Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου Αττικής

Μεγάλη Τρίτη 11 Απριλίου 2023 και ώρα 6.00′ μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων – Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης.Ανακοίνωση του γραφείου του προέδρου του Σώματος

Από το γραφείο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου Αττικής εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

9η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, το υπ’ αριθ. Πρωτ. 39167/02.06.2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμό εγκυκλίου 375 θέμα «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ» ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ, και το ΦΕΚ 1954/26.03.2023 τεύχος Β΄, σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου
που θα γίνει στις 11/04/2023 ημέρα M.TΡΙΤΗ και ώρα 18:00,στην αίθουσα των Συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7391 /07-04-2023 έγγραφη πρόσκληση (9η) του Προέδρου η οποία εστάλη ηλεκτρονικά σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/09.01.2022 απόφαση Δ.Σ. εκλογής μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου – Δημαιρεσίες καθώς την υπ’ αριθ. πρωτ. 8620/21.01.2022 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί ελέγχου νομιμότητας αυτής, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. 15ου/2019 , 23ου/2022, 2ου /2023

 1. «Κατανομή Εντολής Κάλυψης Δαπανών Για Έργα και Επενδυτικές Δραστηριότητες (πρώην ΣΑΤΑ) για το έτος 2023.» (Εισηγ. κ. Μ.Καραμπάτσου – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)
 2. «2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Έτους 2023.» (Εισηγ. κ.Μ.Καραμπάτσου – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)
 3. «Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής, της με αρ. αποφ. 59/04-04-2023 (Α.Δ.Α. 6ΠΡΥΩΡ3-565), σχετικά με την 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 Δήμου Ηρακλείου Αττικής». (Εισηγ. κ. Ε.Κλινάκη – Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)
 4. «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 19/22-02-2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στη
  συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για συμβάσεις που άρχονται το έτος 2023, λόγω αντικατάστασης μελών» (Εισηγ. κ. Γ.Πιπερίδου – Αντ/χος κ. Κ.Γεωργοπούλου)
 5. Απαλλαγή τρίτεκνων οικογενειών από την καταβολή μηνιαίας οικονομικής εισφοράς. Σχετικά: Η υπ΄ αριθμόν 20 / 04-04-2023 απόφαση Δ.Σ. (Εισηγ. κ. Α. Δαμιανίδου – Πρόεδρος ΟΠΑΚΜ κ. Α. Παναγιωτακοπούλου)
 6. «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με τον Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής ως προς την υποστήριξη άσκησης των αρμοδιοτήτων Υπηρεσίας Δόμησης»
  (Εισηγ. κ. Γενικού Γραμματέα)
 7. «Τροποποίηση και έγκριση της υπ.αριθμ. 209/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί
  τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου Αττικής». (Εισηγ. Γραφείο Δημάρχου)