Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου την Τετάρτη 3 Απριλίου 2024 και ώρα 6.00′ μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων, μετά από σχετική πρόσκληση του προέδρου του Σώματος, η οποία είναι η παρακάτω:

13η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους

Έχοντας υπόψη:

τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 5056/06.10.2023, ΦΕΚ τεύχος Α΄163.
Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 39167/02.06.2022 έγγραφο του με αριθμό εγκυκλίου 375 θέμα «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ» ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ, Υπουργείου Εσωτερικών.

Σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου όπου θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ στις 03/04/2024 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00,στην αίθουσα των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5770/29-03-2024 έγγραφη πρόσκληση (13η) του Προέδρου η οποία εστάλη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/07.01.2024 απόφαση Δ.Σ. εκλογής μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου – Δημαιρεσίες καθώς επίσης και της υπ’ αριθ. πρωτ. 4639/12.01.2024 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί ελέγχου νομιμότητας αυτής, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

  1. «Καταβολή σε χρήμα παροχής γάλακτος και μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) έτους 2023 για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου». (Εισηγ. κ. Ο.Θεοδώρου – Αντ/χος κ. Ν.Σπυρόπουλος)
  2. «Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Δημοτικής Επιτροπής της με αρ. αποφ. 33/01-03-2024 (Α.Δ.Α. ΨKΔΨΩΡ3-Μ3Χ), σχετικά με Τοποθέτηση κατόπτρων». (Εισηγ. κ. Σ.Μαγλαρά – Αντ/χος κ. Η.Μπάρμπας)
  3. «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ποσού ύψους 1.000,00€ σε αιτούμενη προς τούτο, οικονομικά αδύναμη οικογένεια αναφορικά με την απόκτηση του πρώτου παιδιού». Κ.Φ. (Εισηγ. κ. Α.Φωτοπούλου – Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου)
  4. «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ποσού ύψους 1.000,00€ σε αιτούμενη προς τούτο, οικονομικά αδύναμη οικογένεια αναφορικά με την απόκτηση του πρώτου παιδιού». Ν.Β. (Εισηγ. κ. Α.Φωτοπούλου – Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου)
  5. Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 800,00€ σε βάρος του ΚΑ 00-6721.003 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2024,για την κάλυψη της ετήσιας συνδρομής για το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγή Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ). (Εισηγ. κ. Σ.Σουλτάνη – Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου)