Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λυκόβρυσης – Πεύκης

Τετάρτη 26 Απριλίου 2023 και ώρα 6.00′ μ.μ. – Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με το μεικτό σύστημα,δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων και με τηλεδιάσκεψη.Ανακοίνωση του γραφείου της προέδρου του Σώματος.

Από το γραφείο της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Λυκόβρυσης – Πεύκης εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

ΠΡΟΣ: Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Λυκόβρυσης–Πεύκης και Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9/2023

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 την υπ’ αριθμ.375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και το άρθρο 11 του Ν.5043/13-4-2023 καλείστε σε Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, με την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης www.epresence.gov.gr στις 26/04/2023 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00 , με τα παρακάτω θέματα:

1 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης.


2 Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσεως ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ «Περιβάλλον Αθλητισμός Πολιτισμός» Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης οικονομικού έτους 2020.


3 Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσεως ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ «Περιβάλλον Αθλητισμός Πολιτισμός» Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης οικονομικού έτους 2021.


4 Έγκριση Αναμόρφωσης Πινάκων Στοχοθεσίας έτους 2023.


5 Έγκριση ή μη της με αριθμό 3/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Τοποθέτηση κολωνακίων επί της εισόδου της πλατείας Ελευθερίας στη Λυκόβρυση για αποφυγή ατυχήματος από τα αυτοκίνητα που ανεβαίνουν στην πλατεία.»


6 Έγκριση ή μη της με αριθμό 4/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Διαμόρφωση νέου κοινόχρηστου στη συμβολή των οδών Αγίας Βαρβάρας και Ν. Φυρογένη στη Δημοτική Κοινότητα Λυκόβρυσης.»


7 Έγκριση ή μη της με αριθμό 5/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Γνωμοδότηση για τη μετατόπιση ή μη του περιπτέρου από την οδό ΛΑΜΠΡΑΚΗ 2-4 στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου 4 της Δημοτικής Κοινότητας Λυκόβρυσης του Δήμου μας.»


8 Έγκριση ή μη της με αριθμό 6/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Συζήτηση και λήψη απόφασης για πρόταση διαμόρφωσης πεζοδρόμου (ανώνυμου) μεταξύ του Ο.Τ.179β στη Δημοτική Κοινότητα Πεύκης και της δημοτικής παιδικής χαράς, στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Πελοποννήσου»


9 Έγκριση ή μη της με αριθμό 7/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Λήψη Απόφασης Συναίνεσης του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης για Διόρθωση Σφάλματος Κτηματολογικής Εγγραφής (γεωμετρικών μεταβολών στο Εθνικό Κτηματολόγιο) για ακίνητο επί των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη 24 & Θησέως, Ο.Τ. 67..»


10 Έγκριση ή μη της με αριθμό 8/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Γνωμοδότηση για χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, επί της οδού Αθανασίου Διάκου 14, στην Δημοτική Κοινότητα Πεύκης».


11 Έγκριση ή μη της με αριθμό 9/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Γνωμοδότηση για χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, επί της οδού Κονίτσης 7, στην Δημοτική Κοινότητα Πεύκης».


12 Έγκριση ή μη της με αριθμό 10/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Γνωμοδότηση για χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, επί της οδού Πρεβέζης 10, στην Δημοτική Κοινότητα Πεύκης».


13 Έγκριση ή μη της με αριθμό 10/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Τροποποίηση της Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με αρ. 29/2022 (ΑΔΑ: 66Ψ8ΩΛΔ- 1ΕΨ) και τίτλο: «Έγκριση ή μη χορήγησης δύο θέσεων ΑΜΕΑ επί της οδού Κολοκοτρώνη 15 στην δημοτική κοινότητα Πεύκης για τη λειτουργία του ΚΔΑΠΑμεΑ Αναγέννηση», σε σχέση με τη χωροθέτηση των θέσεων για λόγους ασφαλείας και γνωμοδότηση για την χορήγηση δύο θέσεων ΑΜΕΑ επί της οδού Πατριάρχου Φωτίου 7, αντί της οδού Κολοκοτρώνη 15, στην δημοτική κοινότητα Πεύκης για τη λειτουργία του ΚΔΑΠΑμεΑ Αναγέννηση.»