Ηράκλειο: Συνεδριάζει για τα αδέσποτα το δημοτικό συμβούλιο

Μετά από αίτημα της αντιπολίτευσης συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου για το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024 στις 6.00′ μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση – πρόσκληση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου είναι η παρακάτω:

11η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Δ.Σ.

Προς τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους

Έχοντας υπόψη:

τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 5056/06.10.2023, ΦΕΚ τεύχος Α΄163 Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 39167/02.06.2022 έγγραφο του με αριθμό εγκυκλίου 375 θέμα «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ» ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ, Υπουργείου Εσωτερικών. Την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 4028/04-03-2024 αίτηση των δέκα τριών (13) Δημοτικών Συμβούλων της Αντιπολίτευσης κ.κ. Γ. Παπαδημητρίου, Π. Βλασσόπουλου, Αικ. Ασημακοπούλου, Μ. Καραμπέτσου, Ι.Κεσκινίδη, Κ. Ντόκου, Ι. Φίλανδρου, Μ. Μαραγκού, Κ. Παπαϊωάννου, Ε. Βλαντή, Ι. Παρασκευόπουλου, Κ.
Κουτρούλη και Α. Μανωλοπούλου,
οι οποίοι αιτούνται την σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου εντός της νομίμου προθεσμίας με το εξής θέμα:

“Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου- Ενημέρωση – Συζήτηση για το πρόγραμμα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων και λήψη απόφασης α) για την λειτουργία καταλλήλου οχήματος και αγοράς εξοπλισμού για τις ανάγκες του γραφείου αστικής πανίδας και β) για την αντιμετώπιση των προβλημάτων διαχείρισης των αδεσπότων ζώων, ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων , σύμφωνα με τις προτάσεις της πενταμελούς επιτροπής”.

Η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ στις 20/03/2024 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00, ύστερα από την υπ’ αριθμόν πρωτ : 4458/08-03-2024 έγγραφη πρόσκληση (11η) του Προέδρου η οποία εστάλη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/07.01.2024 απόφαση Δ.Σ. εκλογής μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου – Δημαιρεσίες καθώς επίσης και της υπ’ αριθ. πρωτ. 4639/12.01.2024 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί ελέγχου νομιμότητας αυτής, με θέμα Ημερήσιας Διάταξης το εξής:

  1. «Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου- Ενημέρωση – Συζήτηση για το πρόγραμμα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων και λήψη απόφασης α) για την λειτουργία καταλλήλου οχήματος και αγοράς εξοπλισμού για τις ανάγκες του γραφείου αστικής πανίδας και β) για την αντιμετώπιση των προβλημάτων διαχείρισης των αδεσπότων ζώων, ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων, σύμφωνα με τις προτάσεις της πενταμελούς επιτροπής. (εισήγηση αντιπολίτευσης).