Συνεδρίαση λογοδοσίας στη Μεταμόρφωση

Συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής πραγματοποιείται στη Μεταμόρφωση την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024 στις 7.00′ μ.μ. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μεταμόρφωσης (Κύμης και Λητούς).

Αναλυτικά, η ανακοίνωση – πρόσκληση της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης έχει ως εξής:

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε την 19η Ιουνίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00′ στην ειδική, δια ζώσης Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μεταμόρφωσης (διεύθυνση Λητούς & Κύμης) σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 67 και 67Α, του Ν. 3852/2010, όπως αυτά ισχύουν και την υπ’ αριθμό 98/24 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-ΠΛ6.

Στη συνεδρίαση αυτή, η οποία είναι δημόσια, συζητούνται έως δέκα (10) θέματα τα οποία τίθενται από τους δημοτικούς συμβούλους, τα οποία αφορούν στο έργο της δημοτικής αρχής, εφόσον έχουν κατατεθεί εγγράφως στο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου τρεις (3) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

Παρακαλούμε όπως μέχρι την Κυριακή 16 Ιουνίου 2024 και ώρα 23:59′ να καταθέσετε στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, εγγράφως το θέμα που επιθυμείτε να θέσετε και αφορά στο έργο της δημοτικής αρχής.

Τα θέματα μπορούν να σταλούν και στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammateia@metamorfossi.gov.gr.

Επισημαίνεται ότι μπορεί να κατατεθεί έως ένα (1) θέμα προς συζήτηση από έκαστο δημοτικό σύμβουλο.

Σε περίπτωση που τα θέματα που θα προταθούν εμπρόθεσμα από τους δημοτικούς συμβούλους υπερβαίνουν τα δέκα (10), τα θέματα που θα εγγραφούν τελικά στην ημερήσια διάταξη και θα συζητηθούν, θα προκύψουν μετά από δημόσια κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί κατά την έναρξη της συνεδρίασης από το προεδρείο.

Επισημαίνεται πως κατά την ειδική αυτή συνεδρίαση απαγορεύεται η συζήτηση οποιουδήποτε άλλου θέματος, και δεν λαμβάνονται αποφάσεις. Για την έναρξη και διεξαγωγή της ειδικής συνεδρίασης δεν είναι απαραίτητο να συντρέχει η απαιτούμενη απαρτία, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παρ. 10 του άρθρου άρθρο 67 του Ν. 3852/ 2010.