Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023 και ώρα 6.00′ μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων – Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με το μεικτό σύστημα, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη.Ανακοίνωση του γραφείου του προέδρου του Σώματος

Από το γραφείο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

5η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.
  -Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 46731/13-07-2022 έγγραφο του Υπ. Εσωτ. το οποίο γνωστοποιεί τις διατάξεις του άρθρου 41 περί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α’ 136) με το οποίο καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4940/2022 (Α’ 112) στο οποίο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αναφορικά με τον τρόπο σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ, κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, μπορεί να λαμβάνει χώρα: α) είτε διά περιφοράς, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) είτε δια ζώσης και
  δ) είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων της περ. γ’, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.
  Καλείσθε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στις 08/03/2023 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00 ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4526/03-03-2023 έγγραφη πρόσκληση (5η) του Προέδρου η οποία εστάλη ηλεκτρονικά σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/09.01.2022 απόφαση Δ.Σ. εκλογής μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου – Δημαιρεσίες καθώς την υπ’ αριθ. πρωτ. 8620/21.01.2022 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί ελέγχου νομιμότητας αυτής, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:
 1. Έγκριση Α΄ Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2023, του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Ηρακλείου Αττικής Ν.Π.Δ.Δ.
  Σχετικά: Η υπ΄ αριθμόν 10/23-02-2023 απόφαση Δ.Σ. (Εισηγ. κ. Α. Δαμιανίδου – Πρόεδρος ΟΠΑΚΜ κ. Α.Παναγιωτακοπούλου)
 2. Έγκριση Α΄ κατανομής ποσού 152.415,00 € από τους ΚΑΠ έτους 2022, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. (Εισηγ. κ. I. Παντελάκης – Πρόεδρος ΔΕΠ κ. Ν.Σπυρόπουλος)
 3. Λήψη απόφασης για την ονοματοδοσία του Δημοτικού Γυμναστηρίου επί της οδού Καζαντζάκη σε «Oλυμπιονίκης Κωνσταντίνος Μουρίκης» (Εισηγ. κ.Ι.Φωκά – Αντ/χος Διοίκησης κ. Μ. Ζούρου)
 4. «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ποσού ύψους 1.000,00€ σε αιτούμενη προς τούτο, οικονομικά αδύναμη οικογένεια αναφορικά με την απόκτηση του πρώτου παιδιού». Τ.Α του Ε. (Εισηγ. κ.A.Φωτοπούλου- Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου)
 5. «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ποσού ύψους 1.000,00€ σε αιτούμενη προς τούτο, οικονομικά αδύναμη οικογένεια αναφορικά με την απόκτηση του πρώτου παιδιού». Κ.Μ-Α του Γ. (Εισηγ. κ.A.Φωτοπούλου- Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου)
 6. «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ποσού ύψους 1.000,00€ σε αιτούμενη προς τούτο, οικονομικά αδύναμη οικογένεια αναφορικά με την απόκτηση του πρώτου παιδιού». Π.Ε του Σ. (Εισηγ. κ.A.Φωτοπούλου- Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου)
 7. «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ποσού ύψους 1.000,00€ σε αιτούμενη προς τούτο, οικονομικά αδύναμη οικογένεια αναφορικά με την απόκτηση του πρώτου παιδιού». Σ.Π του Σ. (Εισηγ. κ.A.Φωτοπούλου- Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου)
 8. «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ποσού ύψους 1.000,00€ σε αιτούμενη προς τούτο, οικονομικά αδύναμη οικογένεια αναφορικά με την απόκτηση του πρώτου παιδιού».Χ. Σ του Σ. (Εισηγ. κ.A.Φωτοπούλου- Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου)
 9. Έγκριση διοργάνωσης Θεατρικής Παράστασης «ΛΕΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ,Η Μάνα της Αντίστασης» σε βάρος του Κ.Α.00-6443.018 με τίτλο ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ του προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2023. (Εισηγ. κ. Ηλ. Παπαδημητρίου- Αντ/χος κ. Μ.Ιγγλέζη)
 10. «Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας». (Εισηγ. κ. Ηλ. Παπαδημητρίου- Αντ/χος κ. Μ.Ιγγλέζη)
 11. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2023. (Εισηγ. κ. Ηλ. Παπαδημητρίου- Αντ/χος κ. Μ.Ιγγλέζη)
 12. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου σε βάρος του Κ.Α. 00-6443.031. (Εισηγ. κ. Ηλ. Παπαδημητρίου- Αντ/χος κ. Μ.Ιγγλέζη)
 13. «Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής 2023» (Εισηγ. κ. Ηλ.
  Παπαδημητρίου- Αντ/χος κ. Μ.Ιγγλέζη)
 14. «Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Μέρα Πολιτισμού 2023» (Εισηγ. κ. Ηλ. Παπαδημητρίου- Αντ/χος κ. Μ.Ιγγλέζη)
 15. «Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης «Ηρακλείου Σχολικά Δρώμενα», σε βάρος του Κ.Α. 00-6443.014 » (Εισηγ. κ. Ηλ. Παπαδημητρίου- Αντ/χος κ. Μ.Ιγγλέζη)
 16. Έγκριση διοργάνωσης για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης «12ος Ηράκλειος δρόμος» (Εισηγ. κ.Ι.Φωκά – Αντ/χος Διοίκησης κ. Μ. Ζούρου)