Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου

Σε Ειδική συνεδρίαση του Σώματος καλεί ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου. Η συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 στις 7.00′ μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων θα έχει ως μοναδικό της θέμα την “Επικαιροποίηση της Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων” του Δήμου, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση – πρόσκληση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 5056/06.10.2023, ΦΕΚ τεύχος Α΄163.
Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 39167/02.06.2022 έγγραφο του με αριθμό εγκυκλίου 375 θέμα «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ» ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ, Υπουργείου Εσωτερικών. Σας προσκαλούμε σε Ειδική ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (παρ. 4 άρθρο 163 του Ν.3463/2006) του Δημοτικού Συμβουλίου όπου θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ στις 01/03/2024 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 19:00, (σε κάθε περίπτωση, η συνεδρίαση θα ξεκινήσει μετά την λήξη της 7ης συνεδρίασης) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 στην αίθουσα των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3550/26-02-2024 έγγραφη πρόσκληση (8η) του Προέδρου η οποία εστάλη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/07.01.2024 απόφαση Δ.Σ. εκλογής μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου – Δημαιρεσίες καθώς επίσης και της υπ’ αριθ. πρωτ. 4639/12.01.2024 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί ελέγχου νομιμότητας αυτής, με θέμα Ημερήσιας Διάταξης το εξής:

  1. «Επικαιροποίηση της Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ηρακλείου Αττικής (Πίνακας) Οικονομικού έτους 2024 μετά την Α΄ Υποχρεωτική Αναμόρφωση» (Εισηγ. κ. Π.Μπατσακούτσα – Αντ/χος κ. Χ.Αγγγελοπούλου)