Έρευνα που συμμετέχει όποιος θέλει;

Την απόσυρση έρευνας για τις δημοτικές εκλογές που παρουσιάστηκε στο autodioikisi.gr ζητάει η «Νέα Αρχή για την Αγία Παρασκευή» καθώς τονίζει πως η έρευνα δεν πληροί μια σειρά από νομικές προϋποθέσεις και δημιουργεί λαθεμένες εντυπώσεις. Έτσι απαγορεύεται η δημοσιοποίση της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν πρόκειται σαφώς για δημοσκόπηση και η συμμμετοχή ήταν ελεύθερη για όποιον επιθυμούσε, άρα δεν έχει και αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα, όπως αναφέρει και η ιστοσελίδα.

Η παράταξη, με επικεφαλής τον Γιώργο Οικονόμου, σημειώνει:

Άλλο έρευνα που συμμετέχει όποιος θέλει… και άλλο πραγματική δημοσκόπηση που επιτρέπεται να δημοσιοποιηθεί

Η έρευνα που παρουσιάστηκε σήμερα από το aftodioikisi.gr δε μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι αποτελεί πολιτική δημοσκόπηση και ότι αποτυπώνει με κάποια ακρίβεια τις εκλογικές προτιμήσεις των δημοτών.

Η ίδια η έρευνα αναφέρει ότι «Το δείγμα δεν δύναται θεωρητικά να είναι αντιπροσωπευτικό λόγω της συγκέντρωσης του δείγματος της online έρευνας με χρήση δειγματοληψίας ευχέρειας (convenience sampling)», δηλαδή μπορεί να απαντήσει όποιος επιθυμεί, να κινητοποιήσει υποστηρικτές ενός υποψηφίου για να απαντήσουν και εκείνοι κλπ., στερώντας έτσι την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος της έρευνας.

«Η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για να επιτραπεί η δημοσίευση μιας δημοσκόπησης»

Επιπλέον, καθώς μεγάλο μέρος των απαντήσεων προέρχεται από το κοινό του aftodioikisi.gr, είναι λογικό να εμφανίζονται ενισχυμένα πολιτικά πρόσωπα που έχουν ασκήσει διοίκηση στους Δήμους, ή έχουν κινητοποιήσει υποστηρικτές, σε σχέση με τα αποτελέσματα που θα προέρχονταν από το γενικό πληθυσμό, γεγονός που μειώνει ακόμα περισσότερο την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος.

Όμως, η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για να επιτραπεί η δημοσίευση μιας δημοσκόπησης. Ακριβώς λοιπόν επειδή το δείγμα μιας τέτοιας έρευνας δεν μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό και η δημοσίευσή της μπορεί να δημιουργήσει λανθασμένες εντυπώσεις στους εκλογείς, η νομοθεσία απαγορεύει με σαφήνεια τη δημοσίευση τέτοιων ερευνών.

Ο Νόμος 3603/2007 (Ρύθμιση θεμάτων δημοσκοπήσεων) αναφέρει σχετικά:

Άρθρο 2 Στοιχεία δημοσκόπησης

2. Ως δείγμα νοείται η αντιπροσωπευτική ομάδα πληθυσμού, η οποία επιλέγεται με χρήση στατιστικά αποδεκτών δειγματοληπτικών μεθόδων, ώστε τα συμπεράσματα, που θα εξαχθούν, να μπορούν να γενικευθούν στο σύνολο του πληθυσμού.

3. Ως μέθοδος συλλογής στοιχείων νοείται ο τρόπος της συστηματικής συλλογής και αντικειμενικής καταγραφής και ανάλυσης, σύμφωνα με τους αναγνωρισμένους επιστημονικούς κανόνες, των απόψεων ενός επιλεγμένου αντιπροσωπευτικού δείγματος, καθώς και η επεξεργασία των στοιχείων, η οποία οδηγεί στην εξαγωγή συμπερασμάτων, που αφορούν στο σύνολο του αντιπροσωπευόμενου πληθυσμού.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις δεν καλύπτονται από την εν λόγω έρευνα.

Επιπλέον:

Η έρευνα δεν διενεργήθηκε από φορέα ή επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μητρώο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), όπως υποχρεώνει ο Νόμος, αλλά από το ίδιο το site

6. Ως ταυτότητα δημοσκόπησης νοούνται τα στοιχεία της, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος,καθώς και ο αριθμός εγγραφής των φορέων και επιχειρήσεων στο Μητρώο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), εφόσον πρόκειται για δημοσκόπηση που έχει ανατεθεί από φορέα του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως εκάστοτε ορίζεται, από τα πολιτικά κόμματα ή συνδυασμούς, καθώς και από επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης.

Ως συνέπεια:

Άρθρο 4 Δημοσιοποίηση δημοσκοπήσεων

4. Δημοσκοπήσεις οι οποίες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 δεν δημοσιοποιούνται.

13. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου επισύρει από το Ε.Σ.Ρ., εις βάρος των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, τις κυρώσεις που προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου 12 του ν. 2644/1998 (ΦΕΚ 223 Α ́), όπως ισχύει.

Δεδομένης της ανωτέρω ισχύουσας νομοθεσίας , προκύπτει ότι η συγκεκριμένη έρευνα δεν πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου ούτως ώστε νομίμως να δημοσιοποιείται καθώς δεν καλύπτει βασικές προϋποθέσεις ποιότητας και αντιπροσωπευτικότητας.

Ως εκ τούτου, εκπροσωπώντας δημοτική παράταξη νομίμως εκλεγμένη από τους πολίτες της Αγίας Παρασκευής , έχοντες άμεσο έννομο συμφέρον καθώς προσβάλλονται τόσο πολιτικά όσο και ατομικά μας δικαιώματα, καλούμε το aftodioikisi.gr και τα site που το αναδημοσιεύουν, να αποσύρουν άμεσα τη συγκεκριμένη “έρευνα” από την ιστοσελίδα τους, υπό την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας .

Καλούμε επιπλέον τις αρμόδιες εποπτικές αρχές να επιληφθούν του θέματος με στόχο να διασφαλίσουν την ορθή και νόμιμη διεξαγωγή και δημοσιοποίηση δημοσκοπήσεων και να αποτρέψουν την ενδεχόμενη παραπλάνηση των εκλογέων ενόψει των επερχόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών.