Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 και ώρα 6.00′ μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων και με τηλεδιάσκεψη. Ανακοίνωση του γραφείου του προέδρου του Σώματος

Από το γραφείο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου Αττικής εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

7η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.
  -Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 46731/13-07-2022 έγγραφο του Υπ. Εσωτ. το οποίο γνωστοποιεί τις διατάξεις του άρθρου 41 περί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α’ 136) με το οποίο καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4940/2022 (Α’ 112) στο οποίο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αναφορικά με τον τρόπο σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ, κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, μπορεί να λαμβάνει χώρα: α) είτε διά περιφοράς, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010(Α’ 87), β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) είτε δια ζώσης και δ) είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων της περ. γ’, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.
  Καλείσθε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στις 22/03/2023 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00‘ ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5611 /17-03-2023 έγγραφη πρόσκληση (6η) του Προέδρου η οποία εστάλη ηλεκτρονικά σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/09.01.2022 απόφαση Δ.Σ. εκλογής μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου – Δημαιρεσίες καθώς την υπ’ αριθ. πρωτ. 8620/21.01.2022 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί ελέγχου νομιμότητας αυτής, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:
 1. «Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά στην εξουσιοδότηση υπαλλήλων της
  Ταμειακής Υπηρεσίας από το Δημοτικό Συμβούλιο για να διενεργούν τραπεζικές και ηλεκτρονικές
  συναλλαγές (internet banking) από τους λογαριασμούς του Δήμου που τηρεί σε χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, να υπογράφουν τις επιταγές που εκδίδονται από τους λογαριασμούς των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 204 & 205 του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») ΦΕΚ Α/133/19-07-2018)». (Εισηγ. κ. Σ. Ταταράκη – Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)
 2. Απευθείας εκμίσθωση του Δημοτικού χώρου – Δημοτικός Κινηματογράφος, «ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ» σύμφωνα με το άρθρο 192 παρ. 2 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 196 παρ.2γ του Ν.4555/2018 και ισχύει. (Εισηγ. κ. Ε. Xιώτη – Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)
 3. «Λήψη Απόφασης για εκπόνηση προγράμματος επικοινωνίας-ευαισθητοποίησης των πολιτών και
  προβολής του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ηρακλείου Αττικής σε συνεργασία με τον Δήμο Ηρακλείου Αττικής» (Εισηγ. Αντιπροέδρου Ραδιοφωνίας κ. Δ. Ταβουλάρη)
 4. «Έγκριση του 2ου ΑΠΕ & 2ου ΠΚΤΜΝΕ & 1ης ΣΣΕ του έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» με Α.Μ. 22ΤΥ/2019». (Εισηγ. κ. Χ.Παπαλάμπρος – Αντ/χος κ. Η.Μπάρμπας)
 5. «Έγκριση του 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ενεργειακή και λειτουργική Αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Δήμου Ηρακλείου Αττικής» με Α.Μ. 16ΤΥ/2020». (Εισηγ. κ. Σ. Μαγλαρά – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)
 6. Λήψη απόφασης για την καταβολή αντιτίμου χρήσης των Δημοτικών Πολιτιστικών Κέντρων «Ηλέκτρα Αποστόλου» και «Βίλλα Στέλλα». (Εισηγ. κ. Η.Παπαδημητρίου – Αντ/χος κ. Μ.Ιγγλέζη)