Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Με 35 (!) θέματα να βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη – Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023 και ώρα 7.00′ μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων, καθώς η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης.Ανακοίνωση του προέδρου του Σώματος

Από το γραφείο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

13η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, το υπ’ αριθ. Πρωτ. 39167/02.06.2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμό εγκυκλίου 375 θέμα «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ» ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ, και το ΦΕΚ 1954/26.03.2023 τεύχος Β΄, καθώς επίσης και με τον Ν.5043/2023 ΦΕΚ Α΄ 91/13.04.2023 άρθρο 11 «ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» με αριθμό εγκυκλίου 488 ΑΔΑ: 6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ, ο οποίος αναφέρει τα εξής: τα συλλογικά όργανα των δήμων μπορούν να συνεδριάζουν ή α) δια ζώσης στο κατάστημα της έδρας του Δήμου, ή β) μέσω τηλεδιάσκεψης, με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ή γ) με μεικτό τρόπο, δηλαδή δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη. Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με έναν από τους δύο τελευταίους τρόπους ( είτε μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με μεικτό τρόπο) μπορεί να λάβει χώρα μόνο μία (1) φορά τον μήνα.

Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ στις 12/06/2023 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11822 / 08-06-2023 έγγραφη πρόσκληση (13η) του Προέδρου η οποία εστάλη ηλεκτρονικά σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/09.01.2022 απόφαση Δ.Σ. εκλογής μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου – Δημαιρεσίες καθώς την υπ’ αριθ. πρωτ. 8620/21.01.2022 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί ελέγχου νομιμότητας αυτής, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. 1ο/11.01.2023 και 7ο/ 22.03.2023

 1. Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της με αρ. αποφ. 30/29-05-2023 (Α.Δ.Α. 6Η8ΓΩΡ3-ΒΕ3), για τη λήψη απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση ή μη άδειαςπαράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα, που βρίσκεται επί της οδού Ηρακλειδών 57-59, απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. (Εισηγ. κ. Ε.Βρέττη – Αντ/χος κ. Μ. Ζούρου)
 2. Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της με αρ. αποφ. 22/29-05-2023 (Α.Δ.Α. 9ΧΩΗΩΡ3-ΝΒ9), για τη λήψη απόφασης αναφορικά με τον καθορισμό κοινοχρήστου χώρου για την παραχώρηση της χρήσης απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. (Εισηγ. κ. Ε.Βρέττη Αντ/χος κ. Μ. Ζούρου)
 3. Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της με αρ. αποφ. 31/29-05-2023 (Α.Δ.Α. ΨΙΡ0ΩΡ3-ΧΞΚ), για τη λήψη απόφασης αναφορικά με τον καθορισμό κοινοχρήστου χώρου για την παραχώρηση της χρήσης, επί της Πλατείας Μπομποτίνου, απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. (Εισηγ. κ. Ε.Βρέττη – Αντ/χος κ. Μ. Ζούρου)
 4. Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της με αρ. αποφ. 23/29-05-2023 (Α.Δ.Α. ΨΟΟΥΩΡ3-557), για τη λήψη απόφασης αναφορικά με τη γνωμοδότηση σχετικά με την κοπή δένδρου επί της οδού Μουσών 3 στο Δήμο Ηρακλείου απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. (Εισηγ. κ. Κ.Μπαλλά – Αντ/χος κ. Δ.Δημητρόπουλος)
 5. Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της με αρ. αποφ. 24/29-05-2023 (Α.Δ.Α. 9ΤΗΦΩΡ3-ΚΥΩ), για τη λήψη απόφασης αναφορικά με τη γνωμοδότηση για την κοπή δένδρου στην οδό Καζαντζάκη 7 στο Δήμο Ηρακλείου κατόπιν του με αριθ. 38685/25-10-2022 ηλεκτρονικού αιτήματος της κας Αθηνάς Σταυρινουδάκη απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. (Εισηγ. κ. Κ.Μπαλλά – Αντ/χος κ. Δ.Δημητρόπουλος)
 6. Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της με αρ. αποφ. 25/29-05-2023 (Α.Δ.Α. ΨΧ3ΥΩΡ3-ΞΑΩ), για τη λήψη απόφασης αναφορικά με τη γνωμοδότηση σχετικά με την κοπή δένδρου επί της οδού Μουσών 5 στο Δήμο Ηρακλείου απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. (Εισηγ. κ. Κ.Μπαλλά – Αντ/χος κ. Δ.Δημητρόπουλος)
