Τριπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου

Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022 – Η 1η συνεδρίαση με θέμα τον ισολογισμό του 2021 ξεκινάει στις 6.00′ μ.μ., η 2η με θέμα προϋπολογισμό έτους 2023 και στοχοθεσία έργων ξεκινάει στις 6.30′ μ.μ. και, τέλος η 3η με διάφορα θέματα ήσσονος σημασίας – Οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν με το μεικτό σύστημα, δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων και με τηλεδιάσκεψη. Ανακοίνωση του γραφείου του προέδρου του Σώματος

Από το γραφείο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου Αττικής εκδόθηκαν οι παρακάτω ανακοινώσεις – προσκλήσεις για τη διεξαγωγή τριών συνεδριάσεων που θα πραγματοποιηθούν την ίδια ημέρα:

25η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του
  Ν.4555/2018.
  -Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 46731/13-07-2022 έγγραφο του Υπ. Εσωτ. το οποίο γνωστοποιεί τις διατάξεις του άρθρου 41 περί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α’ 136) με το οποίο καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4940/2022 (Α’ 112) στο οποίο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αναφορικά με τον τρόπο σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ, κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, μπορεί να λαμβάνει χώρα: α) είτε διά περιφοράς, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) είτε δια ζώσης και δ) είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων της περ. γ’, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.
  Καλείσθε σε Ειδική Τακτική MEIKTH Συνεδρίαση (παρ. 4 άρθρο 163 του Ν.3463/2006) του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στις 21/12/2022 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 ύστερα από την υπ’ αριθμόν πρωτ.: 26427/16-12-2022 έγγραφη πρόσκληση (25η) του Προέδρου, η οποία εστάλη ηλεκτρονικά σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:
 1. «Έγκριση Ισολογισμού και Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2021». (Εισηγ. κ. Π.
  Μπατσακούτσα- Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)

26η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του
  Ν.4555/2018.
  -Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 46731/13-07-2022 έγγραφο του Υπ. Εσωτ. το οποίο γνωστοποιεί τις διατάξεις του άρθρου 41 περί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α’ 136) με το οποίο καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4940/2022 (Α’ 112) στο οποίο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αναφορικά με τον τρόπο σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ, κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, μπορεί να λαμβάνει χώρα: α) είτε διά περιφοράς, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) είτε δια ζώσης και δ) είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων της περ. γ’, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.
  Καλείσθε σε Ειδική Τακτική MEIKTH Συνεδρίαση (παρ. 4 άρθρο 163 του Ν.3463/2006) του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στις 21/12/2022 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:30, (σε κάθε περίπτωση, η συνεδρίαση θα ξεκινήσει μετά την λήξη της 25ης συνεδρίασης) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 ύστερα από την υπ’ αριθμόν πρωτ.: 26428/16-12-2022 έγγραφη πρόσκληση (26η) του Προέδρου, η οποία εστάλη ηλεκτρονικά σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:
 1. «Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, οικονομικού έτους 2023». (Εισηγ. κ. Ε.
  Κλινάκη – Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)
 2. «Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) Δήμου Ηρακλείου Αττικής Οικονομικού έτους
  2023 (συμπεριλαμβάνονται οι πίνακες στοχοθεσίας του Δήμου και των Νομικών Προσώπων)». (Εισηγ. κ. Π. Μπατσακούτσα – Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)

