Είναι επείγον…θα συζητηθεί στις 7 Φεβρουαρίου!

Στις 7 Φεβρουαρίου, σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος, θα συζητηθεί τελικά ο καθορισμός της στάσης του Δήμου Ηρακλείου σε πολιτικό και δικαστικό επίπεδο για την επέκταση της λ. Κύμης, μια συνεδρίαση που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία και κατόπιν αιτήσεως συμβούλων της αντιπολίτευσης.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση – πρόσκληση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου Αττικής έχει ως εξής:

3η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Δ.Σ.

Προς τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους

Έχοντας υπόψη:

τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 5056/06.10.2023, ΦΕΚ τεύχος Α΄163, Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 39167/02.06.2022 έγγραφο του με αριθμό εγκυκλίου 375 θέμα «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ» ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ, Υπουργείου Εσωτερικών. Την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 1176/23-01-2024 αίτηση των (12) Δημοτικών Συμβούλων της Αντιπολίτευσης κ.κ. Γ. Παπαδημητρίου, Π. Βλασσόπουλου, Αικ. Ασημακοπούλου, Μ. Καραμπέτσου, Κ. Ντόκου, Ι. Φίλανδρου, Μ. Μαραγκού, Κ. Παπαϊωάννου, Ε. Βλαντή, Ι. Παρασκευόπουλου, Κ. Κουτρούλη και Α. Μανωλοπούλου, οι οποίοι αιτούνται την σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου εντός της νομίμου προθεσμίας με το εξής θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό της στάσεως του Δήμου σε Πολιτικό και Δικαστικό επίπεδο για την επέκταση της Λ.Κύμης».

Η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ στις 07/02/2024 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00, ύστερα από την υπ’ αριθμόν πρωτ : 1572/29-01-2024 έγγραφη πρόσκληση (3η) του Προέδρου η οποία εστάλη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/07.01.2024 απόφαση Δ.Σ. εκλογής μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου – Δημαιρεσίες καθώς επίσης και της υπ’ αριθ. πρωτ. 4639/12.01.2024 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί ελέγχου νομιμότητας αυτής, με θέμα Ημερήσιας Διάταξης το εξής:

  1. «Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό της στάσεως του Δήμου σε Πολιτικό και Δικαστικό επίπεδο για την επέκταση της Λ.Κύμης» (εισήγηση αντιπολίτευσης)