Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Ηρακλείου

Τη Δευτέρα 31 Ιουλίου στις 18.00 συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ηρακλείου Αττικής. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

 1. «Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής, της με αρ. αποφ. 135/25-07-2023 (Α.Δ.Α. 6ΗΡ8ΩΡ3-ΔΔ8), σχετικά με την 6 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 Δήμου Ηρακλείου Αττικής». (Εισηγ. Οικονομική Επιτροπή)
 2. Έγκριση Γ΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2023, του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Ηρακλείου Αττικής Ν.Π.Δ.Δ. Σχετικά: Η υπ΄ αριθμόν 45/ 21-07-2023 απόφαση Δ.Σ. (Εισηγ. κ. Α.Δαμιανίδου – Πρόεδρος ΟΠΑΚΜ Α. Παναγιωτακοπούλου)
 3. Τροποποίηση της εν ισχύ σύμβασης με αριθ. πρωτ. οικ. 14449/12-07-2023 με αντικείμενο την «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ για τα ΗΡΑΚΛΕΙΑ 2023», σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/2016. (Εισηγ. κ. Ε.Μητσάκου – Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)
 4. «Μεταβολές στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο174 του Ν3463/2006 «περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα». (Εισηγ. κ. Γ.Μάγγα – Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)
 5. «Συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου Αττικής στο «Κέντρο Περίθαλψης- Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων (ΚΕΠΥΑ – REX) του ΣΒΑΠ». (Εισηγ. κ. Γ.Γραμματέας)
 6. Συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου Αττικής στην υπό σύσταση «Ενεργειακή Κοινότητα – ΣΒΑΠ» (Εισηγ. κ. Γ.Γραμματέας)
 7. Λήψη απόφασης πίστωσης ποσού 3.700,00€ στον Κ.Α. 00-6736.001 «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για την επιχορήγηση του Πολιτιστικού συλλόγου ΑΡΓΩ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ. (Εισηγ. κ. Η.Παπαδημητρίου – Αντ/χος κ. Μ. Ιγγλέζη)
 8. «Πρόσληψη Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων 2023 -2024». (Εισηγ. κ. Αθ.Βασιλόπουλος)
 9. Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ποσού ύψους 1.000,00€ σε αιτούμενη προς τούτο, οικονομικά αδύναμη οικογένεια αναφορικά με την απόκτηση του πρώτου παιδιού (Μ.Γ. του Β.) (Εισηγ. κ. Α.Φωτοπούλου – Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου)
 10. Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ποσού ύψους 1.000,00€ σε αιτούμενη προς τούτο, οικονομικά αδύναμη οικογένεια αναφορικά με την απόκτηση του πρώτου παιδιού (Ζ.Δ. του Ι.) (Εισηγ. κ. Α.Φωτοπούλου – Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου)
 11. Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ποσού ύψους 1.000,00€ σε αιτούμενη προς τούτο, οικονομικά αδύναμη οικογένεια αναφορικά με την απόκτηση του πρώτου παιδιού (Κ.Μ. του Ν.) (Εισηγ. κ. Α.Φωτοπούλου – Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου)
 12. Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ποσού ύψους 1.000,00€ σε αιτούμενη προς τούτο, οικονομικά αδύναμη οικογένεια αναφορικά με την απόκτηση του πρώτου παιδιού (Γ.Κ. του Κ.) (Εισηγ. κ. Α.Φωτοπούλου – Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου)
 13. Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ποσού ύψους 1.000,00€ σε αιτούμενη προς τούτο, οικονομικά αδύναμη οικογένεια αναφορικά με την απόκτηση του πρώτου παιδιού (Γ.Χ. του Κ.) (Εισηγ. κ. Α.Φωτοπούλου – Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου)
 14. Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους κατοίκους (Χ.Θ του Θ.) (Εισηγ. κ. Α.Μελαδάκη – Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου)
 15. Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους κατοίκους (Κ.Κ. του Σ.) (Εισηγ. κ. Δ.Ντρούκα – Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου)