Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 6.00′ μ.μ. – Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με το μεικτό σύστημα,δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη.Ανακοίνωση του προέδρου του Σώματος

Από το γραφείο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου Αττικής εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

4η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.
-Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 46731/13-07-2022 έγγραφο του Υπ. Εσωτ. το οποίο γνωστοποιεί τις διατάξεις του
άρθρου 41 περί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α’ 136) με το
οποίο καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4940/2022 (Α’ 112) στο οποίο περιλαμβάνονται
ρυθμίσεις αναφορικά με τον τρόπο σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ,κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, μπορεί να λαμβάνει χώρα: α) είτε διά περιφοράς, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) είτε δια ζώσης και δ) είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων της περ. γ’, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.

Καλείσθε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στις 22/02/2023 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00 ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3375/17-02-2023 έγγραφη πρόσκληση (3η) του Προέδρου η οποία εστάλη ηλεκτρονικά σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/09.01.2022 απόφαση Δ.Σ. εκλογής μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου – Δημαιρεσίες καθώς την υπ’ αριθ. πρωτ. 8620/21.01.2022 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί ελέγχου νομιμότητας αυτής, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. 27/2022


1.«Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής, της με αρ. αποφ. 18/14-02-2023 (Α.Δ.Α. 68ΓΗΩΡ3-ΟΛΛ), σχετικά με την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους2023 Δήμου Ηρακλείου Αττικής». (Εισηγ. κ. Ε. Κλινάκη – Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)

 1. «Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την Επικαιροποίηση της
  Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ηρακλείου Αττικής (Πίνακας) Οικονομικού
  έτους 2023 μετά την Α΄ Υποχρεωτική Αναμόρφωση» (Εισηγ. κ. Π.Μπατσακούτσα – Αντ/χος κ. Κ.
  Γεωργοπούλου)
 2. Έγκριση απομείωσης της κατατεθειμένης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της αναδόχου εταιρίας
  με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΣΤΑΛ Ε.Π.Ε.» για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης – θέρμανσης, adblue και
  λιπαντικών για τρία (3) έτη», Τμήμα 5: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ. (Εισηγ. κ. Γ.Πιπερίδου – Αντ/χος κ. Κ.
  Γεωργοπούλου)
 3. Χρονική παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 18061/07-09-2022 τρέχουσας σύμβασης για την υπηρεσία με
  τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
  ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ για τον « Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ΟΤΑ», με την εταιρία
  «SYNESIS CONSULTING IKE.» (Εισηγ. κ. Ε.Μητσάκου – Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)
 4. «Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για
  συμβάσεις που άρχονται το έτος 2023» (Εισηγ. κ. Α.Μαργιώλη – Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)
 5. «Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της με αρ. αποφ. 01/03-02-2023
  (Α.Δ.Α. 9Θ4ΞΩΡ3-1ΒΑ), σχετικά με την ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΑΜΕΑ». (Εισηγ. κ. Σ. Μαγλαρά – Αντ/χος κ. Η.
  Μπάρμπας)
 6. «Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου
  Δημοτικού – 6ου Γυμνασίου Ηρακλείου Αττικής» με Α.Μ. 20ΤΥ/2019». (Εισηγ. κ. Σ. Μαγλαρά – Αντ/χος κ.
  Η. Μπάρμπας)
 7. Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου με τίτλο ΄΄ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ
  ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 13/10/2020΄΄ με ΑΜ:32ΤΥ/2020» (Εισηγ. κ. X.Παπαλάμπρος – Αντ/χος κ. Η.
  Μπάρμπας)
 8. «Έγκριση του 3ου ΑΠΕ & 3ου ΠΚΤΜΝΕ & 1ης ΣΣΕ του έργο «Έκτακτη αντιμετώπιση βλαβών από τη θεομηνία
  της 13/10/20» με Α.Μ. 32ΤΥ/2020». (Εισηγ. κ. X.Παπαλάμπρος – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)
 9. «Κατανομή Εντολής Κάλυψης Δαπανών Για Έργα και Επενδυτικές Δραστηριότητες (πρώην ΣΑΤΑ) για το
  έτος 2023.» (Εισηγ. κ. M.Kαραμπάτσου – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)
 10. Έγκριση διοργάνωσης για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης «30ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Γυμναστικής
  για όλους Δήμου Ηρακλείου Αττικής» (Εισηγ. κ. Ι.Φωκά – Αντ/χος κ. Μ.Ζούρου)