Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λυκόβρυσης – Πεύκης

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λυκόβρυσης – Πεύκης την Τρίτη 4 Ιουνίου 2024 και ώρα 6.00′ μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Σώματος.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση – πρόσκληση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Λυκόβρυσης – Πεύκης έχει ως εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με το άρθρο 11 του Ν.5043/2023 καλείστε να προσέλθετε στο Δημαρχείο της Δημοτικής Κοινότητας Πεύκης (Ελ. Βενιζέλου 15, Πεύκη) σε Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την 04/06/2024 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 18:00 , με τα κάτωθι θέματα:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ. αριθμ. 310/2024 απόφασης του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) σχετικά με τις διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν.Ο.Κ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 79/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.
3. Καθορισμός Τιμής Μονάδας για Προσκύρωση Εδαφικού Τμήματος σε Ιδιοκτησία παρά των οδών Κιλκίς και Γρηγορίου Λαμπράκη στο Ο.Τ. 67, της Δ.Ε. Λυκόβρυσης.
4. Έγκριση ή μη της με αριθμό 78/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής με θέμα «Εισήγηση για
Α) τη διατήρηση του κενωθέντος περιπτέρου επί της συμβολής των οδών Ηλίου και Βενιζέλου (Ηλιακό Χωριό) Δ.Ε. Πεύκης και την αποξήλωση ή μη του κουβουκλίου του περιπτέρου είτε για
Β) Την κατάργηση του κενωθέντος περιπτέρου επί της συμβολής των οδών Ηλίου και Βενιζέλου (Ηλιακό Χωριό) Δ.Ε. Πεύκης και την αποξήλωση του κουβουκλίου του περιπτέρου.
5. Έγκριση ή μη της με αριθμό 86/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής με θέμα «Γνωμοδότηση για χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, επί της οδού ΧΙΟΥ 15, στην Δημοτική Κοινότητα Πεύκης».
6. Εισηγητική έκθεση Α’ τριμήνου του έτους 2024, για την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2024.
7. Προέγκριση εκδηλώσεων του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων, Αθλητικών Δραστηριοτήτων και Περιβάλλοντος.
8. Ίδρυση και λειτουργία παραρτημάτων Νηπιαγωγείων του Δήμου Λυκόβρυσης –Πεύκης για το σχολικό έτος 2024-2025 και ανάληψη λειτουργικών εξόδων των παραρτημάτων.
9. Διάθεση Σχολικών Μονάδων για το πρόγραμμα «Δημιουργική Απασχόληση παιδιών για το καλοκαίρι 2024.
10. ‘Έγκριση υποβολής αίτησης για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) στον Δήμο Λυκόβρυσης Πεύκης.
11. ‘Εξειδίκευση της απόφασης 79/2024 του δημοτικού συμβουλίου για την παραχώρηση χώρων στο Ηλιακό Χωριό στο Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης από τη Δ.ΥΠ.Α.