Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου Αττικής, σύμφωνα με την ανακοίνωση – πρόσκληση του προέδρου του Σώματος. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024 στις 6.00′ μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του γραφείου του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 5056/06.10.2023, ΦΕΚ τεύχος Α΄163.
Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 39167/02.06.2022 έγγραφο του με αριθμό εγκυκλίου 375 θέμα «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ» ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ, Υπουργείου Εσωτερικών.

Σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου όπου θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ στις 29/02/2024 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 18:00,στην αίθουσα των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3460/23-02-2024 έγγραφη πρόσκληση (6η) του Προέδρου η οποία εστάλη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους,
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/07.01.2024 απόφαση Δ.Σ. εκλογής μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου – Δημαιρεσίες καθώς επίσης και της υπ’ αριθ. πρωτ. 4639/12.01.2024 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί ελέγχου νομιμότητας αυτής, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

  1. 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Έτους 2024.» (Εισηγ. κ. Μ.Kαραμπάτσου – Αντ/χος κ. Η.Μπάρμπας)
  2. 1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 Δήμου Ηρακλείου Αττικής. (Εισηγ. κ. Ε.Κλινάκη – Αντ/χος κ. Χ.Αγγγελοπούλου)
  3. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 254/28.12.2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου περί προμήθειας τερματικής συσκευής ασφαλούς πληρωμής (PΟS) χρήσης πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών για την είσπραξη των εσόδων του Δήμου και ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή σύμβασης μεταξύ Τράπεζας και Δήμου. (Εισηγ. κ. Α.Πανούτσου – Αντ/χος κ. X.Aγγελοπούλου)
  4. «Μετατροπή ωραρίου μερικής απασχόλησης καθαριστών-καθαριστριών σχολικών μονάδων, σε πλήρους απασχόλησης». (Εισηγ. κ. Ο.Θεοδώρου – Αντ/χος κ. Ν.Σπυρόπουλος)