Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου την Τετάρτη 17 Απριλίου 2024 και ώρα 6.00′ μ.μ.. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων, ενώ τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

17η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους

Έχοντας υπόψη:

τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 5056/06.10.2023, ΦΕΚ τεύχος Α΄163. Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 39167/02.06.2022 έγγραφο του με αριθμό εγκυκλίου 375 θέμα «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ» ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ, Υπουργείου Εσωτερικών. Σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου όπου θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ στις 17/04/2024 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00, στην αίθουσα των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6701/12-04-2024 έγγραφη πρόσκληση (17η) του Προέδρου η οποία εστάλη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/07.01.2024 απόφαση Δ.Σ. εκλογής μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου – Δημαιρεσίες καθώς επίσης και της υπ’ αριθ. πρωτ. 4639/12.01.2024 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί ελέγχου νομιμότητας αυτής, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

 1. «2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 Δήμου Ηρακλείου Αττικής». (Εισηγ. κ. Ε. Κλινάκη – Αντ/χος κ. Χ. Αγγγελοπούλου)
 2. Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της υπ’ αριθμόν 91/09-04-2024 με (Α.Δ.Α. 69ΟΗΩΡ3-Η0Φ), απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, σχετικά με την εισηγητική έκθεση Δ’ τριμήνου έτους 2023 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023. (Εισηγ. κ. Π. Μπατσακούτσα – Αντ/χος κ. Χ. Αγγγελοπούλου)
 3. Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της υπ’ αριθμόν 95/09-04-2024 με (Α.Δ.Α. ΕΨΚΝΩΡ3-ΡΙΡ), απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, σχετικά με την κοπή δένδρου επί της οδού Αφροδίτης στον αριθμό 3 στο Δήμο Ηρακλείου. (Εισηγ. κ. Κ.Μπαλλά – Αντ/χος κ. Δ. Δημητρόπουλος)
 4. Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της υπ’ αριθμόν 96/09-04-2024 με (Α.Δ.Α. ΡΘΗ5ΩΡ3-ΟΓΤ), απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, σχετικά με την κοπή δένδρου στην Πλατεία Μανδηλαρά στο Δήμο
  Ηρακλείου. (Εισηγ. κ. Κ.Μπαλλά – Αντ/χος κ. Δ. Δημητρόπουλος)
 5. Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της υπ’ αριθμόν 97/09-04-2024 με (Α.Δ.Α. ΨΜ0ΜΩΡ3-ΙΨ6), απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, σχετικά με την κοπή δένδρων επί της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου στον
  αριθμό 30 και έναντι, στο Δήμο Ηρακλείου. (Εισηγ. κ. Κ.Μπαλλά – Αντ/χος κ. Δ. Δημητρόπουλος)
 6. Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της υπ’ αριθμόν 98/09-04-2024 με (Α.Δ.Α. 9ΜΧΗΩΡ3-ΞΜ1), απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, σχετικά με την κοπή δένδρου επί της οδού Στρατάρχου Αλεξάνδρου
  Παπάγου στον αριθμό 13 στο Δήμο Ηρακλείου. (Εισηγ. κ. Κ.Μπαλλά – Αντ/χος κ. Δ. Δημητρόπουλος)
 7. Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της υπ’ αριθμόν 99/09-04-2024 με (Α.Δ.Α. ΡΘ45ΩΡ3-747), απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, σχετικά με την κοπή δένδρου επί της οδού Τζουμαγιάς στον αριθμό 3 στο Δήμο Ηρακλείου. (Εισηγ. κ. Κ.Μπαλλά – Αντ/χος κ. Δ. Δημητρόπουλος)
 8. Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της υπ’ αριθμόν 100/09-04 2024 με (Α.Δ.Α. ΨΙ7ΑΩΡ3-ΒΞΝ), απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, σχετικά με την κοπή δένδρου επί της οδού Κωνσταντίνου Ωραιοπούλου στον αριθμό 67 στο Δήμο Ηρακλείου. (Εισηγ. κ. Κ.Μπαλλά – Αντ/χος κ. Δ. Δημητρόπουλος)
 9. Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της υπ’ αριθμόν 101/09-04 2024 με (Α.Δ.Α. ΡΣ34ΩΡ3-Ω51), απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, σχετικά με την κοπή δένδρου επί της οδού Χρυσανθέμων στον αριθμό 7 στο Δήμο Ηρακλείου. (Εισηγ. κ. Κ.Μπαλλά – Αντ/χος κ. Δ. Δημητρόπουλος)
 10. Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της υπ’ αριθμόν 102/09-04-2024 με (Α.Δ.Α. 6ΘΔ4ΩΡ3-Ε5Ν), απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, σχετικά με την κοπή δένδρου επί της οδού Ζεφύρου στον αριθμό 31
  στο Δήμο Ηρακλείου. (Εισηγ. κ. Κ.Μπαλλά – Αντ/χος κ. Δ. Δημητρόπουλος)