Ορισμοί Αντιδημάρχων και εντεταλμένων συμβούλων στο Δήμο Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη

|||

|||

          Από το γραφείο τύπου του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

 

         Με απόφαση του Δημάρχου Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη οι νέοι Αντιδήμαρχοι που ορίστηκαν για το χρονικό διάστημα από 01/09/2022 έως τη λήξη της δημοτικής περιόδου έχουν ως εξής:  

 

         Στον κ. Μπακατσέλο Ιωάννη του Πέτρου, Αντιδήμαρχο Πρασίνου και Περιβάλλοντος με:

 

·      Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων της Δ/νσης Πρασίνου και Περιβάλλοντος, όπως αυτές ορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και συγκεκριμένα στις παρακάτω ενότητες:

–       Τμήμα μελετών – έργων πρασίνου και παιδικών χαρών

–       Τμήμα διαχείρισης πρασίνου – Τομέας Α’

–       Τμήμα διαχείρισης πρασίνου – Τομέας Β’

–       Τμήμα άρδευσης

–       Τμήμα περιβάλλοντος

 

 

          Στον κ. Βακαλάκη Ηλία του Αποστόλου, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών με:

 

·      Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, όπως αυτές ορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και συγκεκριμένα στις παρακάτω ενότητες:

–       Τμήμα οδοποιίας και υδραυλικών έργων

–       Τμήμα κτιριακών έργων και υπαίθριων χώρων

–       Τμήμα κυκλοφοριακών – συγκοινωνιακών μελετών και οδικής σήμανσης

–       Τμήμα συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού οδών – πλατειών

–       Τμήμα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων και ανοικτών υποδομών

–       Τμήμα εγκαταστάσεων και αδειών μεταφορών

–       Τμήμα συντήρησης δημοτικών, σχολικών κτιρίων και βασικών υποδομών

–       Τμήμα τοπογραφικό και διαχείρισης γεωχωρικής πληροφορίας (G.I.S)

 

         Στον κ. Λεγάκη Γεώργιο του Ανδρέα, Αντιδήμαρχο Οικονομικών με:

·      Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (καθώς επίσης των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον Προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, του συνόλου των Διακηρύξεων και των σχετικών περιληπτικών διακηρύξεων Δημάρχου κ.λ.π.) όπως αυτές ορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και συγκεκριμένα στις παρακάτω ενότητες:

–       Τμήμα προϋπολογισμού και οικονομικής πληροφόρησης

–       Τμήμα προμηθειών, υπηρεσιών, έργων – διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων – αποθηκών

–       Τμήμα λογιστηρίου

–       Τμήμα μισθοδοσίας

–       Τμήμα εσόδων και δημοτικής περιουσίας

–       Τμήμα ταμείου

 

        Ορίζουμε τον ανωτέρω Αντιδήμαρχο, ως Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

 

        Στην κ. Μάλαμα Αφροδίτη του Ιωάννη, Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και Ποιότητας Ζωής με:

·      Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, όπως αυτές ορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου

–      Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και   εγγράφων του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας, όπως αυτές ορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου

·      Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων της Διεύθυνσης Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων, όπως αυτές ορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και συγκεκριμένα στις παρακάτω ενότητες:

–       Τμήμα αδειοδότησης εμπορικών δράσεων

–       Τμήμα αδειοδότησης και ελέγχου χρήσης κοινοχρήστων χώρων

–       Τμήμα αδειοδότησης υπαίθριων αγορών και συναφών δραστηριοτήτων

 

       Ορίζουμε την ανωτέρω Αντιδήμαρχο, ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

       Στον κ. Μαραγκάκη Κωνσταντίνο του Μηνά, Αντιδήμαρχο Προσχολικής Αγωγής με:               

·      Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής, όπως αυτές ορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και συγκεκριμένα στις παρακάτω ενότητες:

–       1ο Τμήμα προσχολικής αγωγής έως 16ο Τμήμα προσχολικής αγωγής

 