 7. «Λήψη κανονιστικής απόφασης επί της εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της με αρ. αποφ. 27/29-05-2023 (Α.Δ.Α. ΨΧΤ5ΩΡ3-ΥΩΚ), με θέμα: Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων άμεσης εφαρμογής στα πλαίσια της υλοποίησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας σε περιοχή πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ Δήμου Ηρακλείου Αττικής». (Εισηγ. κ. Ι.Γουλής – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)
 8. «Λήψη κανονιστικής απόφασης επί της εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της με αρ. αποφ. 28/29-05-2023 (Α.Δ.Α. Ψ5Δ3ΩΡ3-7ΕΕ), με θέμα: Μονοδρόμηση οδού Μ. Κοτοπούλη στο τμήμα της από την οδό Μητροπούλου έως την οδό Ν. Καζαντζάκη». (Εισηγ. κ. Ι.Γουλής – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)
 9. «Λήψη κανονιστικής απόφασης επί της εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της με αρ. αποφ. 26/29-05-2023 (Α.Δ.Α. 64Λ7ΩΡ3-ΤΕΝ), με θέμα: Κατάργηση εκ περιτροπής στάθμευσης στην οδό Τεμπών και λήψη απόφασης για απαγόρευση στάθμευσης στην βόρεια πλευρά της οδού». (Εισηγ. κ. Ι.Γουλής – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)
 10. «Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της με αρ. αποφ. 29/29-05-2023 (Α.Δ.Α. 9Κ9ΤΩΡ3-ΗΙΨ), σχετικά με τις Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις». (Εισηγ. κ. Σ.Μαγλαρά -Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)
 11. «3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Έτους 2023». (Εισηγ. κ. Μ.Καραμπάτσου – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)
 12. «Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής, της με αρ. αποφ. 98/06-06-2023 (Α.Δ.Α. ΨΛΚΞΩΡ3-544), σχετικά με την 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 Δήμου Ηρακλείου Αττικής». (Εισηγ. κ. Ε.Κλινάκη – Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)
 13. Έγκριση αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, της Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας Ηρακλείου Αττικής και του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Ηρακλείου Αττικής (ΟΠΑΚΜ) Ν.Π.Δ.Δ., οικονομικού έτους 2023, βάσει της με αριθμό 26η/09-03-2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβούλιο, με ενσωμάτωση στη 16η/22-2-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου». (Εισηγ. κ. Π.Μπατσακούτσα – Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)
 14. «Επικαιροποίηση της υπ΄. αριθμ. 173/05-10-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
  Ηρακλείου Αττικής περί παραχώρηση χώρου στην Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας σε ακίνητο του Δήμου Ηρακλείου Αττικής για την ανέγερση Ιερού Ναού, στο Ο.Τ. Γ 495 της περιοχής Ηπειρώτικα του Δήμου» (Εισηγ. κ. Ι.Γουλής – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)
 15. «Καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στον φερόμενο ιδιοκτήτη Βεκελίδη Δημήτριο για εδαφική έκταση συνολικού εμβαδού 31,20 τ.μ. σύμφωνα με την 2/98 πράξη εφαρμογής σε βάρος του Κ.Α. 30-7111.003 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023». (Εισηγ. κ. Ι.Γουλής – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)
 16. «Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» Α.Μ.22ΤΥ/19». (Εισηγ. κ. Χ.Παπαλάμπρος Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)
 17. «Έγκριση του 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ
  ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» Α.Μ.11ΤΥ/22 – ΤΜΗΜΑ Β». (Εισηγ. κ. Χ.Παπαλάμπρος – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)
 18. «Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» με Α.Μ.25ΤΥ/20». (Εισηγ. κ. Χ.Παπαλάμπρος – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)
 19. «Έγκριση του 4ου ΑΠΕ του έργου: «ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 13/10/2020» με ΑΜ:32ΤΥ/2020». (Εισηγ. κ. Χ.Παπαλάμπρος – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)
 20. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της Μελέτης: «Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων στο 1ο Λύκειο, στο 2ο Δημοτικό, στο 9ο Δημοτικό και το 12ο Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Ηρακλείου». (Εισηγ. κ. Σ.Μαγλαρά – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)
