Ηράκλειο Αττικής: Νέο Δημοτικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη και θέμα την παραχώρηση χώρου στη Μητρόπολη

|||

|||

           Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 στις 6.00′ μ.μ. – Ανακοίνωση του γραφείου του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου

 

           Από το γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου Αττικής εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

 

          19η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

         Προς τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους

 

         Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

– Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.

-Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 46731/13-07-2022 έγγραφο του Υπ. Εσωτ. το οποίο γνωστοποιεί τις διατάξεις του άρθρου 41 περί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α’ 136) με το οποίο καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4940/2022 (Α’ 112) στο οποίο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αναφορικά με τον τρόπο σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ, κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, μπορεί να λαμβάνει χώρα: α) είτε διά περιφοράς, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) είτε δια ζώσης και δ) είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων της περ. γ’, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.

 

        Καλείσθε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στις 05/10/2022 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00,

 

ύστερα από την υπ’ αριθμ.πρωτ. 19676/30-09-2022 έγγραφη πρόσκληση (19η ) του Προέδρου η οποία εστάλη ηλεκτρονικά σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/09.01.2022 απόφαση Δ.Σ. εκλογής μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου

– Δημαιρεσίες καθώς την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8620/21.01.2022 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί ελέγχου νομιμότητας αυτής,

 

       με μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης το εξής:

 

1. «Παραχώρηση χώρου στην Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας σε ακίνητο του Δήμου Ηρακλείου Αττικής για την ανέγερση Ιερού Ναού, στο Ο.Τ. Γ 495 της περιοχής Ηπειρώτικα του Δήμου» (Εισηγ. κ. Ι.Γουλής – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)