την επιχείρηση «Κ. Παπαναστασίου
  ΑΒΕΕ» για την προμήθεια επίπλων γραφείου για το ΚΕΠ (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών)
 10. Χρονική παράταση της σύμβασης του Δήμου με την επιχείρηση «Επίγραμμα
  Αριστείδης Μητσόπουλος & ΣΙΑ ΟΕ» για την προμήθεια επιγραφών-γραφιστικών για
  το ΚΕΠ (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών)
 11. Διαγραφή βεβαιωμένων ποσών (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών)
 12. Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης, πέραν του κανονικού ωραρίου και την
  εξαίρεση εφαρμογής της πενθήμερης εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις
  Κυριακές και εξαιρέσιμες ήμερες, για τα κλιμάκια των υπάλληλων που θα
  απασχοληθούν κατά α)τον έλεγχο για την παράνομη κατάληψης κοινόχρηστων χώρων
  καταστημάτων και περιπτέρων β) την οριοθέτηση κοινόχρηστων χώρων των
  καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των περιπτέρων γ) τον έλεγχο της
  αυθαίρετης κατάληψη κατά την διεξαγωγή των εμποροπανηγύρεων και κάθε είδους
  υπαίθριων αγορών δ) τον έλεγχο των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων, ε) τον
  έλεγχο των μέγιστων επιτρεπόμενων όριων ηχοστάθμης από τη χρήση μουσικής των
  καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών)
 13. Έγκριση προϋπολογισμού του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Άξιον Εστί» έτους 2023
  (Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας)
 14. Συγκρότηση οργάνων σφράγισης-αποσφράγισης καταστημάτων υγειονομικού
  ενδιαφέροντος καθώς και την εκτέλεση των διοικητικών πράξεων καταστημάτων &
  επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του Δήμου Μεταμόρφωσης για το έτος 2013 (Διεύθυνση Οικονομικών
  Υπηρεσιών_
 15. Ορισμός μελών επιτροπής καταστροφής κινητών πραγμάτων (άρθρο 199 παρ.6 του ν.
  3463/2006) έτους 2023 (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών)
 16. Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων (άρθρο 7 παρ. 1 του Π.Δ
  270/1981) έτους 2023 (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών)
 17. Ορισμός μέλους επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και
  αμφισβητήσεων έτους 2023 (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών)
 18. Ορισμός μελών επιτροπής καθορισμού τιμήματος για απευθείας εκποίηση ακινήτων
  του Δήμου )άρθρο 186 παρ.5 του ν. 3463/2006) έτους 2023 (Διεύθυνση Οικονομικών
  Υπηρεσιών)
 19. Διαβίβαση πρακτικού επιτροπής καθορισμού τιμήματος για εκποίηση ακινήτων της
  παρ.5 του αρ. 186 του ν. 3463/2006 Δήμου Μεταμόρφωσης (Οικονομική Επιτροπή)
 20. Καθορισμός ωρών λειτουργίας παιδικών χαρών (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
 21. Τοποθέτηση πινακίδας αδιέξοδου & καθρέπτη στη διασταύρωση των οδών Κ. Παλαμά
  και Βηλαρά (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
 22. Τοποθέτηση καθρέπτη στη διασταύρωση των οδών Πεύκων και Ζαλόγγου (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
 23. Αίτημα για ράμπα ΑΜΕΑ επί της οδού Φ. Γκινοσάτη 70 (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
 24. Αίτημα για διαγράμμιση απαγόρευσης στάθμευσης επί της οδού παρόδου Πυθίας (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
 25. Έγκριση εισόδου-εξόδου και απαλλαγή από απότμηση-υποβιβασμό στάθμης
  πεζοδρομίου της εταιρείας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΝΟΣ ΣΙΔΕΡΑ-ΤΣΙΜΕΝΤΑ-ΔΟΜΙΚΑ
  ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΕ» επί της οδού Ναυπλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
 26. Κανονιστική απόφαση για τη μονοδρόμηση της οδού Ταξιαρχών και την τοποθέτηση
  πινακίδων απαγόρευσης εισόδου φορτηγών Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
 27. Κανονιστική απόφαση για την τοποθέτηση πινακίδων υποχρεωτικής διακοπής πορείας
  στις διασταυρώσεις της οδού Παπαδιαμάντη και για την τοποθέτηση σήμανσης στις
  νησίδες της οδού Παπαδιαμάντη (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
 28. Ηλεκτροδότηση κεραίας εταιρείας “WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ» επί της
  παρόδου Κλεισθένους 2 στη Μεταμόρφωση (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
 29. Κανονιστική απόφαση για τοποθέτηση σύνθετων πινακίδων σχολείων επί της οδού
  Τατοΐου (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
 30. Επικαιροποίηση της υπ’ αρίθμ. 100/2022 ΑΔΑ:6ΛΕ6ΩΚΒ-ΒΩ3 Απόφασης Επιτροπής
  Ποιότητας Ζωής για την παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης για φορτοεκφορτώσεις
  επί της οδού Πάρου 7 (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)