 21. «Έγκριση του 2ου ΑΠΕ – 2ου ΠΚΝΤΜΕ & 1ης Σ.Σ.Ε του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑ-ΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 216 ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Μ.01ΤΥ/2020 (ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5021742)» (Εισηγ. κ. Μ.Σαραφίδου – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)
 22. «Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου με τίτλο ‘’ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 216 ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ με ΑΜ:01ΤΥ/2020’’, προϋπολογισμού δαπάνης 1.875.000,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%), ΟΠΣ 5021742 (Εισηγ. κ. Μ.Σαραφίδου – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)
 23. Έγκριση αιτήματος για πίστωση χρηματικού ποσού 280.000,00 € που αφορά στην επιχορήγηση (χρηματοδότηση) της Δ.Ε.Ρ.Η.Α. «ΡΑΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 94 FM», εις βάρος του ΚΑ 00-6738.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, για το έτος 2023 (Εισηγ. κ. A.Aντωνοπούλου – Αντ/χος κ. Μ. Ζούρου)
 24. Έγκριση κατανομής ποσού 177.100,00 € από τους ΚΑΠ έτους 2023, για την κάλυψη δαπανών επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. (Εισηγ. κ. Ι.Παντελάκης – Πρόεδρος Δ.Ε.Π κ. Ν. Σπυρόπουλος)
 25. Έγκριση Β΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2023, του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Ηρακλείου Αττικής Ν.Π.Δ.Δ. Σχετικά: Η υπ΄ αριθμόν 27/16-05-2023 απόφαση Δ.Σ. (Εισηγ. κ. Α. Δαμιανίδου – Πρόεδρος ΟΠΑΚΜ κ. Α. Παναγιωτακοπούλου)
 26. «Έγκριση επανατοποθέτησης της κλαπείσας προτομής του Ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης Γρ. Δικαίου Παπαφλέσσα» (Εισηγ. κ. Ηλ. Παπαδημητρίου- Αντ/χος κ. Μ.Ιγγλέζη)
 27. Έγκριση Σχεδίου Τροποποιημένης ΑΥΙΜ (Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου) (Α/Α) «Κέντρο Κοινότητας Ηρακλείου Αττικής» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηρακλείου Αττικής» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002551. (Εισηγ. κ. Α. Μπαξεβανάκη)
 28. Έγκριση παράτασης της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ηρακλείου Αττικής. (Εισηγ. κ. Α. Μπαξεβανάκη)
 29. «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ποσού ύψους 1.000,00€ σε αιτούμενη προς τούτο,
  οικονομικά αδύναμη οικογένεια αναφορικά με την απόκτηση του πρώτου παιδιού» Δ.Ε ΤΟΥ Α. (Εισηγ. κ. Α. Φωτοπούλου – Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου)
 30. «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ποσού ύψους 1.000,00€ σε αιτούμενη προς τούτο,
  οικονομικά αδύναμη οικογένεια αναφορικά με την απόκτηση του πρώτου παιδιού» Κ.Β του Λ. (Εισηγ. κ. Α. Φωτοπούλου – Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου)
 31. «Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους κατοίκους Β.Μ του Τ. (Εισηγ. κ. Α. Μελαδάκη – Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου)
 32. «Λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του Αθλητικού Συλλόγου «Α.Π.Ο. ΕΡΜΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» για το Φιλανθρωπικό τουρνουά Ιούνιος 2023» (Εισηγ. κ. Ι. Φωκά – Αντ/χος κ. Μ. Ζούρου)
 33. «Λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του Αθλητικού Σωματείου «ΤΥΦΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ» για το Φιλανθρωπικό τουρνουά mini volley» (Εισηγ. κ. Ι. Φωκά – Αντ/χος κ. Μ. Ζούρου)
 34. «Λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του Γυμναστικού Συλλόγου «Γ.Σ. ΦΕΡΕΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» για την εκδήλωση βράβευσης αθλητριών» (Εισηγ. κ. Ι. Φωκά – Αντ/χος κ. Μ. Ζούρου)
 35. «Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση προγράμματος υπαίθριων κινηματογραφικών προβολών στο κτήμα ΦΙΞ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό με έναρξη από την ημέρα έκδοσης της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου έως την 18η Σεπτεμβρίου 2023». (Εισηγ. κ. Ηλ. Παπαδημητρίου- Αντ/χος κ. Μ.Ιγγλέζη)