        Στον κ. Μπίχτα Παύλο του Αθανασίου , Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με:

·      Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, όπως αυτές ορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και συγκεκριμένα στις παρακάτω ενότητες:

–       Τμήμα σχεδιασμού

–       Τμήμα εποπτείας αποκομιδής

–       Τμήμα διαχείρισης οχημάτων

–       Τμήμα συντήρησης οχημάτων

–       Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης (Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα τον Άγιο Ιωάννη Ρέντη)

 

       Στον κ. Χατζηπαυλίδη Ελευθέριο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο Αθλητισμού με:

·      Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων της Δ/νσης Αθλητισμού, όπως αυτές ορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και συγκεκριμένα στις παρακάτω ενότητες:

–       Τμήμα αθλητικών προγραμμάτων

–       Τμήμα αθλητικών εκδηλώσεων

–       Τμήμα διαχείρισης αθλητικών χώρων και γηπέδων

 

       Στον κ. Μουταφίδη Γεώργιο του Χαράλαμπου, Αντιδήμαρχο Τρίτης Ηλικίας τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Α’ ΚΑΠΗ και Β’ ΚΑΠΗ  της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Ισότητας και Τρίτης Ηλικίας, ήτοι την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων των Τμημάτων, όπως αυτές ορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου

 

       Στην κ. Αργυράκη – Δεληγιώργη Ευθυμία (Έφη) του Αλέξανδρου, Αντιδήμαρχο Πολιτισμού με:

·      Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων, και συγκεκριμένα στις παρακάτω ενότητες όπως αυτές ορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου :

–       Τμήμα δημοτικού ωδείου

–       Τμήμα μουσείων, πινακοθηκών και διαχείρισης πολιτιστικών χώρων

–       Τμήμα καλλιτεχνικών, επιμορφωτικών δομών και δια βίου μάθησης

–       Τμήμα βιβλιοθηκών και ιστορικού αρχείου

της Δ/νσης Πολιτισμού και Παιδείας

 

 

        Στην κ. Αραβαντινού – Τσιμπλάκη Μαρία του Γεράσιμου, Αντιδήμαρχο Παιδείας με:

  • Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων, και συγκεκριμένα στις παρακάτω ενότητες όπως αυτές ορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου:

–       Τμήμα παιδείας

–       Τμήμα υποστήριξης Νομικών Προσώπων

της Δ/νσης Πολιτισμού και Παιδείας

 

       Στην κ. Μουταφίδου Βασιλική του Χαράλαμπου, Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας τις αρμοδιότητες του Τμήματος  Κοινωνικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Ισότητας και Τρίτης Ηλικίας, ήτοι την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων του Τμήματος, όπως αυτές ορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

       Από τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξαιρούνται οι εισηγήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο που παραμένουν στην αρμοδιότητα του Δημάρχου, πλην των εισηγήσεων της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο τις οποίες εισάγουν οι Πρόεδροι των Επιτροπών αυτών

       Οι πιο πάνω Αντιδήμαρχοι, τελούν τους Πολιτικούς Γάμους και υπογράφουν τις άδειες και τις δηλώσεις τελέσεων Πολιτικών Γάμων. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Λεγάκης Γεώργιος ο οποίος και τον αναπληρώνει. Όταν Αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητες του ασκεί Αντιδήμαρχος που ορίζεται από τον Δήμαρχο ή ο ίδιος ο Δήμαρχος.

 

        Παπαδοπούλου Αρχοντία του Βασιλείου, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος με την ευθύνη των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή, τα 100 χρόνια από την ίδρυση της πόλης και σε ότι αφορά στον προσφυγικό Ελληνισμό.

 

        Σωτηροπούλου Δέσποινα του Κωνσταντίνου, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος με την ευθύνη και τον συντονισμό των  δράσεων που αφορούν στην Ισότητα των Φύλων.