27η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.
  -Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 46731/13-07-2022 έγγραφο του Υπ. Εσωτ. το οποίο γνωστοποιεί τις διατάξεις του άρθρου 41περί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α’ 136) με το οποίο καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4940/2022 (Α’ 112) στο οποίο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αναφορικά με τον τρόπο σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ, κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων
  των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, μπορεί να λαμβάνει χώρα: α) είτε διά περιφοράς, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) είτε δια ζώσης και δ) είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων της περ. γ’, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.
  Καλείσθε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στις 21/12/2022 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:30, (σε κάθε περίπτωση, η συνεδρίαση θα ξεκινήσει μετά την λήξη της 26ης συνεδρίασης) ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 26429/16-12-2022 έγγραφη πρόσκληση (27η) του Προέδρου η οποία εστάλη ηλεκτρονικά σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/09.01.2022 απόφαση Δ.Σ. εκλογής μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου – Δημαιρεσίες καθώς την υπ’ αριθ. πρωτ. 8620/21.01.2022 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί ελέγχου νομιμότητας αυτής, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:
 1. «Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής, της με αρ. αποφ. 301/13-12-2022 (Α.Δ.Α.
  ΨΖΞΘΩΡ3-ΤΡΥ), σχετικά με την εισηγητική έκθεση Γ’ τριμήνου έτους 2022, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του
  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022». (Εισηγ. κ. Π. Μπατσακούτσα- Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)
 2. «Δέσμευση πίστωσης για την επανεπιβολή τα ρυμοτομίας, σε συμμόρφωση τα τα υπ’ αριθ. 11985/2010 και
  7725/2005 αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας σε ακίνητα που ρυμοτομούνται για τη δημιουργία
  κοινοχρήστου χώρου – πλατείας παιδικής χαράς και κοινωφελούς χώρου πολιτιστικού κέντρου (Ο.Τ. Γ493 Γ494 και
  Γ495) φερόμενων ιδιοκτησιών, μεταξύ των οδών Λεωφ. Πλαπούτα και Αυγής στην περιοχή Ηπειρώτικα σύμφωνα με
  την υπ’ αρ. 28/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου» (Εισηγ. κ. Ι. Γουλής – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)
 3. «Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της με αρ. αποφ. 46/12-12-2022 (Α.Δ.Α.
  Ψ2Ξ9ΩΡ3-Ρ4Δ), σχετικά με την τροποποίηση της υπ’ αρ. 25/21.6.2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ως
  προς τους υπόχρεους για προσκύρωση οικοπεδικής λωρίδας 4,32 τ.μ. στην ιδιοκτησία με ΚΑΕΚ 050550533010,
  φερόμενων ιδιοκτήτων Δημήτριου και Ελπίδας Σκέμπα, κείμενη στη συμβολή των οδών Λ. Ηρακλείου και
  Δωδεκανήσου, στο Ο.Τ. 236α του Δήμου». (Εισηγ. κ. Ι. Γουλής – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)
 4. «Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της με αρ. αποφ. 47/12-12-2022 (Α.Δ.Α.
  ΨΞΞΜΩΡ3-0ΞΡ), η οποία αφορά σε συναίνεση ή μη σχετικά με διόρθωση της υπ’ αρ. 18812/28-12-2022 Πράξης
  Παραχώρησης ρυμοτομούμενου τμήματος σε κοινή χρήση, ακινήτου ιδιοκτησίας Δημητρίου και Ελπίδας Σκέμπα με
  ΚΑΕΚ 050550533010, επί της Λεωφ. Ηρακλείου στη συμβολή της με την οδό Δωδεκανήσου». (Εισηγ. κ. Ι. Γουλής –
  Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)
 5. «Τροποποίηση της υπ.αρ.116/18-11-2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ,που αφορά την Συγκρότηση
  Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Δήμου Ηρακλείου Αττικής. (Εισηγ. κ. Χ. Δρέττα – Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου)
 6. «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ποσού ύψους 1.000,00€ σε αιτούμενη προς τούτο, οικονομικά αδύναμη
  οικογένεια αναφορικά με την απόκτηση του πρώτου παιδιού» M.Μ του Ε. (Εισηγ. κ. Αν. Φωτοπούλου – Αντ/χος κ. Δ.
  Αϊβατζίδου)
 7. «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ποσού ύψους 1.000,00€ σε αιτούμενη προς τούτο, οικονομικά αδύναμη
  οικογένεια αναφορικά με την απόκτηση του πρώτου παιδιού». Λ.Δ του Γ. (Εισηγ. κ. Αν. Φωτοπούλου – Αντ/χος κ. Δ.
  Αϊβατζίδου)