Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Ηρακλείου

Συνεδριάζει σήμερα, Τετάρτη (18/10), δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη στις 17.00 το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ηρακλείου Αττικής με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 1. «Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής, της με αρ. αποφ. 165/17-10-2023 (Α.Δ.Α. ΨΖΑΕΩΡ3-Σ23), σχετικά με την 8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 Δήμου Ηρακλείου Αττικής». (Εισηγ. κ. E.Κλινάκη – Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου). Το κατεπείγον του θέματος προκύπτει από την αναγκαιότητα της 8ης Αναμόρφωσης του Δήμου Ηρακλείου
  Αττικής προϋπολογισμού έτους 2023, προκειμένου να καλυφθούν άμεσα οι οικονομικές υποχρεώσεις της Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας κ.λ.π.
 2. ¨Έγκριση αιτήματος για πίστωση χρηματικού ποσού 220.000,00 € που αφορά στην επιχορήγηση (χρηματοδότηση) της Δ.Ε.Ρ.Η.Α. «ΡΑΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 94 FM», εις βάρος του ΚΑ 00-6738.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, για το έτος 2023¨. Το κατεπείγον του θέματος προκύπτει από το γεγονός ότι πρόκειται για πάγια χρηματοδότηση από τον Δήμο Ηρακλείου Αττικής, προκειμένου να καλυφθούν άμεσα οι οικονομικές υποχρεώσεις της Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας, οι οποίες είναι πάγιες, τρέχουσες και παρελθόντων ετών, που άρχονται από τον Οκτώβριο του έτους 2023.
 3. Τροποποίηση της Συμφωνίας – Πλαίσιο με πρωτ. οικ. 12721/06.07.2021, για την «Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων του Δήμου», με επαύξηση του οικονομικού της αντικειμένου, με τους ίδιους όρους και τιμές της εν ισχύ συμβάσεως. (Εισηγ. κ. Α.Μαργιώλη – Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου). Το κατεπείγον του θέματος, προκύπτει από γεγονός ότι επίκεινται λήξη του οικονομικού αντικειμένου της
  τρέχουσας σύμβασης και η συντήρηση των οχημάτων του Δήμου αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας για την λειτουργία των υπηρεσιών.
 4. Έγκριση Απολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2022, του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Ηρακλείου Αττικής Ν.Π.Δ.Δ. Σχετικά: Η υπ΄ αριθμόν 53 / 27-09-2023 απόφαση Δ.Σ. (Εισηγ. κ. Α. Δαμιανίδου – Πρόεδρος ΟΠΑΚΜ κ. Α. Παναγιωτακοπούλου) ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΩΣ 15/10/2023.
 5. Έγκριση Δ΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2023, του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Ηρακλείου Αττικής Ν.Π.Δ.Δ. Σχετικά: Η υπ΄ αριθμόν 49 / 27-09-2023 απόφαση Δ.Σ. (Εισηγ. κ. Α. Δαμιανίδου – Πρόεδρος ΟΠΑΚΜ κ. Α. Παναγιωτακοπούλου). Το κατεπείγον του θέματος, προκύπτει από την αναγκαιότητα της Δ΄ Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού
  έτους 2023 για την υλοποίηση μεταβολών πιστώσεων.\