Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 10.00′ π.μ. – Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω του συστήματος “δια περιφοράς”.Ανακοίνωση του γραφείου του προέδρου του Σώματος

Από το γραφείο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου Αττικής εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:


Προς τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.
  -Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 46731/13-07-2022 έγγραφο του Υπ. Εσωτ. το οποίο γνωστοποιεί τις διατάξεις του άρθρου 41 περί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α’ 136) με το οποίο καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4940/2022 (Α’ 112) στο οποίο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αναφορικά με τον τρόπο σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ, κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, μπορεί να λαμβάνει χώρα: α) είτε διά περιφοράς, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) είτε δια ζώσης και δ) είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συλλογικών οργάνων
  και των διοικητικών συμβουλίων της περ. γ’, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.
  Η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, στις 03/02/2023 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00′,
  ύστερα από την υπ’ αριθμόν πρωτ.: 1918/30-01-2023 έγγραφη πρόσκληση (2η) του Προέδρου η οποία εστάλη ηλεκτρονικά σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/09.01.2022 απόφαση Δ.Σ. εκλογής μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου
 • Δημαιρεσίες καθώς την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8620/21.01.2022 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί ελέγχου νομιμότητας αυτής, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:
 1. «Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών για μίσθωση, εκμίσθωση
  και εκποίηση ακινήτων, έτους 2023». (Εισηγ. κ. Α. Αντωνοπούλου – Αντ/χος κ. Μ. Ζούρου)
 2. Έγκριση διοργάνωσης του Φεστιβάλ «ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2023». (Εισηγ. κ. Ηλ. Παπαδημητρίου – Αντ/χος κ. Μ.
  Ιγγλέζη)
 3. Διοργάνωση εκδηλώσεων Καθαράς Δευτέρας «ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2023» (Εισηγ. κ. Ηλ. Παπαδημητρίου –
  Αντ/χος κ. Μ. Ιγγλέζη)
  Ο ΠΡΟΕΔΡ