Διπλή συνεδρίαση στο Δήμο Ν.Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνας

Ισολογισμός έτους 2020 και προϋπολογισμός και πρόγραμμα τεχνικών έργων έτους 2023 τα θέματα της συνεδρίασης – Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2023 στις 7.30′ μ.μ. και στις 8.30′ μ.μ. στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πρώην κτιρίου του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά-Ν.Φ.).Ανακοίνωση του γραφείου του προέδρου του Σώματος

Από το γραφείο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ν.Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνας εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

Θ Ε Μ Α : Πρόσκληση σε ειδική Συνεδρίαση Δ.Σ. (22α)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), όπως αντικαταστάθηκε από αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 («Κλεισθένης Ι»), την 21η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα   Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πρώην κτιρίου του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά-Ν.Φ.) σε ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει των άρθρων 163 παρ. 4 του Ν. 3463/06 (Δ.&Κ.Κώδικας) και 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ισολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020, βάσει της αριθ. 262/2022 απόφασης-εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

Καλείται επίσης, δυνάμει του άρθρου 163 παρ. 4 του Ν. 3463/06, η ορκωτή ελέγκτρια λογίστρια κ. Αθηνά Κατσιμίχα της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.» όπως παραστεί στη Συνεδρίαση, προκειμένου να παράσχει, λόγω αρμοδιότητας, πληροφορίες προς το Σώμα σχετικά με το  μοναδικό θέμα της Η.Δ..

Θ Ε Μ Α : Πρόσκληση σε ειδική Συνεδρίαση Δ.Σ. (23η)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), όπως αντικαταστάθηκε από αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 («Κλεισθένης Ι»), την 21η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα   Τετάρτη και ώρα8.30 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πρώην κτιρίου του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά-Ν.Φ.) σε ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), του άρθρου 159 του Ν. 3463/06 (Δ.&Κ.Κώδικας), του άρθρου 189 του Ν. 4555/18 («Κλεισθένης Ι»), του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Ψήφιση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2023, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

2. Ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2023, ως προς τους πίνακες στοχοθεσίας του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.