Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Δευτέρα 24 Απριλίου 2023 και ώρα 6.00′ μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων – Ανακοίνωση του γραφείου του προέδρου του Σώματος

Από το γραφείο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

10η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, το υπ’ αριθ. πρωτ. 39167/02.06.2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμό εγκυκλίου 375 θέμα «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ» ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ, και το ΦΕΚ 1954/26.03.2023 τεύχος Β΄, σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 24/04/2023 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00, στην αίθουσα των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8030/20-04-2023 έγγραφη πρόσκληση (10η) του Προέδρου η οποία εστάλη ηλεκτρονικά σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/09.01.2022 απόφαση Δ.Σ. εκλογής μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου – Δημαιρεσίες καθώς την υπ’ αριθ. πρωτ. 8620/21.01.2022 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί ελέγχου νομιμότητας αυτής, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. 4ου/2023

  1. «Τροποποίηση και έγκριση της υπ.αριθμ. 209/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου Αττικής». (Εισηγ. Γραφείο Δημάρχου)
  2. Κατάθεση πάγιας προκαταβολής σε λογαριασμό του Δήμου. (Εισηγ. κ. Ε.Κλινάκη – Αντ/χος κ. Κ.Γεωργοπούλου)
  3. «Μεταβολές στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο174 του Ν.3463/2006 «περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» (Εισηγ. κ. Κ.Πετράκη – Αντ/χος κ. Κ.Γεωργοπούλου)
  4. Λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς καθισμάτων γηπέδου. (Εισηγ. κ. Ι.Φωκά – Αντ/χος κ. Μ.Ζούρου)
  5. «Έγκριση του 2ου ΑΠΕ – 1ης ΣΣΕ του έργου «Διανοίξεις οδών και κατασκευή πεζοδρόμων» με Α.Μ.21ΤΥ/2020». (Εισηγ. κ. X.Παπαλάμπρος – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)
  6. «Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου με τίτλο ΄΄ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΄΄ με ΑΜ:21ΤΥ/2020» (Εισηγ. κ. X.Παπαλάμπρος – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)