Δημοτικό Συμβούλιο στο Ηράκλειο Αττικής

|||

|||

        Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022 στις 6.00′ μ.μ. – Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με το μικτό σύστημα,δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων και μέσω τηλεδιάσκεψης.Ανακοίνωση του γραφείου του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου

 

        Από το γραφείο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου Αττικής εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

 

14η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Προς τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

– Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018. -Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 46731/13-07-2022 έγγραφο του Υπ. Εσωτ. το οποίο γνωστοποιεί τις διατάξεις του άρθρου 41 περί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α’ 136) με το οποίο καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4940/2022 (Α’ 112) στο οποίο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αναφορικά με τον τρόπο σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ, κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, μπορεί να λαμβάνει χώρα: α) είτε διά περιφοράς, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) είτε δια ζώσης και δ) είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων της περ. γ’, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.

 

       Διαβάστε κι αυτό: ΠΟΥ: Κήρυξη παγκόσμιου συναγερμού για την ευλογιά των πιθήκων

 

Καλείσθε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στις 27/07/2022 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00, ύστερα από την υπ’ αριθμόν πρωτ.: 15439/22-07-2022 έγγραφη πρόσκληση (14η ) του Προέδρου η οποία εστάλη ηλεκτρονικά σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/09.01.2022 απόφαση Δ.Σ. εκλογής μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου

 

– Δημαιρεσίες καθώς την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8620/21.01.2022 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί ελέγχου νομιμότητας αυτής,

 

με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

 

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ 11/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ

 

1. «Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της με αρ. αποφ. 32/18-07-2022 (Α.Δ.Α. ΩΑΥ4ΩΡ3-89Ε), σχετικά με την Πράξη Εφαρμογής της Π.Ε. 7 περιοχής Κάτω Ψαλίδι – Β΄ Ανάρτηση Πράξης Εφαρμογής και Γ΄ Ανάρτηση κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων» (Εισηγ. κ. Ι.Γουλής – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)

 

2. «Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της με αρ. αποφ. 30/18-07-2022 (Α.Δ.Α. 6ΨΣΔΩΡ3-ΙΘΕ), σχετικά με τη γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων σε σημεία του Δήμου Ηρακλείου». (Εισηγ. κ. Κ. Μπαλλά – Αντ/χος κ. Δ. Δημητρόπουλος)

 

3. Λήψη απόφασης πίστωσης ποσού 2.900,00€ στον Κ.Α. 00-6736 «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την επιχορήγηση του Πολιτιστικού συλλόγου ΑΡΓΩ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ. (Εισηγ. κ. Η.Παπαδημητρίου – Αντ/χος κ. Μ.Ιγγλέζη)