Η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, μετά την κατάργηση του ΟΠΑΚΜ είναι το μοναδικό θέμα της 12ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024, με προβλεπόμενη ώρα έναρξης τις 7.00′ μ.μ. ή αμέσως μετά τη λήξη της προηγούμενης 11ης συνεδρίασης που έχει προγραμματιστεί την ίδια ημέρα.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση – πρόσκληση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου έχει ως εξής:

12η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους

Έχοντας υπόψη:

τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 5056/06.10.2023, ΦΕΚ τεύχος Α΄163.
Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 39167/02.06.2022 έγγραφο του με αριθμό εγκυκλίου 375 θέμα «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ» ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ, Υπουργείου Εσωτερικών. Σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου όπου θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ στις 20/03/2024 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00‘ (σε κάθε περίπτωση μετά τη λήξη του 11ου Δ.Σ.), στην αίθουσα των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4917/15-03-2024 έγγραφη πρόσκληση (12η) του Προέδρου η οποία εστάλη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/07.01.2024 απόφαση Δ.Σ. εκλογής μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου – Δημαιρεσίες καθώς επίσης και της υπ’ αριθ. πρωτ. 4639/12.01.2024 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί ελέγχου νομιμότητας αυτής, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

  1. «Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Δημοτικής Επιτροπής, της με αρ. αποφ. 44/12-03-2024 (Α.Δ.Α. ΡΔΜΖΩΡ3-Δ0Κ), σχετικά με τον τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας μετά την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Π.Α.Κ.Μ.» (Αντ/χος κ. Ν.Σπυρόπουλος)